Sağlık-Sen, Çalışanların Sorunlarına Çözüm Aramaya Devam Ediyor

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut KAÇAR ve Yönetim Kurulu Üyeleri TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet ERDÖL ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Uzm. Dr. O. Fevzi Gümrükçüoğlu’nu makamında ziyaret etti. Genel Başkan Mahmut KAÇAR, Prof. Dr. Cevdet ERDÖL ve Uzm.Dr. O. Fevzi Gümrükçüoğlu ile yaptığı görüşmelerde sağlık çalışanlarının acilen çözüme kavuşturulması gereken sorunlarını dile getirdi. KAÇAR; Sağlık-Sen tarafından belirlenen ve sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunları hakkında 13 ana maddeden oluşan raporu, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet ERDÖL’e sundu.

 

Söz konusu raporda öne çıkan bazı başlıklar:

 • Döner Sermaye Yönetmeliği ve Uygulaması ile ilgili sorunlar,

 

 • Ön lisans mezunu olan yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personelin, lisans   tamamlamaya ilişkin sınavsız geçiş hakkının tanınması,

 

 • Sözleşmeli personelin nakil ve becayiş talebinde bulunabilmeleri için ilgili  düzenlemelerin yapılması ve özellikle eş durumu tayin hakkının aile bütünlüğünün korunması sebebiyle acilen verilmesi, sözleşmeli personelin askerlik dönüşü işe başlayabilmesi,

 

 • Ebe, hemşire ve sağlık memurları için meslek odalarının kurulması,

 

 • YSH, GİH ve THS yer alan personel, tutmuş oldukları nöbet karşılığında nöbet ücreti alabilmesi,

 

 • Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışanların Sağlık Müdürlüklerinde çalışan personelle eşit döner sermaye alabilmesi,

 

 • Tedavi yollukları ve görev yolluklarının zamanında ödenmesi,

 

 • Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilen  sınavların rutin hale getirilmesi ve her yıl düzenli olarak  yapılması.

 

 • Sosyal hizmet çalışanlarına ödenen ‘Başbakanlık Tazminatının’ günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi.

 

Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet ERDÖL sağlık-sen tarafından hazırlanan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının kaleme alındığı rapor hakkında gerekli çalışmalara başlanacağını iletti.

 

Genel Başkan Mahmut KAÇAR, gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada; “Sendikamızın kurulduğu günden bu yana üye sayısının her geçen gün bir kat daha artması; hizmet sendikacılığı anlayışıyla hareket etmemizin bir göstergesidir. Sağlık-Sen olarak her zaman ve her platformda tabandan aldığımız güçle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

 

TBMM  SAĞLIK KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ERDÖL’E

22.04.2008 TARİHİNDE,

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SORUNLARI

HAKKINDA SUNULAN RAPORDUR

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası olarak, sağlık çalışanlarının  sorunlarını ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmayı, rapor halinde Başkanlığınıza  sunmaktayız. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında  çalışanları yakından takip eden SAĞLIK-SEN,  çalışanların karşılaşmış oldukları bazı önemli sorunlar ve çözüm önerileri ana başlıklar altında aşağıdaki şekilde sunmaktadır:

 

A)    Döner Sermaye Yönetmeliği ve Uygulaması ile ilgili sorunlar:

1-      Tabip dışı personelin alması gereken döner sermaye tavan oranlarının artırılması sureti ile döner sermaye alanlar arasındaki uçurumun kapatılması gerekmektedir.Mevcut uygulama tabip dışı personelin tavan ödeme oranları %150 ile sınırlandırılmışken, bu oran tabipler için  %700’ e kadar çıkmaktadır.Tabip dışı personelin döner sermeye tavan oranlarının %250 çıkarılması mağduriyeti önleyecektir. Bu da, yasal düzenleme ile mümkündür.

2-      Pratisyen ve uzman hekimlerin almakta oldukları döner sermaye  ek ödemeleri arasında aşırı farklılıklar oluşmakta ve bu farkın kapatılması için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.  

3-      Tabip dışı personelin performans kriterlerinin belirlenmesi sureti ile performans uygulanmasında daha adil bir yapılanmanın sağlanması gerekmektedir.

4-      Fiilen çalışılmayan günlerde (Şua izni, yıllık izin, raporlu dönemler için) döner sermaye ödemesinin yapılabilmesi ile ilgili düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

5-      26.03.2008 tarih ve 26828 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele  Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik gereğince; “Sağlık Bakanlığı’ na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 86. ve 88. maddeleri gereğince atananların döner sermaye ek ödemeleri yapılırken, 86. maddeye göre görevlendirilenlerin yan ödeme ve özel hizmet tazminatları asıl kadrolarından değil; 86. madde çerçevesinde vekaleten yürüttükleri görevin her türlü tazminatlarından yararlanmaları gerekmektedir.”

Yönetmelik değişikliğine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 27 Mart 2008 tarih ve 2008/22 No’ lu genelgenin  4. maddesinin “…yapılan bu ödemeler, ilgililerin asıl kadrosuna ilişkin ek ödeme matrahına dahil edilecektir.” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 

 

B)     Sağlık Bakanlığı bünyesindeki yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin memur kadrolarına geçişleri Görevde Yükselme sınavı ile olmakta, ancak yeteri sayıda kadro ilan edilmemesinden dolayı ancak çok az sayıda personel kadro değiştirebilmektedir.Bu bağlamda, görevde yükselme eğitimlerinin bölgesel yapılması ile çok daha fazla kadro tahsisi imkanı doğacaktır. Konu, Sağlık Bakana da iletilmiştir.

 

C)    Ön lisans mezunu olan yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personelin, lisans tamamlamaya ilişkin sınavsız geçiş hakkının tanınmasıyla  ilgili çalışmanın yapılması gerekmektedir. Lisans tamamlama ile birlikte daha nitelikli ve kalifiye personel elde edilmiş olacak ve kendi alanları  ile ilgili olarak üst öğrenimi tamamlayan personel, mali ve özlük haklar yönünden  imkan elde edecek ve bu durum çalışma performansına da  yansıyacaktır. Üst öğrenimi bitirmek isteyen personel için konu hakkında açıklayıcı bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Çünkü, hangi bölümlerin sağlık hizmetleri sınıfında geçerli olan bir  üst öğrenim olduğu konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Konu, YÖK Başkanı ile de görüşülmüş ve YÖK Başkanlığı tarafından ilgili birimlerle irtibata geçilmiştir.

 

D)    Sağlık eğitimi veren kurumların kapasitelerinin artırılmak sureti ile özel ve kamuda ortaya çıkan sağlık personeli ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Konu, YÖK Başkanı ile görüşülmüş ve YÖK Başkanlığının olumlu  yaklaşımları olmuştur.

 

E)     657 sayılı yasa 4/B maddesine ve  4924 sayılı yasaya göre çalışanların nakil ve becayiş talebinde bulunabilmeleri için ilgili  düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Özellikle eş durumu nedeni ile çok sayıda mağdur olarak  çalışan sözleşmeli personel bulunmaktadır.  Toplumun temelini teşkil eden aile birliği, Anayasal güvence ile teminat altına alınmıştır. Konunun hassasiyetine istinaden acil çözüm beklenmektedir.  4/B statüsünde görev yapan personeller SSK Kanunundan kaynaklanan aile yardımı, çocuk yardımı v.b yardımlardan da faydalanamamaktadır. Bu konuda da gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 

F)     Yine aynı şekilde sözleşmeli olarak çalışanların askerlik sonrası tekrar işe alınmaları ve bundan mağdur olan birçok sözleşmeli personelin tekrar işlerine dönebilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılması, ayrıca sözleşmelilerin  imzalamış oldukları hizmet sözleşmelerinden idare lehine tanınmış olan “tek taraflı fesih hakkı”nın kaldırılarak, sözleşme güvencesinin temin edilmesi gerekmektedir. 

 

G)    Ebe, hemşire ve sağlık memurları için meslek odalarının kurulması adına   çalışmaların yapılması gerekmektedir. Nasıl ki; hekimler Tabip  Odalarına kayıtlı olabiliyorlar ise, aynı şekilde tabip dışı sağlık çalışanlarının  da kendileriyle ilgili  kurulacak olan bir oda ile daha iyi imkanlara ve güvencelere sahip olmaları gerekmektedir.  Ebelerin de  meslek erbabı olarak tanımlanması adına  yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 

H)    YSH, GİH ve THS yer alan personel, tutmuş oldukları nöbet karşılığında nöbet ücreti alamamaktadır.Personel yetersizliğinden dolayı nöbet izinlerini de kullanamayan bu personelin mağduriyetinin giderilmesi için yasal düzenleme yapılarak, nöbet ücretinden faydalanmaları sağlanmalıdır.Konu, Sağlık Bakanına iletilmiş olup kendisinin olumlu yaklaşımları gözlenmiştir.

 

İ)       Aile hekimliğinin pilot olarak uygulandığı illerde karşılaşılan sorunların, bu uygulamanın daha hızlı ve sağlıklı olarak yerleşebilmesi için acilen giderilmesi gerekmektedir. Aile hekimliği pilot uygulaması hakkında sivil toplum örgütlerinin sık sık bilgilendirilmesi ve Başkanlığınız ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunulması önem arz etmektedir. Aile hekimliği uygulamaları hakkındaki sorunlardan en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz;

 

1-      Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar Sağlık Müdürlüğünde çalışanlardan % 20 daha az döner sermaye almaktadır. Aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde daha fazla iş yükü ve sorumluluğu olan,  Sağlık Müdürlüğünde çalışan personel sayısına göre daha az sayıya sahip olan Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarının döner sermayeden en az Sağlık Müdürlüğü personelinin almış olduğu kadar ya da daha fazla döner sermaye alması gerekmektedir.

2-  Aile hekimiyle birlikte ikinci bir aile sağlığı elemanının istidam edilmesi ile aile hekimlerinin yardımcı hizmetler sınıfında personel istihdamının önünün açılması gerekmektedir. Angarya diyebileceğimiz bir çok sağlık dışı alanlardaki hizmetler aile sağlığı elamanı tarafından görülmektedir.Burada da en önemli etken, aile sağlığı elemanının görev tanımının net olarak yapılmamasıdır.Aile sağlığı elamanının isim dahil görev alanları yeniden tanımlanmalıdır.

 

J)       Sağlık çalışanları,  tedavi için il dışına gittiklerinde ya da geçici görevle başka bir yerde görevlendirildiklerinde tedavi yolluklarının ve görev yolluklarının ödenmemesi ya da geç ödenmesinden kaynaklı  olarak ciddi maddi sıkıntı çekmektedirler.  Düzenli olarak geçinmeye çalışan memurunun bu tip ekstra harcama kalemleri ile karşılaşması, aylık geçimine ek külfetler getirmekte ve geçim sıkıntısına düşülmektedir.  Tedavi yardımı ve görev yolluklarının zamanında ödenmesi halinde bu tip sıkıntılar söz konusu olmayacaktır. Konu, Sağlık Bakanına iletilmiş ve Maliye Bakanlığı nezdinde Bakanlığın ve sendikamızın girişimleri başlamıştır.

 

K)     Sağlık Bakanlığı tarafından kreşlerle ilgili olarak getirilen düzenlemenin illerde yaşama geçirilmesi adına  düzenli takiplerin yapılması gerekmektedir. Özellikle kreş açılması hususunda yeterli sayıda çocuğun olduğu yerlerde kreş açılmasını idarenin inisiyatifine bırakmayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

 

L)     Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilen   sınavların rutin hale getirilmesi ve sınavların her yıl düzenli olarak yapılması gerekmektedir.  Bahsi geçen sınavlar düzenli yapılmadığı ya da sınav araları çok uzun tutulduğu takdirde, çalışanların ciddi mağduriyetine yol açmakta ve çalışanlar uzun yıllar bir sınava girmeyi beklemektedirler. 

 

M)    Sosyal hizmetler çalışanları, çalışma koşulları ve sorumlulukları itibariye en zor ve sıkıntılı kamu hizmeti gören grup içerisinde yer almaktadır. Ancak, bu kurumlar hiçbir ek ödeme v.b mali ve özlük haklardan faydalanamayan birkaç kurumdan biridir. Yıllar önce çıkarılan Başbakanlık tazminatının katsayı yerine YTL. cinsinden ifade edilmesi, yıllar sonra yapılan düzenlemeyi hükümsüz kılmıştır.  Şuan 3-5 YTL arasında olan Başbakanlık tazminatının günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi, sosyal hizmet çalışanlarının yıllardan beri çözümünü beklediği en önemli talebidir.

 

 

 • PAYLAŞ :
 • memursen logo
 • sagliksen logo
 • sağlık bakanlığı logo
 • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
 • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo