Toplu Sözleşme Kazanımımız Ek Ödemenin Maaşla Birlikte Ödenmesine İlişkin Genelge Yayınlandı

 

Toplu sözleşme görüşmelerinde, sağlık çalışanlarının hakkı olan döner sermaye ödemelerinin yol açtığı mağduriyet ve adaletsizliğin giderilmesi için taleplerimizi toplu sözleşme görüşmelerinde ısrarla dile getiren sendikamızın, mutabakat metinlerinde yer aldırdığı kazanımları hayata geçirilmeye devam ediyor.

 

 

 

Sağlık Bakanlığı, 06/06/2012 tarihinde yayınladığı genelge ile birlikte, hekim dışı personele Haziran ayında yapacağı Mayıs ayı döner sermaye ödemesinin yanında 1.5 aylık ek ödemeyi de peşin ödeyecek.

 

Daha önceki girişimlerimiz neticesinde, ‘Personele yapılacak performansa dayalı ek ödemenin 375 sayılı KHK uyarınca belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamayacağı hususunda', 25/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile 209 sayılı Kanunun 5.'inci Maddesi'nin dördüncü fıkrasına eklenen hükmün uygulamasına ilişkin bir genelge yayınlayan bakanlık, toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat altına aldırdığımız talebimizin hayata geçirilmesi yönünde, 20/05/2012 tarihli ve 28298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, düzenleme ve değişikliklere ilişkin bir genelge yayınladı.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından, 06/06/2012 tarihinde yayınlanarak tüm teşkilatlarına gönderdiği genelgeye göre, 01/06/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile mezkur Yönetmeliğin 5.' inci Maddesi'ne, "209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personele her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir." hükmü eklenerek, bu hüküm uyarınca tabip dışı personele, her ay aylıklarla birlikte 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme (tabip dışı personel sabit ödemesi) yapılacağı belirtildi.

 

Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeye göre, 01/06/2012 tarihinden itibaren Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra birimlerinin kadro veya pozisyonlarında görev yapan tabip dışı personele sabit ödeme aşağıdaki açıklamalara göre yapılacak:

  1-Sabit ödeme, işletmelerin döner sermaye bütçesinden ve herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın maaş ödemesi ile birlikte ödenecek.

 

2- Sabit ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanacaktır. Personele maaş ödemesinin yapılmadığı (ücretsiz izin ve askerlik gibi) süreler için sabit ödeme yapılmayacak.

 

3- Öncelikle personele yapılacak net sabit ödeme tutarına göre brüt tutar belirlenecek ve gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak 375 sayılı KHK' nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen net ek ödeme tutarında sabit ödeme yapılacak.

 

4- Yapılan sabit ödemenin brüt tutarı, aynı aya ilişkin tahakkuk edecek performansa dayalı brüt ek ödeme tutarından mahsup edilecektir. Tahakkuk edecek performansa dayalı brüt ek ödeme tutarı, yapılan sabit ödemenin brüt tutarından fazla ise aradaki brüt fark tutarı esas alınarak ilgiliye ödeme yapılacaktır. Şayet yapılan sabit ödemenin brüt tutarı, tahakkuk eden performansa dayalı ek ödeme brüt tutarından fazla ise aradaki fark geri alınmayacak.

 

5- Personele performansa dayalı ek ödeme tahakkuk ettirilmese bile (senelik izin, rapor gibi sebeplerle), aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle ilgili dönemlerde söz konusu personele sabit ödeme yapılacak.

 

6- Sabit ödemenin dağıtılabilecek tutar hesabında dikkate alınması hususunda ise;


a) Sabit ödemenin brüt tutarı, performansa dayalı ek ödemenin brüt tutarından fazla ise fazla olan kısmı "Dağıtılabilecek Tutar" hesabında dikkate alınmayacaktır.


b) ilgili ayın tamamında izinli/raporlu (fiilen çalışmamakta) olan personele ödenen sabit ödeme tutarı "Dağıtılabilecek Tutar" hesabında dikkate alınmayacaktır.


c) Personele ödenecek, performansa dayalı ek ödeme brüt tutarının tamamı Ek Ödeme Yönetmeliğinde öngörülen "Dağıtılabilecek Tutar" hesabında dikkate alınacaktır. Personelin performansa dayalı brüt ek ödeme tutarının, sabit ödeme brüt tutarı kadar olan kısmı mahsup edilerek kurumun döner sermaye bütçesinde bırakılacak.

 

7- 2012 yılı Mayıs ayına ilişkin ek ödeme, yönetmelik değişikliği öncesinde olduğu gibi hesaplanarak ödenecek.

 

8- 01 - 14 Haziran 2012 tarihleri arasındaki 14 günlük kıst sabit ödeme, Haziran ayı maaş ödemesinden önce tahakkuk ettirilerek muhasebe birimlerine gönderilecek.

 

9- 15 Haziran-14 Temmuz 2012 (Haziran dönemi) sabit ödemesi, Haziran ayı maaşıyla birlikte tahakkuk ettirilerek ödenecek.

 

10) 01 - 14 Haziran 2012 tarihleri arasına ait 14 günlük kıst sabit ödemesi ile 15 - 30 Haziran 2012 tarihleri arasına ait 16 günlük sabit ödemesi (bir aylık), 2012 yılı Temmuz ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan 2012 yılı Haziran ayına ilişkin performansa dayalı ek ödeme tutarından mahsup edilecek. Ayrıca 1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 29 Mayıs 2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararında yer alan ek ödemeye ilişkin hususlarda 31 Aralık 2013 tarihine kadar aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilecek.

 

A) 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 112 acil sağlık hizmetlerinde sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevinin yanında süreklilik arz edecek şekilde aynı zamanda ambulans Şoförlüğü görevini de yürüten personele il performans puan ortalamasının %10 u oranında ek puan verilecek.

 

B) 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele (sözleşmeli personel dahil ) ek ödeme yönetmeliğinde özellik arz eden birimler için öngörülen hizmet alanı kadro unvan ve tavan ek ödeme katsayıları esas alınarak performansa dayalı ek ödeme hesaplanacak.

 

C) 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca her ay yapılacak döner sermaye sabit ödemesinin (DSSÖ) net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiĢ olan ek ödeme net tutarının altında kalanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen net tutar kadar ödeme yapılacak. Hakem Kurulu kararı uyarınca döner sermaye sabit ödemesi (DSSÖ), 375 sayılı KHK Ek 9'uncu maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ödeme net tutarının altında 3 olamayacağından 209 sayılı Kanunun ek-3'üncü maddesine göre döner sermaye sabit ödemesinin net tutarı hesaplanacak.

 

DSSÖ net tutarı 375 sayılı KHK Ek 9'uncu maddesi gereğince ödenmesi gereken ek ödeme net tutarı ile kıyaslanarak aradaki net fark tutarı bulunacak. Bulunan net fark tutarının brüt ek ödeme tutarı belirlenecek ve bu brüt tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılarak ilgiliye ödeme yapılacak.

 

Performansa dayalı ek ödeme yapılırken mahsup edilecek tutarın belirlenmesinde 209 sayılı Kanunun ek-3'üncü maddesine göre hesap edilen tutar ile 375 sayılı KHK Ek 9'uncu maddesine göre fark olarak ödenen brüt ödeme tutarının toplamı dikkate alınacak.

 

D) 15 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, şartlara uygun olarak her hangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak vekalet edilen kadroya ilişkin ek ödeme matrahı esas alınacaktır.

 

E) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı (maaş + ek ödeme), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki (Hekimlerin garanti gelirleri) fark, mali yılın sonunda döner sermaye bütçesinden ödenecektir.

 

F) 2012/1 sayılı Hakem Kurulu Kararının 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen katsayılara göre, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde öngörülen döner sermaye sabit ödeme tutarı ile tabip dışı personele 375 sayılı KHK'nın Ek 9 uncu maddesinde öngörülen sabit (zam) ödeme tutarı yeniden hesaplanacak ve personele 01/01/2012 ile 01/06/2012 tarihleri arasında yapılan performansa dayalı ek ödemeler de dahil olmak üzere yapılan ek ödemeler her ay bazında tetkik edilerek belirlenen yeni tutarların altında ödeme yapılmış ay var ise bu aya ilişkin aradaki fark ödenecek ve söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin %2,25'i oranında geç ödeme farkı ayrıca ödenecek.

 

G) 2012/1 sayılı Hakem Kurulu Kararının 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen katsayılara göre, personelin tavan ek ödeme tutarları yeniden hesaplanacak ve personele 01/01/2012 ile 01/06/2012 tarihleri arasında yapılan performansa dayalı ek ödemeler her ay bazında tetkik edilerek ilgili ayda belirlenen yeni tavan tutarların altında ödeme yapılmış ay var ise bu aya ilişkin olarak tavana takılma sebebiyle ödenmeyen miktar yeni tavan tutarını aşmamak kaydıyla ödenecek ve söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin %2,25'i oranında geç ödeme farkı ayrıca ödenecek.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo