4/B’lilerden Damga Vergisi Alınmasına Karşı Danıştay’a Dava Açtık

 

657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin 2009 yılı hizmet sözleşmesindeki damga vergisini sözleşmeli personele yükleyen düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Sendikamız Danıştay’a dava açtı.

 

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personel; hizmet sözleşmesinin 11. maddesindeki; “Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga Vergisi hariç) Kurumca karşılanır” düzenlemesine dayanarak, kamuda ve özel sektördeki hiçbir personelin ödemediği bir vergi türüyle yükümlü kılınıyor.

 

Hizmet Sözleşmesinin 11. Maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle sendika olarak açtığımız davada şu gerekçelere yer verildi:

“4/B sözleşmeli personelden hem damga vergisi hem de gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Bu durumda bu personel kendileriyle aynı işi yapan 657 sayılı Kanuna tabi personele göre daha fazla külfete katlanmaktadır.  657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelden damga vergisi alınmazken, sözleşmeli personelden alınıyor olması, aynı işi yapmalarına rağmen özlük hakları ve iş güvencesi bakımından 657 sayılı Kanuna tabi personele göre daha zor şartlarda çalışan sözleşmeli personelin daha fazla mağdur olmasına sebebiyet vermektedir.

İşçiler, Damga Vergisi Kanuna göre damga vergisinden muaf tutulmaktadır. Ancak, işçiler gibi sözleşme imzalayarak çalışan 4/B sözleşmeli personelden damga vergisi alınmaktadır. Bu durumda 657 sayılı Kanuna tabi personelden ve işçilerden damga vergisi alınmazken, 4/B sözleşmeli personelden alınıyor olması Anayasa’nın “Eşitlik İlkesine” aykırı olmaktadır. Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 7. maddesine göre;

“Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.”

Bu durumda davalı idare bünyesinde çalışan tüm personelin Damga Vergisi Kanunun verdiği muafiyet hakkından yararlandırılması gerekmektedir. 4/B sözleşmeli personelin bu muafiyet kapsamı dışında bırakılması Anayasa’ya ve yukarıda açıklandığı üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırıdır.

 4/B sözleşmeli personelden, diğer personelden farklı olarak damga vergisi alınıyor olması İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve eşit işe eşit ücret ilkelerine de aykırıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesine göre;

“1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.”

Ancak; diğer personelden damga vergisi alınmazken, sözleşmeli personelden alınıyor olması; aynı kurum bünyesinde çalışan ve aynı işi yapan, fakat farklı statüdeki personel arasında devletin sağlamaya çalıştığı eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olduğu gibi, farklı statüdeki personeller arasında da adaletsizliğe yol açmaktadır.

Üstelik 4/B sözleşmeli personelin her yıl sözleşmeleri yenilenmekte ve hizmet sözleşmesinde yer alan hüküm dolayısıyla kendilerinden her yenileme döneminde peşin olarak ya da maaşlarından kesinti yapmak suretiyle damga vergisi alınmaktadır. Yani 4/B sözleşmeli personel yürüttükleri hizmete karşılık ücret alabilmek için her yıl vergi ödemektedir. Bu durum, Anayasa’nın “Sosyal Devlet” İlkesine ve 5. maddesindeki Devletin, bireylerin maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama görevine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu durumda Anayasa’ya, Kanunlara ve Uluslararası sözleşmelere aykırı olan hizmet sözleşmesindeki “Damga Vergisi hariç” ifadesinin madde metninden kaldırılması gerekmektedir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo