Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

 

Sağlık Bakanlığı ile yetkili sendika olarak Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz KİK toplantısında gündeme gelen bazı konular çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

 

Yapılan değişiklikler, özellikle mazeret tayinleri konusunda önemli düzenlemeler içeriyor. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, mazereti sona eren personelin alt hizmet bölgelerine tayin talep edebilme imkanı getirildi. Mazereti sona eren personelin, eski görev yerine göre alt hizmet bölgesine, eski görev yeri bulunmayanların ise görev yaptıkları yer esas alınarak alt hizmet bölgesine tayin isteyebilmesi imkanı tanındı.


Mazeret tayini gerçekleştiren ve tayin olduğu ilde 6 yıl çalışmış olan personele, mazeretin sona ermesi durumunda tayin isteme zorunluluğu kaldırıldı.

 

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şöyle:

 

Madde 1 - Stratejik personelin tanımından "Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen" ibaresi yürürlükten kaldırıldığından stratejik personel kavramı genişletilmiş ve tüm uzman tabip ve tabipler stratejik personel kapsamına alınmış.

 

Madde 2 - Yönetmeliğin 11. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklik ile personele ihtiyaç duyulması halinde A ve B hizmet grubuna dahil illerden C ve D hizmet grubuna dahil illere geçici görevlendirme yapılabileceğine dair düzenlemede hizmet grubu illerin kapsamı genişletilmiştir. Böylece A hizmet grubu ilden A, B, C ve D hizmet grubu illere, B hizmet grubu ilden ise B, C ve D hizmet grubu ilere görevlendirme yapılabileceği düzenlenmiştir.

 

Ayrıca aynı maddenin sonuna eklenen fıkra ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. maddesi gereği Sağlık Bakanlığı'na görevlendirilenlerin eşleri de bunların yanına hizmet bölgesi ya da grubuna bakılmaksızın görevlendirilebilecektir. Bu düzenleme Yönetmeliğe yeni eklenmiştir.

 

Madde 3 - Yönetmeliğin 17. maddesinde yapılan değişiklik ile "diş tabipleri" de stratejik personel gibi dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın kurumlar arası naklen atanacaklar kapsamına alınmıştır.

 

Daha önceden kura şartı aranmadan atamaları yapılacakların kapsamında yer alan "Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şefler" bu kapsamdan çıkarılmıştır.

 

Maddesinin sonuna eklenen fıkra ile stratejik personelin başka kurumda çalışmakta olan eşlerinin; teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca ataması yapılamayanların, kurumlar arası naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmayacağına dair imkan getirilmiştir.

Madde 4 - Yönetmeliğin 18. maddesinde yapılan değişiklikten önce mazeret tayini ile atanmış personelin mazereti sona erdiğinde görev yaptığı il 5 ve 6. hizmet bölgesinde ya da C ve D hizmet grubunda değilse C veya D hizmet grubu illerinden birine tercihleri doğrultusunda, eğer ki tercihte bulunmuyorsa resen gönderiliyordu. Mazereti sona eren personelin Yönetmeliğin 26. maddesine göre alt bölgeye tayin talepleri reddediliyordu.

 

Yeni düzenleme ile mazereti sona eren personelin alt hizmet bölgelerine tayin talep edebilme imkanı getirildi. Şöyle ki mazereti sona eren personel eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak 26. maddeye göre alt hizmet bölgesine tayin talebinde bulunabilecektir. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak alt hizmet bölgesine tayin talebinde bulunabilecektir.

 

Madde 5 - Yönetmeliğin 20. maddesine eklenen yeni madde ile aynı unvanda olan eşlerin eş durumu tayin taleplerinde C veya D hizmet grubuna tayin istemesi durumunda kıdem şartı aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır. Oysaki eski düzenlemede kıdem şartı ön koşul olduğundan aynı unvanlı eşler sıkıntı yaşamakta idi.

 

Yine aynı maddede yapılan değişiklik ile diş tabipleri ve eczacılar ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda görev yerleri kura ile belirlenecek personel kapsamından çıkarılmıştır.

 

Madde 6 - Yönetmeliğin 21. maddesinde yapılan değişiklik ile eşi vefat eden veya can güvenliği tehlikede olan personelin tayin talebi standardın uygun olması şartına bağlanmıştır. Oysaki madde metninin değişlikten önceki halinde böyle bir şart yoktu.

 

Mazereti sona eren personelin, eski görev yerine göre alt hizmet bölgesine, eski görev yeri bulunmayanların ise görev yaptıkları yer esas alınarak alt hizmet bölgesine tayin isteyebilmesi imkanı bu maddeye de eklenmiştir.

 

Ayrıca; bu Yönetmeliğin olağanüstü durumlarda yer değişikliğini düzenleyen 21. maddesine göre atananlardan çalıştığı yerde 1 yılı doldurmadan atananların mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine iade edileceğine dair hükümde yürürlükten kaldırıldı.

 

Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan atama gerekçesi sona eren Devlet hizmeti yükümlülerinin, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanacakları ilk defa Yönetmelik kapsamına alınmıştır.

 

Diş tabibi ve eczacılar görev yerleri, Bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenenler kapsamından çıkarılmıştır.

 

Eşi Bağ-Kur sigortalısı olup da borcu olanların, eş durumu tayinlerinde yaşadıkları sıkıntıları önlemek adına Bağ-Kur borçlarını yapılandırmaları halinde tayin imkanı getirilmiştir.

 

Madde 7 - Yönetmeliğin 25. maddesinde yapılan değişiklik ile il müdürü, müdür ve başhekim atamalarında ve görevlendirmelerinde personel dağılım cetveline bakılma şartı kaldırılmıştır. Böylece PDC'ye bakılmaksızın yönetici atanabilecektir.

 

Madde 8 - Yönetmeliğin 30. maddesinde yapılan değişiklik ile naklen atamalarda sadece bir hukuki sebebe dayanarak tayin talebinde bulunulabileceği ve yapılan atama talebi sonuçlanmadan başka bir sebebe dayanarak başvuru yapılamayacağı şartı getirilmiştir. Böylece artık, aynı dönemde hem dönem tayini hem de mazeret nedeniyle tayin talebinde bulunulamayacak.

 

Madde 9 - Yönetmeliğe yeni bir ek madde eklenmiştir. Bu madde ile önceden sağlık mazereti ya da eş durumu ile atanan personel mazereti sona erdiğinde, tayin istemek zorundayken, artık atandığı ilde 6 yıl çalışmışsa eğer, mazereti sona erse dahi tayin istemek zorunda değildir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo