Sözleşmeli Personele Kadro Verilmesine Dair Kararname Neler Getiriyor

 

Sözleşmeli personele kadro verilmesine dair Devlet Memurlar Kanununun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 04.06.2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

Mezkur KHK ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 37. madde ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelden maddenin yürürlüğe girdiği 04.06.2011 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edenlerin, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kadroya geçirilmesine karar verilmiştir.

 

Kadroya geçirilecek sözleşmeli personel için herhangi bir hizmet yılı şartının öngörülmediği mezkûr KHK hükmünde aşağıdaki hususlara yer verilmektedir.

 

1. 4/B ve 4924'lü sözleşmeli personel pozisyonlarında 04 Haziran 2011 tarihi itibariyle çalışmakta olan ve devlet memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde aranan genel şartları taşıyanlardanotuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

 

2. Bu maddenin yürürlüğe girdiği 04 Haziran 2011 tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılan sözleşmeli personelden yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da bu madde hükmünden yararlanacaktır. Bunlar hakkında yukarıda bahsedilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacaktır.

 

3. 4/B'li ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelden aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanacaktır.

 

4. Memur kadrolarına atanan, 4/B ve 4924'lülerin sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir. Bunların sözleşmeli pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacaktır.

 

5. Memur kadrolarına atanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeyecek, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabına dahil edilecektir.

 

6. Memur kadrolarına atanan sözleşmeli personelin sözleşmeli pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacaktır.

 

7. Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo