2024 Nisan Kurum İdari Kurul Raporu

Sağlık-Sen

Nisan Kurum İdari Kurul Raporu

 1. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2023 tarih ve E-49022165-010.99 sayılı “İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliği Uygulamaları” başlıklı yazısında; Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin Ek-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosuna ilişkin hususları düzenleyen 4 üncü maddenin “c” bendinde Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitesi bünyesinde bulunan Cep Depo, Eczane, Sarf Depo, Sterilizasyon gibi hizmet biriminde çalışan personelin, bilfiil bulunduğu alanda hastaya doğrudan hizmet veren ekibin içinde yer almayıp sadece verilen hizmetlere destek sağladığı belirtilmiştir. Fiziki alan olarak her ne kadar Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitesi içerisinde yer alsa da bu alanlarda görev yapan personelin hizmet sunum alanı Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitesi olarak değerlendirilmemektedir. Aynı uygulama, taşra teşkilatında Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitesi dışındaki diğer özellik arz eden birimlerde de uygulanmaya başlanmıştır. Sağlık hizmetinin sunumunun bir bütün olduğu göz önünde bulundurularak özellik arz eden birimlerde görev yapan tüm çalışanlara artırımlı ek ödeme verilmesi,
 2. Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin ekinde yer alan "Ek-4 Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosun" da özellikle palyatif bakım, anjiyo birimlerde verilen ek ödemelerin, diğer özellik arz eden birimlerde verilen ek ödemelerin altında kalması sebebiyle tablodaki yerleri yeniden sınıflandırılması ve ilgili düzenlenme çalışmaları temsilen sendikamızın da katılması,
 3. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiğimiz 29.02.2024 tarih ve 0264 sayılı “Sağlık Lisansiyerlerinin Taban Ödeme Katsayısı” konulu yazımızda belirttiğimiz üzere, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine Ekli-3A sayılı tablonun 13 üncü sırasında yer alan diğer lisansiyerler ile ekli Ek-3B sayılı tablonun 10 uncu sırasında yer alan diğer lisansiyerler sınıfı için belirlenen taban ödeme katsayıları artırılması,
 4. Kan transfüzyon merkezi, terapotik aferez merkezi, nöroloji ve onkoloji birimlerinde görev yapan çalışanlara özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme verilmesi,
 5. Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “EK-3/A” ve “EK-3/B Taban Ödeme Katsayıları Tablosun” da yer alan katsayıların iki katına çıkartılması, 
 6. Bakanlığımızın taşra teşkilatında “istatistikçi” pozisyona istihdam edilen sözleşmeli personelin ek ödemelerinde farklılık bulunmaktadır. İstihdam edildiği hizmet biriminde bazı illerde 209 sayılı Kanun üzerinden ek ödeme yapılırken, bazı illerde ise 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Verilmesine Dair Karar” üzerinden ek ödeme verilmektedir. “İstatistikçi” pozisyonunda görev yapan sözleşmeli personelin, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi hükmü uyarınca ek ödemeden yararlanması,
 7. Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan teknik hizmetler sınıfının ek ödemeleri son derece düşük kalmaktadır. Mühendis, Mimar, tekniker/teknisyen vb. olmak üzere, teknik hizmetler sınıfı çalışanları tadilat, tamirat ve bakım işlemleri ve bakanlığın projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Teknik hizmetler sınıfında görev yapanların Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde yer alan ek ödeme oranlarının artırılması,
 8. Nöbet ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 33 üncü maddesine yer alan tablodaki gösterge rakamları üzerinden hesaplanmaktadır. Ancak gösterge rakamları sonucunda çıkan ücretler, günümüz ekonomik şartlarının altında kalmakta ve sağlık çalışanlarına düşük miktarlarda nöbet ücreti verilmektedir. Sağlık çalışanlarının beklentilerine uygun olarak nöbet ücretlerinin artırılması,
 9. 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikte özellikli tıbbi işlemler için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı verilmesi öngörülen birimlerin tamamında tutulan nöbetler için %50 artırımlı nöbet ücreti verilmesi,
 10. Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme’nin sağlık ve sosyal hizmet koluna ilişkin üçüncü bölüm 42 nci maddesinde resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına, çalıştıkları süre ile orantılı olarak izin verileceği, izin verilememesi halinde nöbet ücreti verileceği hüküm altına alınmıştır. İlgili madde hükmü, ilk olarak 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede yer almakla beraber, maddenin uygulanmasında taşra teşkilatında sorunlar yaşanmıştır. Sağlık Bakanlığı’nıza göndermiş olduğumuz 29.01.2024 tarihli “Resmi ve Dini Bayram Tatillerinde Verilen İdari İzinler” konulu yazımızda bu sorunlara yer vermiş ve sorunların çözülmesini talep etmiş olup, ilgili yazımız dikkate alınarak bayram tatili sebebiyle idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına verilmesi gereken nöbet izni ve nöbet ücreti verilmesinin sağlanması,
 11. Servis nöbeti tutan hekimler, özellikle konsültasyon gerektiren hastalarda özellik arz eden birimlere de hizmet vermektedir. Servis nöbetindeyken, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi ve toplu sözleşmenin 7 nci maddesinde belirtilen birimlerde hizmet veren hekimlerin artırımlı nöbet ücretinden yararlanması,
 12. Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan 07.02.2018 tarihli “Sağlık Bakanlığı Tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Usûl ve Esaslar” kapsamında, Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ile diğer sağlık personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve yurt dışı harekatlarına iki aylığına Sağlık Bakanlığı görevlendirilmektedir. Bu kapsamda görevlendirilen personele nöbet ve icap nöbet ücretleri ödenmemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve yurt dışı harekatlarına görevlendirilen sağlık çalışanlarına nöbet ücretinin ödenmesi, 
 13. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına verilen giyecek yardımı, günümüz ekonomik şartlarının altında kalmakta ve çalışanların beklentilerini karşılayamamaktadır. Çalışanlara verilecek giyecek yardımı, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapanlara verildiği gibi özel görev kıyafeti olarak verilmesi,
 14. 112 Acil Sağlık İstasyonlarında güvenlik tedbirlerinin artırılması için istasyon çevresinin tamamını görebilecek şekilde kamera sistemlerinin yerleştirilmesi,
 15. Toplu sözleşme kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışanlara verilen nakdi yemek yardımının artırılması, 
 16. 112 Acil Sağlık Hizmetler İstasyonlarında görevli Ambulansların kasko/sigorta işlemlerinde, ambulansların hasta kabini ile Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nin eklerinde yer alan teknik ve tıbbi donanımlarını ve değer kayıplarını da kapsaması,
 17. Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı tarafından kullanılan ambulans haricinde ki diğer hizmet araçlarına (UMKE araçları, İlaç taşıma araçları vb.) kasko/sigortanın yapılması,
 18. Entegre sağlık tesislerinde nöbet tutan aile hekimliği çalışanları, nöbet sonrası izin kullanamadan aile sağlığı merkezindeki mesaisine devam etmektedir. Dinlenme hakkı Anayasal bir hak olup, aile hekimliği çalışanlarının bu hakkı göz önünde bulundurularak nöbet düzenlemesi yapılması,
 19. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, aile sağlığı merkezinin giderleri için Sağlık Bakanlığı tarafından ödeme yapılmaktadır. Ancak bu ödeme günümüz ekonomik şartlarının altında kalmaktadır. Özellikle büyükşehir belediyelerinde kira fiyatlarının yüksekliği aile hekimlerini olumsuz etkilemektedir. Tüm bu nedenlerle aile hekimlerine verilecek cari gider ödemelerinin tekrardan düzenlenmesi hususunda çalışma yapılması,
 20. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine istinaden aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına, ödüllendirilme ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi ile günlük muayene sayısına göre teşvik ödemesi yapılmaktadır. Ancak, Yönetmelikte belirtilen destek ve teşvik ödeme oranlarının düşük olması personelin beklentisini karşılamamaktadır. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına verilecek destek ve teşvik ödeme oranlarının artırılması,
 21. Sağlık Bakanlığı tabip ve diş tabibi kadrosunda olup Üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmak üzere görevlendirilen personelin, Bakanlık Makamının 04.05.2023 tarihli ve 214863829 sayılı Oluruna istinaden talepleri halinde uzmanlık eğitimi aldığı Üniversite Tıp Fakültelerinin bulunduğu ilde Eğitim ve Araştırma Hastanelerine (Eğitim Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen), aynı ilde yoksa en yakın ilde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerine (Eğitim Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen) asistan kadrolarına atanmaları uygun görülmüştür. Ancak uygulamada sorunlar yaşandığından ataması yapılamayanlar bulunmaktadır. İlgili personelin ataması yapılarak mağduriyetinin giderilmesi,
 22. Hizmet içi eğitim programlarına katılan sağlık çalışanlarının mesai saatlerinin süresi ve nöbet izinlerinin kullanımında sorunlar çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nde mesai saatleri dışında da eğitim faaliyetleri düzenleneceği belirtilmiştir. Ancak mesai saatleri dışında verilen eğitim faaliyetlerinin mesai saatinden sayılıp sayılmadığı bu eğitimlere katılan çalışanlar için sorun olmaktadır. Ayrıca nöbet izinlerinde de eğitim faaliyetlerine katılan personelin dinlenme hakkı elinden alınmaktadır. Hizmet içi eğitim saatlerinin mesai saatleri dışında yapılması halinde mesai saatinden sayılması ve karşılığında ücret veya izin verilmesi,
 23. Sağlık hizmetleri sınıfında olup insan sağlığına ilişkin koruyucu teşhis, tedavi, rehabilite edici hizmetlerde bulunmasına rağmen fiili hizmet zammından yararlanamayan (Biyolog, Çevre Sağlığı Teknikeri/Teknisyeni, Tıbbi Sekreter, Yaşlı Bakım Teknikeri, Evde Hasta Bakım Teknikeri, Sosyal çalışmacı, Toplum sağlığı teknikeri/teknisyeni) çalışanların bu haktan yararlanabilmesi için çalışma yapılması,
 24. Bakanlığımızda görev yapan birçok yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı, yükseköğretim diplomasına sahip olmasına rağmen genel idare hizmetler sınıfına ait görevlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda bulunan çalışanların genel idare hizmetler sınıfı kadrolarına atanmaları,
 25. Yer değişikliği yapan personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 9 uncu maddesi kapsamında verilmesi gereken sürekli görev yolluğu ve emekli olan personele 375 sayılı KHK’nın 1 inci maddesine istinaden verilmesi gereken ödemelerde gecikmelerin yaşandığı veya ödemelerin yapılmadığı konusunda sendikamıza şikayetler iletilmektedir. İlgili ödemelerin yapılması hususunda taşra teşkilatının bilgilendirilmesi, 
 26. Sağlık tesislerinde sunulan hizmetin kalitesi, çalışan personelin moral ve motivasyonu ile yakından ilişkilidir. Çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, fiziki ortam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, bu motivasyonun sağlanmasında önemli faktörlerdir. Bu kapsamda sağlık çalışanları için uygun dinlenme odalarının oluşturulması ve mevcut olanların teknik yetersizliklerinin giderilmesi,
 27. Sağlık izni kullanımı hakkında İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde; çalışanların bir takvim yılı içerisinde  kontrollü alanlarda fiilen çalıştığı süreler dikkate alınarak, mezkûr Yönetmeliğin eki EK-2'de yer alan “Sağlık İzni Tablosunda” belirtilen çalışma süresine göre sağlık izni kullanabileceği belirtilmiştir. Ancak 657 sayılı Kanun 103 üncü maddesine göre sağlık izni süresi bir aydan az olamaz, bu nedenle sağlık izni süreleri, 657 sayılı Kanuna uygun olarak uygulanması, 
 28. Sağlık hizmetleri niteliği gereği 7/24 devam etmesi gereken hizmetlerdendir. Bu nedenle hizmetin ifasını gece saatlerinde yerine getiren sağlık çalışanlarına, gece çalışmanın insan psikolojisi, metabolizması ve sosyal yaşamına ilişkin olumsuzlukları hafifletmek ve bir nebze de olsa karşılamak için akşam saat 20.00’den sabah saat 06.00’ya kadar geçen sürede verilen hizmetin karşılığı ücretlerin artırımlı olarak ödenmesi,
 29. Sağlık çalışanlarının iş ve görev tanımları, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte tanımlanmıştır. Ancak taşra teşkilatındaki uygulamalarda sağlık çalışanlarına, iş ve görev tanımları dışındaki birimlerde görevler verilmektedir. Sağlık çalışanlarına, yönetmelikte belirtilen iş ve görev tanımlarına uygun birimlerde görev verilmesi,
 30. Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin, araştırmacı kadrosuna atanmadan önceki unvanlara ve görevlerine ait zam, tazminat, ek ödeme, yan ödeme gibi mali haklarının devam ettirilmesi,
 31. Bakanlığımız bünyesinde görev yapan personele sağlık hizmeti sunumunda muayene önceliği verilmesi,
 32. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan personelin ücretlerinin artırılması veya Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarında görev yapan emsali personelin aldığı ücretler seviyesine getirilmesinin sağlanması,
 33. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak görev yaparken 7433 sayılı Kanunla kadroya geçen çalışanlardan KPSS – 2024/5 tercih sonucuyla Sağlık Bakanlığı pozisyonlarına yerleşenler bulunmaktadır. KPSS – 2024/5 tercih kılavuzunda yer alan 28.02.2023 tarihi itibarıyla kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen, sözleşmesini fesheden veya yenilemeyenlerin atamaları yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. 28.02.2023 tarihi itibarıyla, 7433 sayılı Kanunla kadroya geçen personelin sözleşmelerinin, ne 7433 sayılı Kanunda ne de 28.02.2023 tarih ve E-74073113-010.99-140151 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün “7433 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 48 inci maddenin uygulanması” hakkında yazısında sözleşmenin fesih edildiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. İlgili kanun ve yazılarda kadro işlemlerinin atama olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, sözleşmeli olarak görev yaparken 7433 sayılı Kanunla kadroya geçen çalışanlardan KPSS – 2024/5 tercih sonucuyla Sağlık Bakanlığı pozisyonlarına yerleşenlerin atamalarının yapılması,
 34. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından işletilen birinci basamak ayaktan ve yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan sağlık hizmet sunucuları olan E2 ve E3 rol grubu entegre ilçe devlet hastaneleri, 26.01.2023 tarih ve E-95796091-020-207989199 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Bu kapsamda, entegre hastanelerinde “Hastane Müdürü” kadroları, 663 sayılı KHK’nın 42 nci maddesi kapsamında sözleşmeli pozisyona geçirilmiştir. Devirden önce Hastane Müdürü kadrolarının görev yapanların, karşılığı olarak bir kurum kalmadığından bu kadroların ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Hastane Müdürü kadrolarının Şube Müdürü olarak bir an önce ihdas edilmesi,
 35. Afet bölgesinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile ödenecek ücretler (kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri) ve aile sağlığı merkezi giderleri, afet durumundan önceki son aya ait veriler dikkate alınarak ödenmeye devam etmiştir. İlgili uygulamaya devam edilmesi,
 36. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan yöneticilerin ücretlerinde artış yapılması.