Maliye Bakanlığı'na Fazla Çalışma Ücreti Yazısı
19 Ekim 2017, Perşembe

Memur-Sen, Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda, “Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları” başlıklı düzenlemede, memur maaşlarındaki artışlarla paralel hale getirilecek bir artış oranının sağlanmasını istedi.

Memur-Sen Konfederasyonu, 4.Dönem Toplu Sözleşme masasında da dile getirdiği, “Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları”nın, Maliye Bakanlığı’na gönderdiği yazıyla, saat başı fazla mesai ücretinin ve anılan cetvelde belirlenmekte olan tüm diğer ücretlerin memur maaşlarındaki artışlarla paralel hale getirilmesini istedi. Açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılacak değişiklikle, cetvelde öngörülen miktarların asgari olarak 0 artırılması suretiyle yeniden belirlenmesi zorunlu görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

İşte bakanlığa gönderilen yazı:

MALİYE BAKANLIĞINA
(Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü)

“Bilindiği üzere, yılı bütçe kanunlarına ekli “Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları” başlıklı (K) işaretli Cetvelin “III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ” başlıklı kısmının “(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı bölümünde saat başı fazla mesai ücreti tutarları belirlenmektedir. Söz konusu tutarların her yıl bütçe kanunları ile yeniden belirlenmesinde ise, genel olarak deflatör oranı esas alınmaktadır.

Ancak, kamu harcamalarına ilişkin gider tahminleri açısından deflatör oranının esas alınması ve bu çerçevede fazla mesai ücretlerinde yıllar itibarıyla yapılan artışların da deflatör oranına bağlanması, kamu çalışanları açısından önemli ölçüde hak kaybına sebep olmaktadır.

Bu çerçevede 2002 ila 2017 yıları bütçe kanunlarına ekli söz konusu cetvellerde belirlenmiş ve uygulanmış olan saat başı fazla mesai ücreti tutarları ile yıllık artış oranları incelendiğinde bu durum çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Yıllar Fazla Çalışma Saat Ücreti (TL) Önceki Yıla Göre Artış 
asgariucrettabloTablonun incelenmesinden, 2002 ila 2017 yıları arasında, istisna olan birkaç yıl dışında yılda sadece bir defa artırılmakta olan saat başı fazla mesai ücreti tutarlarındaki artış oranlarının çok düşük tutulduğu ve reel olarak gerilemiş bulunduğu çok açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

Başka bir ifade ile, 2017 yılında uygulanmakta olan 1,74 TL tutarındaki saat başı fazla mesai ücreti, 2002 yılı için belirlenmiş olan 0,45 TL tutarındaki saat başı fazla mesai ücretine göre sadece %286,67 oranında bir artışı ifade etmektedir.

Oysa, Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 25.10.20016 tarihinde yaptığı “2017 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması”nda “2002-2016 döneminde aile yardımı dâhil en düşük memur maaşındaki gerçekleşen artışın %531’e ulaştığını belirtmiştir.

Buna göre 2002-2016 döneminde saat başı fazla mesai ücreti, memur maaş artış oranlarının (%531) ancak yarısı kadar (%286) artırılmış, yani fazla mesai ücretleri üzerine çok ciddi bir baskı uygulanmıştır.

Benzer bir kıyaslama 2002-2017 için yapıldığında, en düşük memur maaşında gerçekleşen artışın neredeyse %600’e varmasına karşılık aynı dönemdeki saat başı fazla mesai ücretindeki artış oranı (2002’deki 0,45 TL’den 2017’deki 1,83 TL’ye) %306,67’de kalmaktadır. Burada da yarı yarıya bir durum söz konusu olmaktadır.

Bu gelişmeler karşısında yüksek bir artış yapılması beklentisinin olmasına ve Ağustos ayında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde tekliflerimiz arasında da bu hususa önemle yer verilmiş bulunmasına rağmen, 16.10.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş olan “2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı”na ekli “Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları” başlıklı (K) işaretli Cetvelin “III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ” başlıklı kısmının “(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı bölümünde, maalesef saat başı fazla mesai ücretinin yine sadece %7,65 oranında artırılmak suretiyle 1,97 TL olarak belirlendiği görülmektedir.

Anılan Cetvelde yer alan tüm diğer ücretlerdeki artış oranlarının da yine bu düzeyde tutulduğu anlaşılmakta olup bunun kabul edilebilir ve uygulanabilir olmadığı çok açıktır ve hiçbir açıdan izah edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, gerek saat başı fazla mesai ücretinin gerek anılan cetvelde belirlenmekte olan tüm diğer ücretlerin, yukarıda açıklandığı üzere en azından memur maaşlarındaki artışlarla paralel hale getirilebilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılacak değişiklikle, cetvelde öngörülen miktarların asgari olarak 0 artırılması suretiyle yeniden belirlenmesi zorunlu görülmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederiz.”

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo