İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Çalışma Süreleri Hakkında

 

Bilindiği üzere, Röntgen ve Radyoloji birimlerinde çalışan Sağlık Çalışanları, 3153 sayılı 3153 Radiyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’ a dayanan,  Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin 21, 22 ve 24. Maddelerinde

Madde 21 - Röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamaz. Röntgen muayenehanelerinde pazardan maada ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır.

Madde 22 - Hastahanelerde, röntgen ve radyom ile tam müddetle (günde 5 saat) çalışan kimseler, hastahanenin başka işlerinde kullanılamaz. Bunlara gece uykularını ihlal edecek iş verilmemelidir.

Madde 24 - Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütahassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Ancak Sağlık Bakanlığı yayımlamış olduğu, 08/10/2007 tarihli ve B.10.0.THG.0.13.00.01-010.07-21025 sayılı genelgesinin 1. ve 2. maddelerinin ve bu genelgeye dayanak teşkil eden  26665 sayılı resmi gazetede  yayınlanmış olan 06/10/2007 tarihli Kamu sağlık hizmetlerinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin radyasyon doz limitleri hakkında yönetmeliğin 8. madde düzenlemeleri  ile radyasyonda çalışanların çalışma sürelerini haftalık 45 saate çıkarmıştır.

 

            Sağlık Bakanlığı hukuka aykırı ve iptallerini talep etmiş olduğumuz yönetmelik ve genelge hükümleri uyarınca, Radyasyonla çalışan Sağlık Personelinin haftalık 45 saat çalışmalarını öngörmüştür.

 

            Konu hakkında sendikamız tarafından, 16.10.2007 tarihinde Danıştay 12. Daire Başkanlığının 2007/5158 E. kaydı yapılan dava açılmış olup hukuka aykırı düzenlemelerin iptalleri talep edilmiştir.

 

 Danıştay İlgili Dairesi tarafından 13.11.2007 tarihinde, idarenin savunması verilene kadar  yürütmenin durdurulması kararı verilmiş ve böylelikle, bu alanda çalışanlar yine eski çalışma düzenine göre çalışmaya başlamıştır.

 

            Ancak, Davalı Sağlık Bakanlığı  tarafından, dava konusu  hakkında savunmaların verilmesinden sonra, Danıştay Başkanlığınca 08.02.2008 tarihli ve dosyadan verilen karar ile dava konusu düzenlemeler ile ilgili olarak yürütmenin durdurulması taleplerimiz reddedilmiştir.  Bu durum sendikamıza 05.03.2008 tarihinde tebliğ edilmiş olup, ilgili karara  karşı Danıştay ilk derece mahkemesi olarak bakıldığından süresinde sendikamız tarafından,  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna, 11.03.2008 tarihinde  itiraz yapılmıştır.

 

             Şu an dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunda olmakla, itirazlar görüşülmektedir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo