Taleplerimizi Kavuncu’ya İlettik
26 Nisan 2016, Salı

Genel Başkanımız Metin Memiş, AK Parti Kütahya Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu’yu ziyaret ederek yıpranma payı, emekli sağlık çalışanlarının maaşlarında artış yapılması, bütün sözleşmelilerin kadroya alınması ve sağlık çalışanlarının ek ödemelerinden kesilen verginin kaldırılması konularındaki taleplerimizi iletti.

YIPRANMA PAYINI EN ÇOK SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAK EDİYOR
Gece-gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarının yıpranma payını en çok hak eden meslek grubu olduğunu vurgulayan Genel Başkanımız; “Bilindiği üzere fiili hizmet süresi zammı hakkındaki uygulamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40’ıncı maddesinde düzenlenmektedir. Söz konusu kanun maddesi gereği çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. Bununla birlikte 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde de yer alan ve özellikle yataklı tedavi kurumları ve sağlık hizmetlerinin büyük bir kısmı çok tehlikeli risk sınıfında yer almakta ve risklerin büyük bir kısmını fiziksel, biyolojik, kimyasal ve radyolojik riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle nöbet tutana yıpranma payı hususu bu konuda yapılan yasal düzenlemeler ile uyuşmamaktadır. Bu riskler altında çalışan tüm sağlık çalışanları yıpranma payına dahil edilmelidir. “ dedi. 

Yıpranma payı ile alakalı şu anda yapılan çalışmanın sağlık çalışanlarını mutlu etmeyeceğini belirten Memiş; “İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ve Adli Tıp Kurumu’nda sağlık hizmeti sunumunda görev yapanlar için 360 güne 90 gün, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmeti sunumunda çalışanlar için ise 360 güne 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilmelidir. Bunun yanında nöbet tutup tutmamasına bakmaksızın tüm sağlık çalışanlarına 360 güne 45 gün yıpranma payı verilmeli ve bunun yanında nöbet tutanlara her iki güne 15 gün kademeli olarak yıpranma payı verilmelidir.” sözleriyle ifade etti.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KAPSAMALI
Emekli sağlık çalışanlarının maaş düzenlemesinde belli bir grubu değil, tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyleyen Genel Başkanımız Memiş, “Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 663 TL, uzman olmayanlara ise 513 TL ilave ödeme yapılması düzenlenmektedir. Ancak madde hükmünün bu şekilde düzenlenmesi halinde 5510 sayılı Kanunla kazanılan ilave emekli maaşı alanlar bu hükümden yararlanamayacaktır. Oysa bu kişiler bu emekli maaşını almak için döner sermaye ek ödemelerinden prim ödemektedir. İlave olarak verilmesi gereken emekli maaşlarının bu hekim ve diş hekimlerine ödenmeyecek olması doğru bir uygulama değildir. Her ne kadar bu düzenleme hekim ve diş hekimleri için olumlu bir gelişme olsa da, sağlık hizmetinin bütünüyle bir ekip işi olduğu ve ekibin diğer üyelerinin de emeklilik maaşı açısından aynı mağduriyete uğradıkları aşikârdır. Düzenlemenin bu haliyle çıkması sağlık ordusunun fertleri açısından eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açacaktır. Bu mağduriyet bir an önce giderilmelidir.” dedi.

KADRO TALEBİMİZ VE EK ÖDEMELERDEN VERGİ KESİLMESİ SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞMALIDIR
Kurumlarda sözleşmeli pozisyonunda olan sağlık çalışanlarının kadroya alınması talebimizi de dile getiren Genel Başkanımız Memiş, “Asıl işi yapan sağlık çalışanlarının kadro talebi bir an önce karşılanmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesinde 657 sayılı Kanunun 86. maddesine göre vekil ebe ve hemşire olarak görev yapanlar ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde, kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire veya sağlık memurlarından (toplum sağlığı) aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilenlerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders karşılığı görev yapan meslek elemanlarının, 4/B ve 4/C’lilerin kadroya geçirilmeleri sağlanmalıdır.” şeklinde konuştu. 

375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmamasına karşın, döner sermayeden ödenen ek ödemenin gelir vergisine tabi tutulduğunu belirten Memiş, bu uygulamadan vaz geçilmesini istedi. Memiş ayrıca, maaş ile döner sermaye matrahlarının birlikte hesaplanması sebebiyle döner sermayeden ek ödeme alan personelin, 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme alan emsali personele göre çok daha fazla gelir vergisi ödediğine dikkat çekti. 

Genel Başkanımız Metin Memiş’in ziyaretinde Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, Himmet Bayar, Mustafa Örnek ve Abdülaziz Aslan da hazır bulundu.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo