Zamda Uzlaşmazlık 40 Maddede Mutabakat

 

Hükümetin memura 2010 yılı için önerdiği komik zam ve mali haklar konusundaki taleplerimizin Hükümet tarafından dikkate alınmaması gibi nedenlerle toplu görüşmeler, mali konularda uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştırÜcret zammı dışında 40 madde üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına ilk kez yetkili sendika olarak masaya oturan Sendikamızın 17 talebi mutabakata varılan konular arasında yer almıştır.

2009 toplu görüşmelerinin sağlık ve sosyal hizmet çalışanları açısından iki önemli sonucu bulunmaktadır.

Birincisi, mutabakat sağlanan 40 madde arasında, sağlık ve sosyal hizmet kolunu ilgilendiren 17’sinin yer almış olmasıdır.Hizmet kolumuzun bugüne kadar çözüme kavuşturulamamış birçok sorun üzerinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İkinci önemli sonucu, sözleşmeli personele kadro, döner sermaye dağılımını adil bir yapıya kavuşması gibi temel ve vazgeçilmez taleplerimiz masada ciddi şekilde tartışılmış ve mutabakat metninde “hizmet kollarının sorunlarının kurumlara intikali ve takibinin sağlanması” şeklindeki 22. Madde kapsamında bu konular da yer almıştır.

 

EK ÖDEME İLE İLGİLİ AYLIK MAHSUPLAŞMA EN ÖNEMLİ KAZANIMIMIZ

 

Toplu görüşmelerde sağlık çalışanları açısından en önemli kazanım Sendikamızın, ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul edilmiş olmasıdır. Bu konuda yapılacak düzenleme ile döner sermaye gelirleri düşük olan on binlerce sağlık çalışanının, maaş artı ek ödemeyi garanti gelir olarak her ay almalarının yolu açılacaktır. Döner sermaye gelirleri düşük olan sağlık çalışanları, döner sermaye ödemelerinde  zorluk çekilen  kurumlarda çalışan personel, bu düzenleme ile birlikte acaba bu ay döner alabilecek miyim, ne kadar döner alabileceğim gibi kaygılar taşımayacak, her ay maaşı ile birlikte ek ödemesini alabilecektir.

 

İZİN VE RAPOR DÖNEMLERİNDE EK ÖDEME

 

Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile birlikte izin ve rapor dönemlerinde döner sermayeden mahrum kalan tüm sağlık çalışanları ek ödeme alabileceklerdir. Toplu görüşmelerde sendikamızın elde ettiği bu kazanımla sağlık çalışanlarının ücretlerinin izin ve rapor dönemlerinde düşmesi gibi önemli bir sorun çözüme kavuşmuştur.

 

“SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADROLULARLA AYNI HAKLAR İÇEREN YASA”

 

Sendikamızın toplu görüşme sürecinde masaya taşıdığı temel taleplerden birisi de sözleşmeli personel-kadrolu personel ayrımcılığının sona ermesi konusu olmuştur.  Sağlıkta sözleşmeli – kadrolu ayrımını ortadan kaldırmaya dönük  hali hazırda Sağlık Bakanlığı ile ortak bir zemin üzerinde yürütülen ‘sözleşmeli personeli aynı çatı altında toplayan yasa’  konusunda, Kamu İşveren Kurulunun da sürecin takibi noktasında bir karar vermiş olması önemlidir. Toplu görüşme masasına taşınan bu konu ile ilgili, Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışmalar devam edecektir. Sağlık-Sen sözleşmeli –kadrolu ayrımını ortadan kaldırma sözünün arkasındadır. Sorunlu bir yasa olan 4688’in sınırları içine hapsolan bu konunun, Bakanlar Kurulunu ve TBMM’yi ilgilendiren boyutları nedeniyle, mutabakat metninde kesin bir ifade ile yer alması mümkün olmamıştır. Ancak, sözleşmelilerin ekonomik, sosyal ve özlük haklar konusunda yaşadığı eşitsizlikleri giderecek düzenlemelerin yakın zamanda tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı, tüm sağlık çalışanları tarafından bilinmelidir.

TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI İÇİN ÇALIŞTAY

 

Sendikamız ve Konfederasyonumuz Memur-Sen’in öncelikli talep olarak masaya taşıdığı toplu sözleşme hakkının önemi, toplu görüşme müzakerelerinde net bir biçimde ortaya çıkmıştır. Rica yasası olan 4688 toplu görüşme usullerini bile sağlıklı bir çerçeve içinde ele almaya imkan tanımamaktadır. Toplu görüşme sürecinde, devlet ciddiyetini zora sokacak usul hataları ve demokrasi ayıpları yaşanmıştır. Toplu sözleşme sistemine geçilmesinin hayati önemde ve ertelenemez bir konu olduğu bir kez daha ortadadır. Bu noktada toplu sözleşme ve grev hakkı konusunda bir çalıştay düzenlenmesi üzerinde mutabakat sağlanması Sağlık-Sen açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir.

 

HİZMET KOLUMUZ  AÇISINDAN ÖNEMLİ DİĞER KAZANIMLAR

 

Toplu görüşmelerde hizmet kollarına ilişkin sorunların müzakere edildiği oturumda, Sağlık-Sen sözleşmeli personel sorunlarının yanı sıra üniversite hastaneleri ve SHÇEK çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik talepleri de gündeme getirerek mutabakat metninde uygulanmasına karar verilen veya takip edilecek talepler listesine girmesi sağlanmıştır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının yetkili sendikası olarak bu yıl ilk kez toplu görüşme masasına oturan Sendikamızın mutabakat metnine yansıyan diğer talepleri ise şöyle sıralanmaktadır:

–Ayni olarak yapılan giyim yardımlarının nakdi olarak yapılması

Ayni olarak yapılan ve sağlık çalışanları açısından tam bir kabus haline dönüşen giyim yardımları konusunda yıllardır dile getirilen “giyim yardımı nakdi olsun” talebi, sendikamızın ilk toplu görüşme sürecinde mutabakat altına aldırdığı önemli bir kazanım olmuştur.

–Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu bakıma muhtaç engelli aile fertlerinin olması durumunda , söz konusu personele engelli aile ferdinin bakımı için günlük bir saat izin verilmesi ve personel nöbet ve gece çalışmasından muaf tutulması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması

Sağlık-Sen’in talebi olarak toplu görüşme masasına  taşınan bu konuda, ailesinde engelli olan memura, 1 saat izin yanında nöbet ve gece çalışmasından  muaf tutulması hakkı getirilmiş ve böylece nöbet ve gece çalışmasının yaygın olduğu hizmet kolumuzda engelli yakını olan çalışanlarımız için önemli bir hizmet sağlanmıştır.

–Tedavi giderleri ile yollukların zamanında ödenmesi hususunda gerekli takibin yapılması

Sağlık çalışanları açısından önemli bir sorun olan ve bir-bir buçuk yılı aştığı halde ödenmeyen tedavi ve görev yolluklarının bir seferde tümünün ödeneceği ve bundan sonraki süreçte ödemelerde gecikme yaşanmayacağı konusunda Maliye Bakanlığı taahhütte bulunmuştur.

–Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılması konusunda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi

Hizmet kolumuzda yıllardır devam eden önemli sorunlardan birisi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıdır. Sendika olarak daha önceden açıkladığımız üzere, görevde yükselme ve unvan değişikliği konusunda Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde mevcut ihtiyacın önemli bir kısmı karşılanacaktır. Sendikamız, toplu görüşmelerde yıllara varan birikmelerin olmaması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının periyodik olarak yapılmasını talep etmiş ve varılan mutabakat çerçevesinde bu konuda ilgili mevzuat üzerinde çalışma yapılması kararlaştırılmıştır.

 

TÜM BRANŞLARDA LİSANS TAMAMLAMA HAKKI

 

–Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu çalışanlarına mahsus ön lisans ve lisans tamamlama programlarının açılması ve mevcut programların kapsamının genişletilmesi hususlarının YÖK Başkanlığına intikal ettirilmesi ve takip edilmesi

Bilindiği gibi Sağlık-Sen’in geliştirdiği çözüm önerisi çerçevesinde, ebe, hemşire, sağlık memuru ve sağlık eğitim enstitüsü mezunlarına yönelik lisans tamamlama programı 2009-2010 öğretim yılı itibariyle başlayacaktır. Ancak sağlıkta tüm branşlarda lisans tamamlama hakkı için toplu görüşme masasında gündeme getirdiğimiz talebimiz mutabakat metninde yer almıştır. 

–Sağlık çalışanlarının 9 saat olarak belirlenen günlük çalışma sürelerinin 8 saate düşürülmesi konusunda yasal çalışma yapılması

Kamu çalışanlarının 40 saatlik haftalık çalışma süresinin sağlıkta 45 saat olması büyük bir adaletsizlikti. Sendikamızın bu adaletsizliğin giderilmesi ve kamudaki normal çalışma süresinin sağlık çalışanları içinde geçerli olması talebi de toplu görüşmelerde kabul edilmiş ve mutabakat metninde yer almıştır.

 

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLANLARININ AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI VE BECAYİŞ HAKKI MUTABAKAT METNİNDE

 

–Üniversite çalışanlarının aile bütünlüğünün sağlanması ve becayiş hakkı

Üniversite hastanesi çalışanlarının aile bütünlüğünün korunması ve becayiş hakkı için gerekli çalışmaların yapılması da mutabakata varılan konular arasında yer almıştır.

–Üniversitelerde Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı

Üniversitelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının YÖK Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılması hususunda yetkili sendikalar ve ilgili tarafların katılımı ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yapılması gereken değişikliklerin çalışmaların değerlendirilmesi ve takibi kararlaştırılmıştır.

–Disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılımıyla ilgili olarak kurumlarda karşılaşılan sorunların giderilmesi hususunda çalışma yapılması

Sağlık-Sen olarak özellikle üniversite hastanelerinde disiplin kurullarına sendikaların çağrılmaması önemli bir yasal sorun haline dönüşmüştü. Bu sorunun çözümüne yönelik talebini masaya taşıyan sendikamız, mutabakat metnine aldırarak, üniversite hastanelerinde yasal çerçeve içinde kalınarak disiplin kurullarına sendikaların da katılımını sağlayacaktır.

 

ŞİDDETE KARŞI GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ARTIRILMASI

 

–Kamuya ait sağlık kuruluşları ile okullarda güvenlik tedbirlerinin alınmasına dair gerekli çalışmaların yapılması

Sağlıkta son yıllarda artan şiddet olayları karşısında sağlık çalışanlarının güvenliği konusunun önemli bir sorun haline geldiği görüşünden hareketle sağlık kurumlarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik sendika talebimiz, mutabakat metninde öncelikli ve ivedi bir konu olarak kayıt altına alınmış, çalışma güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

 

–Tüm memur kadroları için derece sınırlamasının kaldırılması hususunda çalışma yapılması

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK eki cetvellerde yer alan bazı ünvanların kadro dereceleri 5 ve daha altında bulunmaktadır. Bu cetvelde yer alan Lisans mezunu bir memur derece sınırlaması nedeniyle kadro unvanına göre tanınan bazı haklardan yararlanamamakta idi. Hizmetli, memur, şoför kadrosunda bulunanlar 5. derecenin, VHKİ, şef gibi kadrolar 3. derecenin üstüne, lisans mezunu olmalarına rağmen çıkamıyorlardı. Sendikamızın mutabakat metnine giren talebi ile birlikte, derece sınırlamasının kaldırılması hususunda çalışma yapılacaktır.

–İki yılda bir kademe hakkı

Mevcut uygulamada,, sadece kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan yer değiştirmeye tabi zorunlu personel için 2 yılda bir kademe ilerlemesi veriliyordu. 657 Sayılı Kanunun 64. Maddesi çerçevesinde zorunlu hizmet kapsamında iki yıla ilave bir kademe verilmesi uygulamasından SSK’dan devrolan personelin de yararlanması konusundaki sendika talebimiz kabul edilmiş ve iki yılda bir kademe alması konusunda çalışma yapılması kararlaştırılmıştır.

–Çocuk yardımı sınırının kaldırılması

Konfederasyonumuz Memur-Sen’in genel talepleri arasında yer alan çocuk yardımında iki çocuk sınırının kaldırılması talebi de kabul edilerek mutabakat metninde yer almıştır.

–Emekli olan personele 500 TL tutarında yapılan ödemenin 750 TL’ye yükseltilmesi

Konfederasyonumuz Memur-Sen’in kamu çalışanlarına emekliliğe ayrıldıklarında ödenen 500 TL yardımın 1000 TL’ye yükseltilmesi talebi 750 TL olarak kabul edilmiştir.

 

 

 

 

2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağı Şerhleri için tıklayınız

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo