Sağlık-Sen’den Aile Sağlığı Hizmetleri Çalıştayı

 

Sağlık-Sen tarafından 02-03 Temmuz 2011 tarihlerinde Kızılcahamam'da Aile Sağlığı Hizmetleri Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya, Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu ve sendika uzmanları ile birlikte, aile hekimleri, aile sağlığı çalışanı hemşire, ebe ve sağlık memurları katıldı.

 

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, aile hekimliği uygulamasındaki sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplumsal memnuniyeti yükselten sağlıkta dönüşüm programını başarıyla yürüten sağlık çalışanlarının pek çok sorunla mücadele etmek zorunda olduklarını belirterek şunları söyledi:


"Aile sağlığı hizmetlerinde de aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını olumsuz etkileyen pek çok sorun bulunuyor. Bu gün sahada bu sorunları yaşayan, bu sorunlara rağmen hizmet üretmeye çalışan aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanları ile var olan sorunları tüm boyutlarıyla ele alacağız. Bu çalıştayın çıktıları doğrultusunda, sendika olarak sahaya inen araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaların nihayetinde, tüm yurtta uygulamaya geçen aile hekimliğinin bir yılını enine boyuna değerlendirecek bir sempozyum gerçekleştireceğiz."


Sağlık-Sen'in sorunlara yaklaşımda çözüm odaklı bir sendikacılık vizyonu takip ettiğini dile getiren Memiş, "Sendikal politikalarımızı bilimsel temelli çalışmalar neticesinde belirliyoruz. Çalışanların yaşadığı temel sorunları gündeme getirirken, bu sorunların nasıl çözüme kavuşturulabileceği konusunda öneriler geliştiriyoruz. Bu toplantıda da aile sağlığı hizmetlerinden beklenen hizmetlerin nitelikli sunumu için, "Sorunsuz bir yapı nasıl oluşturulur?" sorusuna cevap arayacağız" dedi.


Genel Başkan Metin Memiş'in açış konuşmasının ardından aile sağlığı hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin belirlenen gündem başlıkları müzakere edildi. Toplantı sonunda Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri'nin başkanlığında bir komisyon oluşturularak sonuç bildirisi hazırlandı.

 


Sağlık-Sen

Aile Sağlığı Hizmetleri Temel Sorunları Çalıştayı Sonuç Bildirisi

 

Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından 02-03 Temmuz 2011 tarihinde düzenlenen "Aile Sağlığı Hizmetleri Temel Sorunları Çalıştayı" dahilinde çalışanların mesleki tanım, görev ve yetkileri, ekonomik sosyal ve özlük hakları ile aile hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili temel sorunlar değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

1. Aile Sağlığı Hizmetlerinde aile hekimi ile birlikte hizmet veren personelin Aile Sağlığı Elemanı olarak tanımlanması, bu görevleri yürüten hemşire ve ebelerin asli meslekleri olan ebelik ve hemşireliğin mesleki özgünlüklerini önemsizleştiren bir durum oluşturduğu ortak fikrinde buluşulmuştur. Bu tanım yerine aile sağlığı çalışanı genel başlığı altında aile sağlığı hemşiresi, aile sağlığı ebesi, aile sağlık memuru gibi unvanlar kullanılmalıdır.

 

2. Aile sağlığı çalışanının mesleki tanımı ayrıntılı ve net ifadelerle yapılmalıdır.

 

3. Aile hekimlerinde olduğu gibi aile sağlığı çalışanlarına da uzaktan eğitim yöntemiyle hizmet içi eğitim sertifikasyon programları hazırlanmalıdır.

 

4. Evde Bakım hizmetleri, genel olarak hastanelerdeki tedavilerin devamı niteliğinde olduğundan, aile hekimliğinin görev alanından çıkartılmalı, evde sağlık hizmetleri adı altında hastaneler bünyesinde kurulacak evde sağlık hizmetleri birimleri tarafından yürütülmelidir.

 

5. Mobil Hizmetlerle ilgili yönetmelikteki süre ve ziyaret sıklığı özellikle nüfusu az olan ve coğrafi şartları zor olan bölgelerde uygulanabilir değildir. Mobil sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimlerinden beklenilen hizmetlerden özellikle tanı ve tedavi hizmetlerinin uygulanabilirliği de tartışılmaktadır. Coğrafi şartlar, nüfus gibi kriterler göz önünde bulundurularak verilen mobil sağlık hizmetleri, ziyaret sıklığı ve süresi, yeniden gözden geçirilmeli ve uygulanabilir hale getirilmelidir.

 

6. Poliklinik hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, istatistiksel çalışmalar ve diğer hizmetleri tek aile sağlığı çalışanı ile sağlıklı bir şekilde yürütülememekte, ve ikinci bir aile sağlığı çalışanına ihtiyaç duyulmaktadır. Aile Hekimliği bünyesindeki sağlık hizmetlerinin sunumunda verimliliğin sağlanabilmesi için objektif kriterler belirlenerek ihtiyaç duyulan ASM'lere aynı koşullarda ikinci aile sağlığı çalışanı veya tıbbi sekreterin sözleşme imzalamasına imkan tanımalıdır.

 

7. Aile hekimlerinin görevleri arasında yer alan kanser, kronik hastalıklar gibi taramalar, ileri tetkik gerektirdiğinden aile hekimleri tarafından bu hizmetlerin verilmesi mümkün olamamaktadır. Bu hükmün görev tanımı içinde yer almasının doğuracağı hukuki problemler göz önünde bulundurulmalı ve bu çerçevede yeni bir düzenleme yapılmalıdır.

 

8. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının, çalışma ortamı ve şartlarını zorlaştıran faktörlerin başında bürokratik engeller bulunmaktadır. Müdürlüklerin hesap sorucu yaklaşımları, sürekli değişen mevzuat uygulamaları, çalışanların mesleki onurlarını zedeleyici ceza mekanizmaları, ekonomik haklarında geriye götürücü uygulamalar, çalışanları yıpratmakta, mesleki motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Bu tür yaklaşımlara son verilmelidir.

 

9. Denetlemelerde iller arası uygulama birliğinin sağlanabilmesi için ayrıntılı olarak denetleme uygulama kılavuzu yayınlanmalı ve denetlemelerde keyfi uygulamalara son verilmelidir.

 

10. Mevcut aile hekimliği uygulamaları ve sağlık politikalar dahilinde hasta memnuniyetine verilen önem, çalışan memnuniyeti için gösterilmemektedir. Hasta memnuniyetini ölçen düzenli araştırmalar, çalışan memnuniyeti konusunda da yapılmalıdır.

 

11. Aile hekimleri için; ilan edilecek münhal aile hekimliği pozisyonlarına iller arası tayin hakkı verilmelidir.

 

12. Aile hekimliği hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir olması için bireylerin ve toplumun doğru sağlık bilgisine sahip olması önem arz etmektedir. Bu noktada gerek aile hekimliği gerekse diğer basamaklarda hizmet talebinde bulunan bireylerin, haklarını olduğu kadar sorumluluklarını da bilmesi gerekmektedir. Hasta-hekim ilişkisini bozacak ve onları karşı karşıya getirebilecek kamuoyu algısıyla mücadele edilmelidir. Bu çerçevede, halkın aile hekimliklerinden hizmet alım sürecinde bilinçlendirilmesi için Bakanlık tarafından eğitici ve tanıtıcı materyaller hazırlanmalı, kitle iletişim araçları kullanılmalı, bu kapsamda uygun kampanyalar düzenlenmelidir.

 

13. Kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire ve sağlık memurlarının sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilmesine son verilmelidir. Bu pozisyonlara istihdam edilecek personel kamu görevlisi olarak atandıktan sonra aile sağlığı çalışanı sözleşmesi imzalamalıdır.

 

14. Aile Sağlığı Merkezleri daha önceden kurulmuş merkezler olduğu için ve geneli kamuya ait binalar olduğundan aile hekimleri hazır bir ortama gitmek zorunda kalmıştır. Fiziki koşulların iyileştirilmesi için de devlet tarafından gerekli koşullar sağlanmamış iken koşulları mevzuatta belirlenen hallere uygun olmayan aile sağlığı merkezlerinden dolayı aile hekimleri sorumlu tutulamaz. Bu nedenle mevcut ASM'lerin tamamının A grubu olabilmesine imkan verecek şekilde kriterler revize edilmeli, ya da aile hekimlerine A grubuna uygun standartlarda aile sağlığı merkezleri Bakanlıkça inşa ve temin edilmelidir.

 


15. Aile Hekimliği uygulamalarında esnek mesai uygulamasına son verilmelidir.

 

16. Aile hekimlerine, misafir hastalar için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Belirli bölgelerde misafir hastalar iş yükünü ciddi oranda artırmaktadır. Bu nedenle aile hekimlerine ikameti başka bir ilde olan misafir hastalar için ayrıca ücret ödenmelidir. Aile sağlığı çalışanlarına da ikameti başka ilde olup misafir nüfustan sağlık hizmeti talebinde bulunan hastalar için ayrıca ücret ödenmelidir.

 

17. Yerel ve genel seçimlerde adaylık için istifa eden aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının seçilememeleri halinde tekrar ayrıldıkları pozisyonda göreve başlayabilmelerine imkan tanınmalıdır.

 

18. Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının hac organizasyonlarında görevlendirilmelerinin yolu açılmalıdır.

 

19. Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ile entegre edilmeli, Aile hekimlerinin AHBS üzerinden istatistiki veri alışverişinde bulunması sağlanmalı, böylece zaman ve emek kaybına neden olan aylık çalışmalar ve formlar elektronik ortamda takip edilebilmelidir.

 

20. Aile hekimlerinden yapılan sendika kesintisi hesabında cari giderler muaf tutulmalıdır.

 

21. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına nöbet görevi verilmesi, günlük hizmet akışının aksamasına neden olmaktadır. Bu nedenle nöbet görevi verilmemelidir.

 

22. Aile sağlığı çalışanı olarak bazı personelin sorumluluğunu idare üstlenmişken, bu personelin ihtiyacı karşılamaması durumunda temin edilecek diğer personelin sorumluluğunun aile hekimine yüklenmiş olması bu personel açısından Anayasa ile koruma altına alınan eşitlik ilkesinin yok sayılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle aile hekimliklerinde hizmet satın alma yoluyla ebe hemşire sağlık memuru tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli çalıştırılmasına son verilmelidir.

 

23. Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının yıl içinde kullanamadıkları izinlerinin bir sonraki yıla aktarılmasına imkan tanınmalıdır.

 

24. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yıllık izne ayrıldıklarında ücretlerinin tamamı ödenmelidir.

 

25. Aile hekimliği uygulamasında uygulanacak ihtar puan cetvelindeki kriterler objektif, uygulanabilir ve çalışan onurunu gözeten şekilde revize edilmelidir.

 

26. Aile sağlığı çalışanlarının ücretleri iyileştirilerek aile hekimliği uygulamasına geçişler cazip hale getirilmelidir.

 

 

 

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo