2018'in İlk KPDK Toplantısı Gerçekleştirildi
29 Mart 2018, Perşembe

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Genel Başkanımız Metin Memiş katılımı ile gerçekleşti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdamın kırmızıçizgileri olduğunu belirtti. Kamu iradesinin çözümü beklenen konulara yönelik sonuç üretmesi gerektiğini yineleyen Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerini sıraladı. Kamu görevlileri sendikaları adına Memur-Sen ve yetkili sendikaların katıldığı toplantıda talepler masaya taşındı.

KAMU İRADESİNİN SONUÇ ÜRETMESİNİ BEKLİYORUZ

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında görüşülebilecek konulara ilişkin olarak bir alt komisyon kurulmasına karar verildiğini hatırlatan Yalçın, "İki yılda bir kurulan toplu sözleşme masasını, Mart ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki kez toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulunu daha işlevsel ve daha çok çözüm odaklı hale getirmesini beklediğimiz alt komisyonun her toplantısına katıldık.. Böylelikle, kamu yönetiminin etkinliği, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kamu personelinin haklı beklentilerinin ortak bir çerçeveyle kazanıma dönüştürülmesi bağlamında, katılım noktasında sosyal diyalog fırsatı, katkı noktasında aksiyoner paydaşlık görevimizi yerine getirdik. Biz bu görevimizi yerine getirirken kamu idaresinin de kamu iradesinin de sonuç üretmesini bekledik. Alt Komisyon toplantılarında 3. Dönem Toplu Sözleşmesinde mutabakata bağladığımız, siyasi iradenin gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği ve üzerinde çalışmalar yaparak kazanım haline getirmeyi hüküm altına aldığımız konuların yanı sıra ülkemizde ve dünyadaki yeni gelişmeler, ekonomik parametrelerdeki değişiklikler, döviz kurlarındaki hareketlilik, enflasyonun ürettiği baskı sonucu ürettiğimiz ve sonuçlandırmayı hedeflediğimiz konu başlıklarından bazıları gündeme alınmıştır" diye konuştu.

KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KADROLU İSTİHDAM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Yalçın konuşmasında, Kasım ayındaki KPDK toplantısı sonrası oluşturulan Alt Komisyonca belirlenen konuları sıralayarak, "4/C’lilerin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi, Memurların kadro derece sınırlandırmalarının kaldırılması, Farklı statülerde görev yapan personelin izinlerinin eşitlenmesi, Ek göstergelere ilişkin sorunların giderilmesi, Ek ödeme kaynaklı sorunların giderilmesi, Kadın kamu görevlilerine ilişkin düzenlemeler, Kamuya personel alım sisteminde karşılaşılan sorunların giderilmesi, Kamuda esnek çalışma, Fiili hizmet zammı kapsamının genişletilmesi, Emekli ikramiyesine ve maaşına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi, olarak belirlenmiştir. Yukarıda saydığımız konu başlıklarından yalnızca 4/C’li personelin statüsüne ilişkin bir düzenleme hayat bulmuş, ancak geçiş yapacak personele yönelik henüz bir uygulama düzenlemesi ortaya konulmamıştır. Memur-Sen’in kuruluşundan bugüne kırmızıçizgisi olan iki unsur kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdamdır. Bu noktada, biz geçici personel statüsündeki 4/C istihdamını da, sözleşmeli personel kapsamında 4/B istihdamını da doğru bulmadığımızı sürekli deklare ettik. İş güvencesi kırmızıçizgimiz derken kastımız ve amacımız, üyelerimizin, kamu görevlilerinin hakkını korumakla sınırlı değil, milletin de hukukunu gözeten bir bakışla bunu söylüyoruz. Kamu personel sistemi iç rekabet odaklı, ayrımcılığa zemin oluşturan hükümlerle donatılmış bir sistem olarak kurgulanamaz. Buna rağmen kamuda taşeron uygulaması, geçici personel statüsünde 4/C kapsamında personel istihdamı süreçlerini yaşadık. Memur-Sen olarak her iki uygulamaya da itiraz ettik ve her iki uygulamanın da kaldırılması yönünde kapsamlı tekliflerimizi ilettik. Toplu görüşme döneminde de dört kez gerçekleşen toplu sözleşme süreçlerinde bunu teklif olarak masaya taşıdık. Nihayet 3. Dönem Toplu Sözleşmesinde yer verdiğimiz hüküm doğrultusunda 4/C statüsü kaldırıldı ve 4/C’li personel 4/B yani sözleşmeli personel statüsüne alındı. Bunu önemli bir adım fakat tamamlanması gereken bir yaklaşım olarak görüyoruz. Asıl olması gereken mevcut 4/B’li personel dâhil 4/C’den geçişi yapılanların kadrolu statüye geçişinin sağlanmasıdır. Bu itibarla 4/C’den 4/B’ye geçişi yapılan personelin görev unvanları, pozisyon isimlendirmeleri, özlük, mali ve sosyal hakları daha önce 4/C pozisyonunda görev yapmamış gibi öğrenimlerine, özgeçmişlerine, yeterliklerine ve kişisel niteliklerine göre hak ve adalet ölçüsü esas alınarak belirlenmeli, bu amaçla yetkili konfederasyonun ve sendikaların ortaklığıyla bir çalışma yürütülmelidir" dedi.

MEMİŞ: YIPRANMA PAYI BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KAPSAMALI

Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Metin Memiş, yıpranma payı başta olmak üzere sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik taleplerimizi dile getirdi. Öncelikli konunun yıpranma payı olduğunu söyleyen Memiş, “Yıpranma payı hususundaki düzenlemeler biran evvel hayata geçirilmeli. Yıpranma torba yasa önümüzdeki günlerde meclise gelecek, torba yasayla meclise gelecek yıpranma payında genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm çalışanları bulunmalı ve geçmişe dönük kapsamalı. Sağlık çalışanları emekli olduğunda maaşlarında yaşanan düşüş nedeniyle kimse emekli olmak istememektedir bu nedenle torba yasa taslağında hekimler için öngörülen emekli maaşlarındaki artışa tüm sağlık çalışanları dahil edilmelidir” şeklinde konuştu. Kadro taleplerini de dile getiren Memiş, 4/B, vekil ebe-hemşireler, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders karşılığı görev yapan meslek elemanlarının da acilen kadroya geçirilmesinin sağlanarak farklı statüler ve farklı istihdam şekillerinin son bulması gerektiğini kaydetti.

IV. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde icap nöbet ücretlerinin tüm sağlık çalışanlarına ödenmesi için düzenleme yapılması hususunun karara bağlandığını hatırlatan Memiş, uzman hekim dışındaki çalışanlara icap nöbet ücreti ödenmesi konusundaki gerekli düzenlemenin en kısa sürede yapılarak mağduriyetin giderilmesini istedi.

Kreş talebimizi de tekrarlayan Memiş, bu yöndeki talebimizin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kreş konusundaki sözünü hatırlatan Memiş, yeni yapılan hizmet tesislerine mutlaka kreş yapılması ve eski hizmet tesislerine ise kreşin sağlanması gerektiğini söyledi.   

Döner sermayedeki adaletsizliklerin giderilmesi için çalışma yapılmasını da isteyen Memiş, dağıtılabilir döner sermaye tutarı hususunda Danıştay 11. Dairede kazandığımız dava doğrultusunda dağıtılabilir döner sermaye tutarının yüzde 46,5 e yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda nöbet ücretlerinin, ek ders ücreti üzerinden ücretlendirilmesinin mağduriyet oluşturduğunu söyleyen Memiş, mevcut sistem nedeniyle nöbet ücretlerinin eksik ödendiğini ve icap nöbet ücretlerinin ödenmediğini belirterek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki nöbetlerinde 657 Sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesi kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

4/B den kadroya geçen ve döner sermaye bütçesinden ücret alan çalışanların genel bütçeye geçirilmesi gerektiğini de söyleyen Memiş, üniversite hastanelerindeki döner sermaye uygulamalarına yönelik adaletsizliklerin de giderilmesini istedi.

Ambulans kazalarında kasko tarafından hasar ödense de değer kaybının şoförden rücu edildiğini belirten Memiş, bu konunun da çözüme kavuşturulmasını, bunun da ya şoförden değer kaybı alınmaması ya da kaskonun içerisine dâhil edilmesi olduğunu dile getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda az sayıda personelle hizmet verildiğinden, personel ihtiyacının taşeron, ek ders karşılığı meslek elemanı ve ASDEP gibi usullerle karşılandığını da dikkat çeken Memiş, bu uygulamanın da sorumluluk ve yetki karmaşasına sebep olduğunu, personel istihdamına gidilerek bu sorunun çözülmesini istedi.

Aile hekimliği çalışanlarının izin sorunlarının da çözüme kavuşturulmasını isteyen Memiş, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve mesleki saygınlığın artırılması amacıyla ilgili Bakanlıklar koordinasyonuyla toplumsal farkındalığın oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmasını istedi. Memiş ayrıca, primlerin tamamının Bakanlık tarafından karşılanması şartıyla tüm sağlık çalışanlarının zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası kapsamına alınması talebini de dile getirdi.

SARIEROĞLU: 4/C’LİLERİN 4/B’YE GEÇİRİLMESİNDE SONA GELİNDİ

Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise 4/C’lilerin 4/B’ye geçirilmesi konusunda sona gelindiğini belirterek bu hafta konunun Bakanlar Kuruluna getirileceğini ifade etti. Jülide Sarıeroğlu, 4/A ve 4/B’lilerin izinleri konusundaki farklılığın giderilmesi hususunda da çalışmaların yapıldığını açıkladı. 
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo