Sağlık Bakanlığı KİK Toplantısı Yapıldı
26 Ekim 2018, Cuma

Sağlık Bakanlığı güz dönemi KİK Toplantısı, Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Hukuk Müşavirimiz Av. Özlem Titrek’in katılımı ile yapıldı. Sağlık Bakanlığı adına toplantıya Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman İslamoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten ve bürokratlar katıldı. 

4+2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE İLGİLİ DÜZENLEME TALEP EDİLDİ

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan 4+2 sözleşmelilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılması planlandığı gibi 3+1 sözleşmeli statüye geçirilmesini talep eden Genel Başkanımız Metin Memiş, diğer memurlarla aynı işi yapan sözleşmeli çalışanların özlük haklarının yeniden düzenlenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Genel Başkanımız Metin Memiş ayrıca Uzman Hekim dışındaki sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretleriyle ilgili düzenlemenin bir an evvel çıkarılması, sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmesi ve başta yardımcı hizmetler sınıfı olmak üzere sağlık çalışanlarına görevde yükselme sınavının en kısa sürede yapılması taleplerini toplantıda iletti.

Sağlık Bakanlığı KİK Toplantısı Taleplerimiz

1.       663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesine göre atanan sözleşmeli personellere sağlık mazeret tayini hakkı verilmelidir.

2.       Son dönemde mazeret ve alt bölge tayin taleplerinin cevaplanması süreci uzun sürmektedir. Tayin talebinde bulunan personellerin, tayin taleplerinin cevaplanması iki ayı bulabilmektedir. Bakanlığımızın tayin talepleri hızlı bir şekilde cevaplandırması gerekmektedir.

3.       Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri olarak görev yapanlar Ocak ayından beri seyyar görev tazminatlarını alamamaktadırlar. Seyyar görev tazminatı hususunda çalışanların mağduriyeti giderilmelidir.

4.       4/C geçici personel statüsü lağvedilip, ilgili personellerin 4/B sözleşmeli personel statüsüne atamaları yapılmıştır. 4/B sözleşmeli personeller 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 33. maddesine göre nöbet izni ve nöbet ücreti alabilmekte iken, 4/C statüsünden 4/B statüsüne geçirilen personellere bazı kurumlarda hem nöbet görevi verilmemekte hem de nöbet görevi verilse bile nöbet ücreti ve nöbet izni verilmemektedir. İlgili personellere hem nöbet görevi hem de nöbet ücreti veya nöbet izni verilmelidir.

5.       Sağlık Bakanlığı kuruluşlarında 4/C kapsamında iken 4/B kapsamına aktarılan personellerin yıllık izin süresi hesaplanmasında dikkat edilen süreler farklılık göstermektedir. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” isimli Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9. maddesinin 1. fıkrası:“217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda1 geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.” şeklindedir. İlgili personellerin 4/C statüsüne atanmadan önceki çalıştıkları kurumlarda ki hizmet süreleri de yıllık izin süresinin hesaplanmasında kullanılmalıdır.

6.       Sağlık Bakanlığı çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için insan sağlığına ilişkin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde bulunması şart koşulmuştur. Sağlık hizmeti sınıfında olup insan sağlığına ilişkin hizmetlerde bulunan Biyolog, Çevre Sağlığı Teknikeri/Teknisyeni, Tıbbi Sekreter, Yaşlı Bakım Teknikeri, Evde Hasta Bakım Teknikeri, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişimcisi gibi unvanlar fiili hizmet süresi zammından yararlanamamaktadır. Sağlık hizmeti sınıfında sayılan bütün unvanlar fiili hizmet süresi zammından yararlanmalıdır.

7.       663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesine göre atanan sözleşmeli personeller,  Aile Sağlığı Merkezlerinde Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşmeli çalışabilmesi için muvafakat verilmelidir.

8.       Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının izin haklarının kullanımıyla ilgili sorunlar halen devam etmektedir. Mağduriyetlerini giderecek düzenleme yapılmalıdır.

9.       Resmi Gazete’de yayınlanan Bedelli Askerlikle ilgili kanun hükmü dolayısıyla bedelli askerlik hizmetinden kimlerin hangi şartlarda yararlanabileceği ve yararlanan kişilerin tabi oldukları kanun ayrımı yapılmaksızın temel askerlik eğitimi süresinde çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacağı hüküm altına alınmıştı. Vekil ebe ve hemşireler, 4924’e tabi sözleşmelilerle, 663’e göre sözleşmeli yöneticilik yapanların, bedelli askerlik konusunda yaşadıkları tereddüttün giderilmesi için aile sağlığı merkezi çalışanlarına yönelik yayınlanan yazı gibi bir yazıyla uygulama esaslarının belirlenmesi ve teşkilata bildirilmesi gerekmektedir. 

10.     28/06/1978 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 16330 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” isimli Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4. maddesinde ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Sözleşmeli Personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez” ibaresi Danıştay ikinci dairesinin 26/12/2013 tarihli ve E:2009/140, K:2013/12270 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Ancak yer değişikliği yapan 4/B sözleşmeli personellere harcırah verilmemektedir. Bu konuda Danıştay kararına istinaden Sağlık Bakanlığı kurumlarına bilgilendirme yapılmalıdır.

11.     Bilindiği üzere kurumlarda dağıtılabilir döner sermaye tutarı, 14 yıldır artmayan SUT fiyatları doğrultusunda hesaplanmaktadır. Döner sermaye havuzunda en büyük gider kalemi de 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artan sabit ek ödemelerdir. Bugün itibariyle Döner Sermaye Havuzunu büyük kısmını kaplayan sabit ek ödemeler bir süre sonra havuzun tamamını kaplayacak ve hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacaklardır. Dağıtılabilir Döner Sermaye artırılması ve katsayıların daha adil hale getirilmesi için acil çalışma başlatılmalıdır.

12.     Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esasları 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” Çalışma Saatleri başlıklı 10. maddesinde düzenlenmiştir. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde toplam hekim sayısına göre tutulacak nöbetin, icap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yürütüleceği 10. madde çerçevesinde düzenlenmekle birlikte mezkur maddenin 6. fıkrası ikinci cümlesi “Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet ücreti ödenmez veya nöbet izni verilmez.” şeklindedir. Sağlık-Sen olarak açtığımız dava sonucu Danıştay İkinci Daire 12.04.2018 tarihli E: 2016/7214, K: 2018/2532 sayılı kararı ile 10. madde 6. fıkranın ikinci cümlesi iptal edilmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında, Danıştay kararının uygulanmadığına yönelik Sendikamıza şikayetler gelmektedir. Sağlık Bakanlığı Danıştay kararının uygulanmasına yönelik teşkilatını bilgilendirmelidir.

13.     Tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan asıl aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izne ayrıldıkları dönemde kayıtlı kişiler için ödenecek net ödeme miktarı ile sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin tamamı kendilerine ödenmelidir. 

14.     Son aylarda geçici görevlendirilen sağlık çalışanlarına geçici görev yolluğu verilmemektedir. Yasal olarak harcırah almasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen harcırah onayı bekletilmektedir. Geçici görev yolluğu hususunda çalışanların yaşadığı bu mağduriyet giderilmelidir.

NİSAN 2018’de GERÇEKLEŞTİRİLEN KİK TOPLANTISINDA DİLE GETİRDİĞİMİZ TALEPLER

1.       Kilis, Hatay ve sınır ötesinde görevlendirilen sağlık çalışanları asıl kadrolarının olduğu yerde özellik arz eden birimlerde görev yapmalarına rağmen görevlendirildiklerinde bu ücretten yararlanamadıkları gibi, harcırah ve konaklamada sorun yaşamaktadırlar. Hassas olunan bu konularda çalışanların mağduriyetleri giderilmelidir

2.       Süt izninde olan 112 çalışanları gece çalışamayacakları için hastanelerin başta acil servisleri olmak üzere farklı birimlerinde görevlendirilmektedir. Bir çeşit mobbing sayılan bu uygulamaya son verilmelidir.

3.       Şehir hastanelerinin planlandığı bazı illerde ADSM’lerin şehir hastaneleri bünyesine alınacağı söylenmektedir. ADSM’lerin kendi söner sermaye yönetmeliği olduğundan şehir hastaneleri kapsamına alınmaları çalışanları döner sermaye ek ödemeleri yönünden mağdur edecektir. Bu konuya ADSM çalışanlarını mağdur etmeyecek bir çözüm bulunmalıdır.

4.       Fiili hizmet süresi zammının uygulanmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı ve SGK arasında koordinasyon eksikliği mevcuttur. Sağlık Bakanlığı bilgileri SGK’ya üst yazı ile gönderirken, SGK işlem yapmak için üst yazıyı yeterli görmemekte, döküm istemektedir. Çalışanları mağdur eden bu koordinasyon eksikliği giderilmelidir.

5.       05.12.2017 tarihli Resmi Gazete yapılan değişiklik ile 3713 sayılı Kanun kapsamında istihdam hakkından faydalanan malul ve gazilerden “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanan ve halen bu unvanda görev yapanların 14/12/2017 tarihi itibarıyla kadro ve pozisyon unvanlarının başka bir işleme gerek kalmaksızın “memur” olarak değiştirilmesi sağlanmıştır. Şehit yakınlarının da bu haktan yararlanması sağlanmalıdır.

6.       AFAD’a bağlı kampların bulunduğu yerlerdeki sağlık tesislerinde görev yapan sağlık çalışanları 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli statüye geçirilmelidir.

7.       Tayin talebi onaylanan sağlık çalışanlarının 30 – 45 gün arası ayrılış yapması kurum tarafından engellenmektedir. Kurumlara yazılacak bir yazı il ayrılış için net bir süre belirtilmeli ve bu sürenin aşılmaması yönünde illere talimat verilmelidir.

8.       Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların izinleri ile ilgili sorun en kısa zamanda çözülmelidir.

9.       Sağlık Bakanlığınca 81 İl Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 22.02.2018 tarihli ve 87307621-19-308 sayılı yazı ile sağlık mazereti nedeniyle sağlık kurulu raporuna istinaden nöbete girmeyen personelin, Hakem Hastane olarak yetkilendirilen en yakın hastaneden sağlık raporlarının yenilenerek ve idare tarafından onaylanarak asıl nüshalarının 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderilmesi istenmiştir. Mezkur yazıda engelli raporlarına ilişkin bir talep olmamasına rağmen illerde engelli kamu görevlilerinin de Hakem Hastaneye yönlendirildiğine dair sendikamıza şikayetler ulaşmaktadır. Bu hususun netliğe kavuşturularak illerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo