Memurların çalışma saatlerini kim belirler?
29.10.2016

Aile ve sosyal politikalar Bakanlığında devlet memuru olarak çalışmaktayım. Bakanlığımızın işe başlama, yemek ve mesai bitiş saatleri kim tarafından belirlenmektedir. Bakan çalışma saatlerini değiştirebilir mi? Beni aydınlatırsanız müteşekkir olurum.

Cevap
Sağlık-Sen     10.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde " Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

            Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

            Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

            Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." ve "Günlük çalışma saatlerinin tesbiti" başlıklı 6111 sayılı Kanunun ile değişik 100 üncü maddesinde " Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

 Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

 Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."hükümleri bulunmaktadır.

Merkezde günlük çalışma saatlerinin kuruluşlar itibariyle ilişik Kararda belirtildiği biçimde tespiti 22/12/1982 tarihli ve 17906 sayılı Resmi Gazetede 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 bakanlar kurulu kararı ile yapılmıştır.

Anılan 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 Bakanlar Kurulu Kararının eki cetvellerde 05/11/2012 tarihli ve 2012/3943 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmış ve 24/11/2012 tarihli ve 28477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

 

Grup

Kurum Adı

Çalışma Başlangıç ve Bitiş Saati

Öğle Dinlenme Saati

1

Adalet Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

08.30-17.30

12.30-13.30

2

Başbakanlık

Diğer Bakanlıklar

Genel Kurmay Başkanlığı

Kuvvet Komutanlıkları

09.00-18.00

12.30-13.30

3

Yukarıda yazılı kurumlara bağlı/ilgili/ ilişkili olmayan kamu kurumları

09.00-18.00

12.30-13.30

NOT: bu listede yazılı Bakanlık ve kurumların merkezdeki bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşları da ilgili Bakanlığın çalışma saatlerine tabidirler. Ancak, ilgili Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla hizmet gerekleri dikkate alınarak bu kuruluşlarda günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri farklı uygulanabilir.

Bu itibarla, Bakanlar Kurulunca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışma saatleri 09.00-18.00 ve öğle dinlenme saati de 12.30-13.30 olarak belirlenmiştir. 

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo