Ortaokul mezunları devlet memuru olabilir mi?
29.10.2016

Ortaokulu bitirdikten sonra liseye başladım. Ancak lise son sınıftan tasdikname almak suretiyle ayrıldım. Memur olmak istiyorum. Memur olamaz mıyım? Lütfen yardımcı olun.

Cevap
Sağlık-Sen     10.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlet memuru olmanın genel özel şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinde "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
            A) Genel şartlar:
            1. Türk Vatandaşı olmak,
            2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
            3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
            4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
            5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
            6. Askerlik durumu itibariyle;
            a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
            b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
            c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
            7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak.

            8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.​
            B) Özel şartlar:
            1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
            2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun “Sınıflandırmada öğrenim unsuru” başlıklı 41 inci maddesinde “Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.”denilmektedir.

Anılan hüküm uyarınca ortaokul (ilköğretim)mezunlarının memur olmaları mümkün olup, ilkokul mezunlarının bulunmaması halinde ilkokul mezunlarının da memur olmaları mümkün bulunmaktadır.

657 sayılı Kanununun “Sınav şartı” başlıklı 50'nci maddesinde “ Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.

Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.”hükmü çerçevesinde Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Yönetmelik uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılmaktadır.

Milli Eğitim Temel Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu uyarınca öğretim seviyeleri;

-İlköğretim (İlkokul+ortaokul (4+4))

-Ortaöğretim: (lise ve lise dengi okullar)

-Ön lisans: En az dört yarı yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimdir.

-Lisans: En az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir.

Ancak günümüz şartlarında milyonlarca lise ve üniversite mezunları memuriyet sınavlarına girdiği günümüzde ortaokul ve ilkokul mezunlarının memur olma imkanı kalmamıştır.

ÖSYM tarafından orta öğretim(lise ve dengi mesleki okullar), ön lisans ve lisans mezunları için KPSS sınavı yapılmaktadır.

657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde istisnai memuriyetler düzenlenmiş olup söz konusu kadrolara sınavsız olarak atanma imkânı bulunmaktadır. Bu kadrolara valilik, özel kalem müdürlüğü ve bakanlık müşavirliği kadroları örnek olarak gösterilebilir.

Belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; orta mezunlarının 567 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde istisnai memur kadroları vasıtası ile memur olmaları mümkün olup, bunun dışında KPSS sınavları ile memur olmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo