Torba kadro uygulamasında hangi süreler değerlendirilir?
06.12.2016

4 yıllık Yüksek okul mezunuyum. 6 yıldır memur kadrosunda çalışıyorum. Daha önce serbest muhasebeci olarak çalıştım. 1-4 dereceli müdür kadrolarına atanmam mümkün mü?

Cevap
Sağlık-Sen     06.12.2016

             657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. (2)

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.”ifadesi yer almaktadır.

Müktesep dışı 1-4 dereceli kadrolara atanmak için aranılan şartlar:

          -Memurun atanacağı 1-4 üncü dereceli boş kadronun olması,  

          -Atanacağı kadronun Eğitim Öğretim ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışında olması,

          -Memurun yüksek öğretim mezunu olması,

          -Memurun atanacağı kadro derecesine göre hizmeti bulunması,

          4 yıllık yüksek öğrenim mezunlar için 8, 10 ve 12 yıl hizmeti

          2 yıllık yüksek öğrenim mezunlar için ise 10, 12 ve 14 yıl hizmeti olması gerekebilmektedir.

Hizmet sürelerin hesabında;

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler

Yasama Organı Üyeliğinde,

 belediye başkanlığında,

 belediye ve il genel meclisi üyeliğinde,

 kanunlarla kurulan fonlarda,

 muvazzaf askerlikte,

 okul devresi dâhil yedek subaylıkta,

uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin,

tamamı,

yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin;

 Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı,

 diğer kadrolara atanacaklar için 6 yılı geçmemek üzere ¾’ü dikkate alınır.

Yüksek öğretimden sonra çalışılan sürelerin 68/B değerlendirilmesinde memurun mesleği ile ilgili olma şartı aranmamaktadır.

Torba kadroya atanmada sayılabilecek hizmetler sayılmış, bazı unvanlarda sayılacak hizmetlerin sürelerinde farklılar yer almaktadır.

Memur statüsünde geçen hizmetlerde asil veya vekil olarak geçme bakımından bir ayrım yapılmamıştır    

217 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 2’inci maddesinde  Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

             a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

            b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

            c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri

            d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

             e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

             Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.” Hükmü bulunmaktadır.

217 sayılı KHK tabi kurumlarda geçen hizmetlerin tamamı 68/B atamalarında değerlendirileceği belirtilmiş bu kurumlarda geçen hizmetlerde statü ayrımı yapılmamıştır.

-Memur,

-Sözleşmeli personel,

4/B sözleşmesi,

399 sayılı KHK tabi sözleşmeli,

Hizmet sözleşmesi

-Geçici personel,

-İşçi,

Daimi işçi,

Geçici işçi

 -Akademik personel,

Öğretim üyesi

Öğretim görevlisi

-Askeri personel

Subay

Astsubay

Sözleşmeli er ve erbaş

olarak çalışmak 68/B atamalarında fark bulunmamaktadır. Esas olan bu kurumlarda hizmet edilmesidir.

Hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

-Yüksek öğretimden sonra serbest olarak çalışılan sürelerin ¾’ü 6 yılı geçmemek üzere değerlendirilmesi gerekmektedir.

-Muhasebeci olarak çalıştığınız sürenin ¾’ü 4yılı geçmesi halinde 657 sayılı Kanunun 68/B bendinden faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo