Yöneticilerin 5. ve 6. Bölge Şartı Yürürlükten Kaldırıldı

 

Toplu Sözleşme Taleplerimiz doğrultusunda imzalanan ve toplu sözleşmeye konulamayan ancak üzerinde çalışma yapılmasına karar verilen konuları içeren “Kamu Personel Danışma Kurulu’nda Görüşülmek Üzere Uzlaşılan Konular” başlıklı listede “müdür yardımcısı ve daha üst unvanlı kadrolara atanmada 5. ve 6. bölgeden başlama zorunluluğunun kaldırılması” talebimize yer verilmiş idi. Bu talebimiz doğrultusunda atamaları yapılan yönetici kadrolarının ilk görev yerlerinin 5 ve 6. Bölge olmasını zorunlu kılan yönetmelik hükmü, Resmi Gazete’nin 7 Eylül 2012 tarihli nüshasında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte yürürlükten kaldırıldı.

 

Buna göre, Müdür, şube müdürü, il veya ilçe müdürü, bölge müdürü veya ilgili müdürlüklerin yardımcılıklarına atama yapılırken, öncelikli görev yerlerinin 5. ve 6. bölge olması zorunluluğunu öngören ve yıllardır birçok mağduriyetlerin oluşmasına neden olan sözkonusu uygulama, Sendikamızın talepleri ve ısrarlı takipleri sonucunda yürürlükten kaldırıldı.

 

Karar, tüm Sağlık-Sen camiamıza hayırlı olsun.

 

7 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükmü:

MADDE 1 – 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin kaldırdığı hüküm

Ek Madde 1 – (Ek : 26/6/2000 - 2000/1228 K.)
(Değişik: 8/2/2003-2003/5297 K.) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,
a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,
b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,
c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,
atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmetbölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.

 

5 ve 6. hizmet bölgelerindeki iller hangileridir:

V. BÖLGE                                         VI. BÖLGE

1- Artvin                                          1- Adıyaman

2- Elazığ                                          2- Ağrı

3- Erzincan                                     3-Bingöl

4- Erzurum                                     4- Bitlis

5- Kahramanmaraş                      5- Hakkari

6- Malatya                                      6- Kars

7- Sivas                                           7- Mardin

8- Şanlıurfa                                    8- Muş

9- Diyarbakır                                 9- Siirt

                                                           10- Tunceli

                                                           11- Ardahan

                                                           12- Iğdır

                                                           13- Batman

                                                           14- Şırnak

                                                           15- Gümüşhane

                                                           16- Bayburt

                                                           17- Van

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo