Sağlık ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KİK Toplantıları Yapıldı
31 Ekim 2017, Salı

Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) KİK Toplantıları yapıldı. Sağlık Bakanlığı Ekim ayı KİK Toplantısı, Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek’in katılımıyla yapıldı. Sağlık Bakanlığı adına toplantıya Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet Bahattin Akgül ve bürokratlar katıldı.  ASP Bakanlığı KİK toplantısına ise sendikamız adına Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Örnek ve İdris Baykan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına toplantıya Müsteşar Yardımcısı Mustafa Karaman ve bürokratlar katıldı.

Kurum İdari Kurul Toplantıları, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılıyor. Toplantılarda, ilgili hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin çalışma koşulları, talep ve haklarıyla ilgili konular ele alınıyor. Toplantı, hizmet kolundaki yetkili sendika ile bakanlık bürokratları arasında yapılmakta. Sendika tarafından toplantıya gündem edilen talepler, ilgisine göre bakanlık tarafından çözüme kavuşturulmakta ya da Kamu Personeli Danışma Kurulu veya Toplu Sözleşme’ye yönlendirilmekte.

TALEPLERİMİZİ SAĞLIK BAKANLIĞINA İLETTİK

Sağlık Bakanlığıyla yaptığımız Ekim ayı KİK toplantısında: 2018’in ilk yarısında görevde yükselme sınavının duyurusunun yapılması, sağlık çalışanlarını mağdur eden mazeret izni (sağlık çalışanları eşi, çocuğu, annesi ve babasının rahatsızlığında ya da yatarak tedavi görmesi durumunda kullanılan izin) sorunun çözülmesi , Sağlık Bakanlığın’da çalışan eşlerin nöbet düzenlemesinde kolaylık sağlanması, Sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmesi, hac organizasyonunda tüm sağlık çalışanlarının görevlendirilebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığıyla görüşme yapılması, eğitim mazeretine bağlı tayin olanların derslerine devam edebilmeleri için kolaylık sağlanması, şehir hastanelerinde gerçekleştirilen personel alımı nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi, ambulans kazalarında şoförlerin ödemek zorunda kaldığı değer kaybı ücreti üzerine görüşmeler yapılması, TSK’dan devrolan hastanelerde çalışan personelin yıllık izindeki hak kayıplarının giderilmesi hususundaki taleplerimizi ilettik.

İLLERDE NORM KADROLARI BELİRLENECEK

ASP Bakanlığıyla gerçekleştirdiğimiz KİK Toplantısında görevde yükselme ve unvan değişliği sınavlarının yapılması, daha önce görevde yükselme ve unvan değişliği sınavlarında yaşanan derece sorununun yapılacak sınavlarda yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması, illerde norm kadrolarının belirlenmesi, toplumun riskli grupları ile çalışmakta olan personelin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı ve diğer taleplerimiz de görüşüldü.

Sağlık Bakanlığından Ekim Ayı KİK taleplerimiz:

1.            Bakanlar Kurulu’nca Hazine Payı yüzde 1 olarak belirlenmesine rağmen, döner sermaye bütçesinden yüzde 15 kesinti yapılarak, dağıtılabilir döner sermayenin düşürülmesine sebebiyet veren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin hazine payına ilişkin maddesinin ilgili hükümlerinin iptali adına açtığımız davada Danıştay 11. Dairesi 18.01.2017 tarih ve 2016/7500 Esas sayılı dosyada yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Söz konusu karar ile dağıtılabilir döner sermaye hesaplamasında Hazine Payının yüzde 15 yerine yüzde 1 olarak kesilmesi sağlanmıştır. Buna rağmen Bakanlığın talimatı üzerine kurumların dağıtılabilir tutarı %39’un üzerinde belirlememesi sağlanmıştır. Söz konusu Danıştay kararı gereğinin yerine getirilmesi sağlanmalı ve dağıtılabilir döner sermaye tutarı %46,5 olarak uygulanmalıdır.

2.            25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 694 sayılı KHK ile Kamu Hastaneleri Kurumu ile Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürlüğe dönüştürülmüştür. Mezkur KHK’ya göre gerekli düzenleyici işlemlerin 6 ay içerisinde yürürlüğe konulması gerekmektedir. Düzenleyici işlemlerin çalışmaları sürecinde çalışanları temsilen sendikanın da görüşüne başvurulmalı, sendikadan bir temsilci de çalışma komisyonlarına dahil edilmelidir.

3.            IV. Dönem Toplu Sözleşmede icap nöbet ücretlerinin tüm sağlık çalışanlarına ödenmesi için düzenleme yapılması hususu karara bağlanmıştır. En kısa sürede bu yönde düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

4.            Nisan 2015 Kurum İdari Kurullarında aynı kurumda çalışan eşlerin nöbetlerinin düzenlenmesinde eşlere kolaylık sağlanması ve nöbetlerin buna göre koordine edilmesi kararlaştırılmıştır. 694 sayılı KHK ile kurumların genel müdürlüğe dönüşmesinden sonra nöbetlere ilişkin bu koordinasyonun tüm kurumları kapsayacak şekilde revize edilmesi sağlanmalıdır.

5.            Sağlık hizmetlerinin sunumunda çalışan sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmelidir.

6.            Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Kurum içi yer değişikliği” ek 3. maddesine göre “Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için en az üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir” En son  kadroya geçişler 2013 yılında olmuş olup, o günden bugüne 3 yıllık hizmet süresini doldurmuş olan 4/B sözleşmeli personel için mezkur madde hükmü gereği kurum içi yer değişikliği imkanı verilmelidir.

7.            657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 101. Maddesinde doğum yapan personele iki yıl boyunca gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemektedir. Bu hak sadece 4/A statüsünde olan devlet memurlarına değil bütün kamu çalışanları (4/B, 4/C, aile sağlığı elemanları) için uygulanmalıdır.

8.            Görevde yükselme sınavı en kısa zamanda yapılmalıdır.

9.            112 acil sağlık hizmetlerinde çalışanların yeniden hac organizasyonlarında sağlıkçı olarak görevlendirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüşülmelidir.

10.          Sağlık Bakanlığı ve Sağlık-Sen işbirliği ile 2011 yılında Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans Sempozyumu gerçekleştirilmişti. Şiddete karşı farkındalığın oluşturulması için Bakanlık ve Sendikanın işbirliği ile bu kampanyanın devamı niteliğinde sempozyum veya çalıştay gibi ortak bir çalışma yapılmalıdır.

11.          Ambulans kazalarında kasko hasarı ödese de değer kaybı şoförden rücu edilmekte. Bu soruna çözüm bulunmalı, ya şoförden değer kaybı alınmamalı ya da kaskonun içerisine dahil edilmelidir.

12.          Askerlik veya doğum sonrası izin dönüşü, aile hekimlerine yerleştirmelerde öncelik hakkı veriliyor. Aynı hak aile sağlığı elemanlarına da verilmelidir.

13.          Doğum yapan kadın ve engelli kamu görevlilerine hafta sonu ve resmi tatillerde gündüz çalışması yaptırılmamalıdır.

14.          ATT’lere uzaktan eğitimle ön lisans hakkı verilerek paramedik olmaları sağlanmalıdır.

15.          Nöbet ücretlerine yapılan artışlardan sonra, nöbet tutanlara nöbet ücreti vermek yerine izin verilmeye başlanmıştır. Bu nedenle de servisler yarı sayıyla çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Nöbet tutanlara öncelikle nöbet ücreti verilmesi bu tür sorunları çözecektir.

16.          663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli yönetici ve personelden sendika yöneticisi ve temsilcisi olanların 4688 sayılı Kanun gereği kullandıkları izinlerde ücretlerinden kesinti yapılmamalıdır.

17.          Özellikle küçük hastanelerde sözleşmeli yöneticiler bir şekilde hizmet sunumuna katkı vermekteler. Bu katkının maddi olarak bir karşılığını almaları sağlanmalıdır.

18.          Vekil ebe/hemşire ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanlarının görevlerinin sona ermesi halinde kıdem tazminatı/iş sonu tazminatı almaları sağlanmalıdır.

19.          Vekil ebe ve hemşireler 657 sayılı Kanundaki izin haklarından yararlanmalıdır.

20.          Aile hekimliğinde görev yapan personelin izinleri Genelge ile düzenleme yapılana kadar 4/B sözleşmeli personelin tabi olduğu Esaslar kapsamında yürütülmektedir. Mağduriyetlerini giderecek düzenleme ivedilikle yapılmalıdır.

 

ASP Bakanlığından Ekim Ayı KİK taleplerimiz:

1. Bakanlık personelleri, özellikle alanda inceleme değerlendirme yapan meslek elemanları; madde bağımlıları, sokak çocukları, suça sürüklenen çocuk ve bireyler, hükümlüler, ruhsal rahatsızlığı bulunan engelliler, eşine çocuklarına şiddet uygulayan istismar eden bireyler gibi toplumun riskli grupları ile çalışmaktadır. Bu çalışmaları yürütürken zaman zaman saldırılara ve tehditlere maruz kalmaktadır. Bu konuda çalışanların can güvenliği ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

2. Özellikle Koruyucu Aile Hizmeti ve Çocuk Evlerinde görevli grup sorumlusu meslek elemanları, 08:00-17:00 normal mesai saatleri arasında çalışıyor olmasına rağmen mesai saati dışında da sorumluluğunda bulunan çocukların her türlü sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap vermekle meşguldür. Telefonu 24 saat açık kalmalı ve teyakkuz halinde olmak zorundadır. Bu alanda çalışan meslek elemanlarının haklarıyla ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır.

3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Merkezinde, merkez teşkilatı ve İl Müdürlükleri emrinde görev yapan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmelidir.

4. Bakanlık personelinin talebi dışında sık sık yer değişikliği yapılmaktadır. Bu konuda oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için “il içi yer değiştirme yönetmeliği” çıkarılmalıdır.

5. Sosyal çalışmacı, psikolog, öğretmen, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist gibi meslek gruplarının; kadro unvanı, görevin sorumluluğu, güçlüğü ve çalışma şartları dikkate alınarak hazırlanacak cetvelde gösterilecek hizmet süresinin tamamlanması ve hizmet süreleri ile ilişkili olarak tez çalışması durumunun değerlendirilerek, kariyer meslek olan Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına geçirilmesi ile ilgili çalışma yapılmalı ve halihazırda bu görevde bulunanlara bu süreçte avantaj sağlanmalıdır.

6. Görevde yükselme sürecinde yedek listeler değerlendirilmeye başlanmış, ancak unvan değişikliği sürecinde yedek listeler hala değerlendirilmemiştir. Unvan değişikliği sürecinde de yedek listeler değerlendirmeye alınmalıdır.

7. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atananlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18. maddesi nedeniyle 3 yıl yer değişikliği talebinde bulunamamaktadır. Eş durumu ve sağlık mazeretinde bu süre dikkate alınmamalıdır.

8. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı en kısa zamanda yapılmalıdır.

9. Yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında illere açılacak kadrolarda derece şartı aranmamalıdır.

10. Öğle yemeği ile ilgili ihale veya düzenleme yapmamış olan kurumlara bu konuda yönlendirici yazılar yazılarak personelin öğle yemeğini kurumdan temin etmesi sağlamalıdır.

11. Sosyal Hizmetler Haftasında Bakanlığınız ile sendikamızın müşterek düzenleyeceği “Sosyal Politika Günleri” adı altında bir sempozyum yapılmalıdır.

12. Bakanlığınızca “norm kadro” çalışması yapılmalıdır.

13. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının büyük oranda personel ihtiyacı vardır. Yeni personel alımı veya diğer kurumlardan yapılacak kurumlararası geçiş yoluyla bu soruna çözüm bulunmalıdır.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo