Aday memurun giriş derece ve kademesi nasıl belirlenmektedir?
29.10.2016

2 yıllık MYO mezun olduktan sonra Tekniker olarak sağlık bakanlığın atandım. Benim derece kademem neye göre belirlenmektedir. Aydınlatırsanız minnettar kalırım. Kolay gelsin

Cevap
Sağlık-Sen     09.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 üncü maddesinde kadrosuz memur çalıştırılamayacağı,  36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, , ortak hükümler bölümünde eğitim durumları itibariyle memuriyete giriş dereceleri ve yükselinebilecek dereceler belirlenmiştir.

            Söz konusu maddenin devamında da anılan hükümlere istisna hükümler sıralanmıştır. Bu hükümler ile giriş derece ve kademelerine ilave yapılacaklar sayılmış bulunmaktadır.

               Maddede tespit edilen giriş derce ve kademeleri:

Öğrenim durumu

Giriş Derece

Giriş Kademe

Yükselinebilecek Derece

Yükselinebilecek

Kademe

İlkokulu bitirenler

 

15

1

7

Son

Ortaokulu bitirenler

 

14

2

5

Son

Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

14

3

 

5

 

Son

 

Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

13

 

1

 

4

 

Son

 

Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

13

 

2

 

4

 

Son

 

Liseyi bitirenler

13

 

3

 

3

 

Son

 

Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

12

 

2

 

3

 

Son

 

Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

11

 

1

 

2

 

Son

 

Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

10

 

1

 

1

 

Son

 

Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler

10

 

2

 

1

 

Son

 

2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

 

10

 

2

 

1

 

Son

 

3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

 

10

 

3

 

1

 

Son

 

4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

 

9

 

1

 

1

 

Son

 

5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

 

9

 

2

 

1

 

Son

6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

 

9

 

3

 

1

 

Son

 

 

Mezkur 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrasında “Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,” eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınacakları hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (C) bendinin 1 inci fıkrasında " Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez."hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca; 2 yıllık MYO tekniker unvanı ile mezun olan ve teknik hizmetler sınıfında tekniker kadrosuna atanan memurun KHA derece 10/2 derece kademesine mezkur 36 maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası uyarınca 1 derece ilave edilmek suretiyle 9. derecenin 2. kademesi Kazanılmış hak aylığı ile görev başlatılmaktadır.

Ayrıca, memuriyete başlamadan mesleğini serbest veya özel sektörde yapması veya resmi kurumlarda icra etmiş olması halinde bu hizmetleri de madde hükmü çerçevesinde KHA derece ve kademesine ilave edilmesi gerekmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo