İlave dereceler izinlerde hizmet olarak değerlendirilir mi?
23.02.2017

Sağlık personeli olarak çalışmaktayım. Toplu sözleşme ile kazanılmış hak aylık dereceme 1 derece ilave edilmiştir. 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaktayım. Toplam 7 yıl hizmetim bulunmaktayım. İlave dilen 1 derece 3 yıl olarak hizmetime ilave edilmek suretiyle 30 gün izin kullanacağımı düşünüyorum. 30 gün izin kullanmam mümkün mü?

Cevap
Sağlık-Sen     27.02.2017

          657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

            Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

            Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır.

            Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak 62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, 140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ve 154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği yayımlanmıştır.

Devlet memurları ve kamu görevlilerine ilave derece verilmesi hakkında bu güne kadar çıkan yasal düzenlemelerde şartları taşıyan memurların ve kamu görevlilerinin kazanılmış hak aylık dereceleri ile emeklilik dereceleri 1 üst dereceye yükseltilmiştir.

İlave derece verilmesini düzenleyen Kanun ve kanun hükmünde kararnameler aşağıda yer almaktadır.

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanacak toplu sözleşmenin “BİRİNCİ KISIM” Genel Hükümler bölümünün“İlave derece verilmesi” düzenleyen 28 inci maddesinde “(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.” hükümleri yer almaktadır.

            Ayrıca, 657 sayılı Kanunun diğer bazı hükümleri uyarınca kazanılmış hak aylık derce ve kademelerine ilave kademeler eklenmektedir.

Bu düzenlemelerin bazılarını sıralayacak olursak;

1-Kalkınmada 1. Derece öncelikli yörelere mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlara 2 yıllık hizmet için 1 kademe ilave verilmesi,

2-Son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almayan memura ilave 1 kademe verilmesi,

3-Yüksek lisan yapan memura ilave kademe verilmesi,

4-doktora yapan memura ilave derce veya kademe verilmesi,

5-avukatlık stajını memuriyette iken veya memuriyetten önce yapanlara ilave kademe verilmesi,

6-Orta öğretimde fazla okuna başarılı yıllar için ilave kademe verilmesi,

7-Mühendis gibi bazı unvanları ihraz edenlere ilave derece verilmesi,

8-THS görev almak suretiyle belirli unvanları ihraz edelere ilave derece verilmesidir.

Bu ilave dereceler biz hizmete bağlı olmaksızın ödüllendirme düzenlemeleridir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; bir hizmete bağlı olmaksızın yasalar gereğince memura verilen ilave dereceler ve kademeler esas alınarak 30 gün yıllık izin kullanılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

İlave derece veya kademeler hizmet olarak değerlendirilmemektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo