Refakat iznine ilişkin raporda neler yer almalı?
16.11.2016

Babam rahatsız ben memur olarak çalışıyorum. 657 sayılı Kanuna tabi. Babama refakat etmem gerektiğine dair raporum var ancak idare refakat izni vermemektedir. Bu sorunu nasıl atlatabilirim?

Cevap
Sağlık-Sen     16.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 105’inci maddesinin son fıkrasında “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.ifadesi yer almaktadır.

Mazeret izinlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:6 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi gazete de yayımlanmış bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde refakat iznine ilişkin esaslar düzenlenmiş olup aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir. “(1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.

(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur.”

Belirtilen hükümler çerçevesinde;

1-Refakat izni raporunun sağlık kurulu raporu olması gerekmektedir.

2-Raporda;

 -refakati gerektiren tıbbî sebepler,

- refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı,

 -sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği,

-üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır.

3- 657 sayılı Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine uygun Sağlık Kurulu raporu almanız halinde idarece refakat izni verilmesi gerekmektedir. Mevzuatına uygun alınan sağlık kurulu kararı üzerine refakat izni verilmesinde idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo