Devlet memurlarına verilen cezalar nelerdir?
06.12.2016

Memur olarak çalışmaktayım. 657 sayılı Kanuna tabiyim. Memurlara verilen disiplin cezaları nelerdir.

Cevap
Sağlık-Sen     06.12.2016

Anayasanın 128’inci maddesinde “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

            Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

            Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.”denilmekte olup, 129’uncu maddesinde de “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

            Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.

            Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.

            Silahlı Kuvvetler mensupları ile hakimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.

            Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.

            Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır.”hükmü bulunmaktadır.

Anayasanın söz konusu hükümleri uyarınca 657 sayılı Kanunun Devlet Memurları Kanunun yürürlüğe konulmuş olup, bu Kanunun 124 ila 136’ncı maddeleri arasında disiplin mevzuatına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

657 sayılı Kanununun 125’inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller belirtilmiştir. Anılan 125’inci maddesinde disiplin cezaları;

A) Uyarma,

B) Kınama,

C) Aylıktan kesme,

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak sayılmıştır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo