Becayişte Dönem Şartı Kalktı Eş Durumu Tayinleri İl Emrine Yapılacak

 

Sağlık Bakanlığı’nın 4/B’li sözleşmeli personelin yeniden hizmete alınması ve kurum içi yer değişikliğine dair yönergede değişiklik yapılmasına dair yönerge yayınlandı. Yönerge değişikliği kapsamında sözleşmeli personelin becayiş yoluyla kurum içi yer değişikliği talepleri için istenen dönem şartı kaldırıldı.

 

 

 

 

Sendikamız becayişlerde dönem şartının kaldırılması talebiyle 11 Ocak 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığına başvurmuştu.

 

EŞ DURUMU TAYİNLERİ İL EMRİNE YAPILACAK

 

Yönergede eş durumu tayinleri ile ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre 4/B’li personelin eş durumu tayinleri il emrine durumu tayinlerin il emrine yapılacak. Sağlık Bakanlığı’nda kadrolu çalışan personel, başka kurumlarda çalışan 4/B’li eşinin yanına tayin isteyebilecek.

 

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN YENİDEN

HİZMETE ALINMASI VE KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR YÖNERGE’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

 

 

Madde 1- Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6(1) Aynı unvan ve hizmet niteliklerine sahip pozisyonda çalışan personelin il içi veya il’ler arası karşılıklı yer değişikliği;

a) Pozisyonlarının vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları,

b)Görev yaptıkları yerin il komisyonuna, karşılıklı yer değişikliği yapacakları personelin açık kimliği ve görev yerini de belirterek üstleri vasıtasıyla yazılı talepte bulunmaları,

 kaydıyla yapılabilir.

(2) Fiilen bir yıllık çalışma süresinin hesabında, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinler ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılır.

(3) İl içi karşılıklı yer değişikliği talepleri il komisyonu tarafından, il’ler arası karşılıklı yer değişikliği talepleri ise ilgili il komisyonları arasında koordinasyon sağlanarak, karara bağlanır. Karşılıklı yer değişikliği uygun olanların görev yerlerine ilgili komisyonlarca bilgi verilir.

 (4) Karşılıklı yer değişikliğine ilişkin görevden ayrılış ve göreve başlayış işlemleri, Müdürlüklerce eş zamanlı olarak İKYS üzerinden gerçekleştirilir. Bu şekilde görev yeri değişen personel ile yeniden sözleşme imzalanarak takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa bilgi verilir.

(5) İl içinde karşılıklı yer değişikliği gerçekleşen personel, bir yıl geçmedikçe yeniden il içinde karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunamaz.

 

Madde 2- Aynı Yönerge’nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7- (1) Eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği için boş sözleşmeli personel pozisyonları her yıl ocak ve temmuz aylarında Bakanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu pozisyonlara yerleştirme kura ile yapılır.

(2) Sözleşmeli personelin, eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için;

a) Bakanlığın o il’de boş pozisyon ilan etmiş olması,

b) Pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olması, 

c) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belgelemesi,

ç) Eşinin, stratejik personel olması veya 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilmesi,

gerekir.

(3) Aile birliğinin, D ve C hizmet gruplarında ve daha alt hizmet bölgesinde/grubunda doluluk oranı daha düşük olan bir il’de, doluluk oranlarının eşit olması halinde ise sözleşmeli personelin çalıştığı il’de sağlanması esastır. Eşlerden her ikisinin de sözleşmeli personel olması halinde üst durumda olan eşin çalıştığı il’e; eşlerden birinin sözleşmeli diğerinin kadrolu personel olması halinde ise sözleşmeli eşin çalıştığı il’e; öncelikle bakılarak diğer eşin görev yeri D ve C hizmet grubunda bulunan eş’e bağlı olarak değiştirilebilir. Bu durumların gerçekleşmemesi halinde, üst hizmet bölgesi/grubunda bulunan eşin görev yeri, alt hizmet bölgesi/grubunda bulunan eş’e bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak, eşlerden biri 5 veya 6 ncı hizmet bölgesinde ise pozisyon ve standardın uygun olması halinde diğer eş bu il’e atanabilir.

(4) Eş durumu açısından üstlük ve astlık durumu sırasıyla; diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atandığı pozisyon unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atandığı pozisyon unvanları, orta öğretim mezunlarının atandığı pozisyon unvanları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan şeklindedir.

(5) Kadrolu personelin, sözleşmeli eşin görev yaptığı il’e nakil talebinde bulunabilmesi için o il’de standardın uygun olması şarttır. Kadrolu eşin, standardın uygun olmaması nedeniyle sözleşmeli eşin bulunduğu il’e atanamadığının, sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının alındığı tarihler arasında belgelendirilmesi halinde sözleşmeli personel, kadrolu eşin görev yaptığı il’e yer değişikliği talebinde bulunabilir.

(6) Bu madde hükümlerine göre en son yapılan eş durumu kurası için boş pozisyon ilan edilmemiş olması veya sözleşmeli personelin en son yapılan kura sonucu kadrolu çalışan eşinin bulunduğu il’e yerleştirilememesi durumunda, standardın uygun olması ve bir sonraki eş durumu kurası için boş sözleşmeli personel pozisyonlarının ilan edileceği tarihe kadar başvuruda bulunması kaydıyla kadrolu personel, sözleşmeli eşin görev yaptığı il’e atanır.

(7) Kadrolu personelin eşinin, diğer kamu kurum veya kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışması halinde ise kadrolu personel, eşinin görev yaptığı il’e standardın uygun olması kaydıyla atanır.

(8) Sözleşmeli personel, eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebini PBS üzerinden yaparak, istenen belgeleri birim amirine imzalattığı PBS formuna eklemek suretiyle doğrudan Bakanlığa gönderir. Yer değişikliği talebi, yukarıda belirtilen şartlar ve mevzuata göre incelenerek talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi ve diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilir.

(9) PBS üzerinden kesinleştirilmeyen veya PBS üzerinden kesinleştirilip süresi içinde Bakanlığa gönderilmeyen başvurular ile başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular, Bakanlıkça değerlendirmeye alınmaz.

(10) Yer değişikliği talebi uygun olanlar, Bakanlıkça ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri il’in boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilebilir. Yerleştirme sonuçları Bakanlıkça ilan edilir.

(11) Kura sonucu, eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan personelin atamaları Bakanlık tarafından il emrine yapılır. Bu personelin il içerisinde görev yapacakları hizmet birimleri, Bakanlıkça tespit edilen tarihler arasında Müdürlükler tarafından belirlenir. Görev yeri değiştirilen personel ile yeniden sözleşme imzalanır.

 

Madde 3- Aynı Yönerge’nin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin başına “ İl’ler arası olmak üzere; karşılıklı yer değişikliği,” ibaresi eklenmiştir.

 

Madde 4- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 5- (1) Bu Yönerge hükümlerini SağlıBakanı yürütür.

 


 
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo