Toplu Sözleşmedeki Çalışma Konuları Kazanıma Dönüşüyor
15 Nisan 2016, Cuma

Devlet Personel Başkanlığı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Yegin'in koordinesinde gerçekleştirilen 3. Dönem Toplu Sözleşmelerindeki üzerinde çalışma konularının karara bağlanması ve kazanıma dönüşmesine ilişkin toplantıda her konu başlığının yer aldığı takvim belirlendi.

 

3. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerinden üzerinde çalışılacak konuların karara bağlanması için Devlet Personel Başkanlığı’nda toplantı yapıldı. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer iki konfederasyon temsilcisi katıldı.

 

3. Dönem Toplu sözleşmede yer alan çalışma konularının kazanıma dönüşmesi noktasında sürecin hızlanması ve sonucun bir an önce gerçekleşmesi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın Mart ayında gerçekleşen KPDK’da ısrarlı ve kararlı tutumu sonucunda geneli ve hizmet kollarına ilişkin konularla dair, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş yetkilileri ile yetkili Konfederasyon olarak Memur-Sen ve yetkili Sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıların çalışama takvimi oluşturuldu.

 

ÇÖZÜM İÇİN İRADE BEKLİYORUZ ÇAĞRIMIZ KARŞILIK BULDU

Son KPDK toplantısında sorunların çözümüne yönelik karar alındığını hatırlatan Yalçın, üzerinde çalışma yapılacak konuların kazanıma bağlanması için kamu idaresinin, yetkili konfederasyon ve sendika temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak toplantıların takvime bağlanmasının KPDK’da ortaya konan iradenin hayata geçirilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Yalçın, “Bu toplantı bu anlamda önemli bir adımdır. 3. Dönem Toplu Sözleşme trafiğinde çok önemli, kazanımlar elde ettik ve kamu görevlilerin birçok beklentisini, sorunu çözen, tekliflerimizin kazanıma dönüştüren b ir Toplu Sözleşme imzaladık. Sorununu çözen, kazanım dolu bir toplu sözleşmeyi geride bıraktık. Fakat masada üzerinde çalışılması gereken konular, o gün itibariyle olgunlaştırılamayan, kurumların mutabakatının arandığı, bir kısımda da siyasi iradenin, sürece ilişkin kendi istişare mekanizmasını yürütmesi gerektiği, konular vardı. Konuya ilişkin bir çalışma da başlatıldı. Dolayısıyla toplu sözleşme sonrası çalışılması gereken konular arasında olan TAR-GEL sorunu, çözülerek önemli bir mesafe alındı. Bu takvimle ilgili 4/C ve 4/B’lilerin kadro beklentisini ve bizim kadro talebimizin karşılık bulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

 

İşte üzerinde çalışılacak maddeler ve çalışma takvimi:

A- KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE YÖNELİK KONULAR

1) BAZI İŞÇİLERİN MEMUR VE GEÇİCİ PERSONELİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ

         Toplu sözleşme sürecinden bu yana bu konuyla ilgili olarak yürütülen çalışmaların içeriği, geldiği nokta ve kurumlar itibariyle yürütülen çalışmalar henüz beklentiyi karşılayacak sonucu üretmemiştir.

         720 bin özel sektör işçisini (taşeron işçiler ) kamuda istihdam etmeye karar veren iradenin 23 bin 4/C’li personeli ve sayısı 5 bini bulmayan memur işi yapan işçileri kadroya geçirme konusunda daha net bir yaklaşım ortaya koyabilir, koymalıdır. Bu hem ağızdan çıkan sözün hem de kalemden çıkan imzanın gereğidir.

         Taşeron işçilerin kadroya geçişine yönelik düzenlemenin yakın tarihte TBMM’ne sevk edileceği de dikkate alınarak, aynı düzenlemenin kapsamında 3.Dönem Toplu Sözleşmede yer verilen çalışma konusunun gereği yapılarak 4/C’li kamu görevlileri ile kamu işçilerinden memur görevi yapanların kadro beklentisinin karşılanması,

         Bu kapsamda, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi kararı, hali hazırda kamu hizmetini yürüten ve bu yönüyle kamu personeli kapsamında bulunan;

         a) Vekil ebe/hemşire,

         b) Vekil imam,

         c) Fahri kuran kursu öğreticileri ve ders ücreti karşılığı görev yapanlar

         d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders ücretiyle görev yapan meslek elemanları, e) Kamu dışı aile sağlığı çalışanları,

         f) Farklı bakanlıklarda görev yapan usta öğreticiler ve benzeri durumda olanların da kadroya alınmasını da kapsayacak şekilde düzenlemenin bir an önce yapılması,

2) EK ÖDEME KAYNAKLI SORUNLARIN GİDERİLMESİ

         1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Toplu Sözleşme hükmüne göre 4/C’li personel ek ödeme almaktadır. Bu ek ödeme gerekçe gösterilerek, yargı kararına dayalı olarak bir kısım 4/C’lilerin almakta olduğu ek ödeme Maliye Bakanlığı yazısına bağlı olarak (yargı kararının gereklerinin yerine getirilmemesi sonucu doğuracak şekilde) kesilmiştir. Diğer taraftan, toplu sözleşme hükmüne dayalı olarak ödenen ek ödemeden de gelir vergisi ve sosyal güvenlik prim kesintisi yapılmaktadır. Oysa, yapılan ödemenin “ek ödeme” olması durumunda bu kesintilerin yapılmaması gerekmektedir.  Mahkeme kararıyla hak edilen ek ödemelerin ödenmesinin hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu gerçeğinden hareketle ödenmeye devam edilmesi,

3) KİT'LERDE GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TEMEL ÜCRET GRUPLARI

         Toplu Sözleşmede yer alan; KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31.01.2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır hükmü gereğince yapılması planlanan çalışma tamamlanmış ve YPK tarafından karara dönüştürülmek üzere Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.  Ancak iki ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen bir sonuç elde edilememiş bir anlamda toplu sözleşmenin gereği hala yerine getirilmemiştir. Bu çerçevede konunun ivedi olarak çözülmesi,

4) TOPLU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI

         3. Dönem toplu sözleşmenin içeriğinde çalışma yapılması gereken konu başlıklarına yer verilmiş bunlardan bir bölümü ile ilgili çalışmalar başlamış ve sonuç aşamasına gelmiş olmasına rağmen bazı konu başlıklarıyla ilgili istenilen aşamaya henüz gelinememiştir. Bu kapsamda;

         a- İşçilikte geçen sürelerin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,        

         b-Kamu görevlilerinin ulaşabilecekleri en üst kadro ve derecelere ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde kadro derece düzenlemesinin/cetvellerinin oluşturulması(kadro cetvelleriyle yükselebilecek dereceye yükselmenin engellenmemesi) ve bu yolla kamu görevlilerinin yükselebilecekleri derece itibariyle sınırlama öngören hüküm, uygulama ve yönetsel iş ve işlemlerin yürürlükten kaldırılması,

         c-Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi

         d- TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sivil memurların hukuki durumlarının netleştirilmesi ve 657 sayılı Kanun ile kamu personel sisteminin genel çerçevesiyle uyumlu olmayan konumları ile çalışma şartlarının değiştirilmesi,

         e) KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devredilmesi

         noktasındaki çalışmaların ivedilikle tamamlanarak yasal-idari düzenlemelerin yürürlüğe girmesi,

5) FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANAN KAMU GÖREVLİLERİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

         Fiili hizmet zammı (yıpranma tazminatı) kapsamından yer alacak kamu görevlilerinin belirlemesi ve bunlara ilişkin sürelerin tespiti amacıyla Toplu Sözleşmede hüküm altına alınan fiili hizmet zammına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılarak sağlık çalışanları, belediyelerde görev yapan itfaiye personeli ile zabıta personeli vb. kadro ve unvanlar başta olmak üzere yürütülecek çalışmalar kapsamında kamu görevlilerinin fiili hizmet zammı konusundaki beklentilerini karşılayacak öneri ve tekliflerimiz doğrultusunda düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi,

6) İLAVE HAVACILIK TAZMİNATINA İLİŞKİN KARARIN YAYIMLANMASI

         399 sayılı KHK’nın ek 2’nci maddesi uyarınca ödenen havacılık tazminatının, 2010 yılında yapılan çalışmalar da dikkate alınmak suretiyle artırılması yönündeki çalışmanın 31/1/2016 tarihine kadar sonuçlanması ve izleyen ay başından itibaren yeni oranlar üzerinden ödenmeye başlanması 3. Dönem Toplu Sözleşmesiyle hüküm altına alınmıştı. Ancak, belirlenen süre geçmiş olmasına rağmen düzenleme halen yürürlüğe girmemiştir.  Çalışması tamamlanan ve karara dönüşmek üzere YPK’ya gönderilen taslağın bir an önce yürürlüğe konulması ve toplu sözleşmede belirtilen tarih çerçevesinde geçmişe etkili olacak şekilde uygulanması,

7) EK GÖSTERGEYE İLİŞKİN TALEP/BEKLENTİLERİN KARŞILANMASI VE SORUNLARIN GİDERİLMESİ

         Mevcut ek gösterge düzenlemesinin ve oranlarının yardımcı hizmetler sınıfı personelinin de ek gösterge almasını sağlayacak şekilde her unvan için ek göstergelerin 800 puan artırılması ile Bölge Müdürleri, İl Müdürleri (Kültür, ASPB, PTT Başmüdürü ve benzeri), Daire Başkanları (Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları) ve üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600 ve üstü olacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

8) KADROYA GEÇİRİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELE YÖNELİK 5 YILLIK KURUMLAR ARASI NAKİL YASAĞININ KALDIRILMASI

         657 sayılı kanunun geçici 41 inci maddesinde yer verilen kurumlar arası nakil yasağının ilgili kamu kurum ve kuruluşlar açısından kamu hizmetinin sunumu yönüyle bir sıkıntı oluşturmayacağı dikkate alınarak, 5 yıllık nakil yasağının ilgili hüküm kapsamındaki bütün kamu görevlileri için kaldırılması yönünde düzenleme yapılmasını istiyoruz.

9) KADIN KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER VE KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

         Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması, kreş hizmeti sunul(a)mayan işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için kreş ücreti ödenmesi,

10)  SERVİS HİZMETİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN SIKINTININ GİDERİLMESİ

         3. Dönem Toplu Sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünün 27.maddesi kapsamında sağlanması gereken servis hizmetlerinde kimi kurum ve kuruluşlar yönüyle yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşları merkez teşkilatı yanında “ilgili kuruluşların” (TCDD, Basın Yayın Enformasyon vb.) merkez teşkilatlarında da de servis hizmeti sağlanması

11) EMEKLİ İKRAMİYESİNE İLİŞKİN MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ

         Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde veya sözleşmeli personel (SSK’lı) olarak çalışırken aynı unvanlarla memur kadrolarıyla ilişkilendirilen (çeşitli karar, yasal düzenleme veya sınavla aynı kurum ya da farklı kurumlara memur olarak atanan) personele, kıdem tazminatı almaksızın görev yaptığı süreye ilişkin emekli ikramiyesi ödenmesi konusundaki sıkıntıların giderilmesini, konuya ilişkin Maliye Bakanlığı görüşünün SGK’nın ödeme yapacağı şekilde değiştirilmesi,

12) İLAVE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI İLE EK ÖDEME ARTIŞINDAN YARARLANANLARIN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

         a) 3. Dönem Toplu Sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünün 35’inci maddesinde düzenlenen devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli II sayılı cetvelin “e” teknik hizmetler bölümünün 6’ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlara ödenecek tazminattan, Teknik Müdür Yardımcısı, Teknik Şef, Teknik Uzman, Uzman Tekniker, Eksper, Çay Eksperi, Kimyager, Biyolog vb. teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin de yararlandırılması,

         b) 3. Dönem Toplu Sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünün 34 üncü  maddesinde düzenlenen koruma güvenlik personelinin yararlandığı ek ödeme artışından koruma güvenlik şefi, amiri, amir yardımcısı ve grup amir ve şefleri ile bunların yardımcılarının da yararlandırılması

13) LİSANS TAMAMLAMA DÜZENLEME VE UYGULAMASININ HAYATA GEÇİRİLMESİ

Kamu görevlilerinin öğrenimlerine uygun alanlarda lisans tamamlayabilmeleri hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılarak uygulamaya dönük sistemin hayata geçirilmesi,

14) ROTASYON UYGULAMALARINDAN VAZGEÇİLMESİ

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında (Orman Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı vb.) son dönemde yaygınlaşan rotasyon düzenleme ve uygulamaları kamu görevlilerini gereksiz şekilde huzursuzluğa sürükleme sonucunu doğurmakta kamu hizmeti açısından da bir fayda üretmemektedir. Toplu sözleşmedeki hüküm de dikkate alınarak rotasyon uygulaması kapsamının minimize edilmesi hususunda çalışmaların tamamlanması ve bahsi geçen personelin rotasyon uygulaması kapsamından çıkarılması,

15) ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE YAN ÖDEMELER

         Yan ödeme kararnamesinin yeniden düzenlenmesi, eşit işe eşit ücret mantığı kapsamında Şube Müdürleri ve Şeflerin özel hizmet tazminatlarının Adalet Bakanlığı’nda çalışan aynı unvandaki personel ile eşitlenmesi,

B- HİZMET KOLLARINA İLİŞKİN KONULAR

16)  GİYİM YARDIMINDAKİ AKSAKLIKLARIN GİDERİLMESİ

         Haberleşme hizmet kolunda uzun yıllardır uygulanmakta olan giyim yardımının TRT Genel Müdürlüğü’nün konuya olumsuz yaklaşımı neticesinde aksaklıklara uğramış olmasındaki mağduriyetin bir an önce giderilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi,

17) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL

         Bu personele yıpranma payının verilmesini, fiziki güç gerektiren görev ifa etmeleri nedeniyle bu personelden 45 yaşını doldurmuş olanları tahsil durumları ve unvanları dikkate alınarak memur kadroları ile ilişkilendirilmesi,

18) EĞİTİM KURUMU MÜDÜR VE MÜDÜR BAŞYARDIMCILARININ EK DERS ÜCRETİ MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ

          Öğretmen ve müdür yardımcılarına nöbet ücreti verilmesi müdür ve müdür başyardımcılarının ek ders ücretlerinin düşük kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle, müdür ve müdür başyardımcılarının yönetim karşılığı ek ders saatlerinin artırılması,

19)  KURS MERKEZİ YÖNETİCİLERİNE ARTIRIMLI EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİ

         Kurs merkezlerinde görev yapan yöneticilere ödenen ek ders ücretinin öğretmenlerde olduğu gibi yüzde yüz artırımlı ödenmesi,

20) STAJYER ÖĞRETMENLERE ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ ÖDENMESİ

         Eğitim öğretim yılı içerisinde ataması yapılan ve stajyer olarak göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ilgili mevzuatı kapsamında ödenmesinde yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulması ve 2016 yılında ataması yapılan öğretmenlere bu ödemenin ivedilikle yapılması,

21) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONELİNİN KADROYA ALINMASI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilebilmeleri konusunda çalışmaların başlatılarak diğer personelle birlikte kadroya geçirilmelerinin sağlanması,

22) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ

SGK bünyesinde görev yapan Sözleşmeli Personelin Yer Değiştirme yasağı, özre dayalı yer değiştirme hakkına sahip olmaması, doğum, ölüm, analık, süt izni vb izin haklarında süre bakımından yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve buna ilişkin ilgili esaslarda ve tip sözleşmelerde değişiklik yapılması,

23)  TUİK’DE 4/C’Lİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nda tam zamanlı olarak istihdam edilen geçici personelin de 29.12.2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca istihdam edilen geçici personel gibi emekli oluncaya kadar çalışabilmeleri için düzenleme çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması,

24) METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE HAVACILIK TAZMİNATI ÖDENMESİ

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri karşılanan personelin kadro ve pozisyonlarının döner sermayeye aktarılması ve söz konusu prensipler çerçevesinde döner sermayeye gelen kaynaktan bu kapsamda yer alan personelin yararlandırılabilmeleri konusunda çalışmaların başlatılarak sonuçlandırılması,

25) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE MÜLKİYET UZMANLIĞI KADROSU İHDAS EDİLMESİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde mülkiyet uzmanlığı kadrosu ihdas edilmesi, kuruluş kanununda gerekli düzenleme yapılarak kadrolara öncelikle kurum içerisinden atama yapılması için yılı içerisinde sınav yapılması,

26) YOL KENARI DENETLEME YAPAN PERSONELE DENETİM MEMURU UNVANI VERİLMESİ

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri bünyesinde çalışan memurlar yol kenarı denetim istasyonlarında denetim memuru görevi yapmaktadırlar. Bu şekilde görev yapan memurlara denetim memuru unvanı verilmesi,

27) YÜKSEK KURUM UZMANLIĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI

26.05.1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarına ilişkin yasal düzenleme çalışmasının bir an önce başlatılarak sonuçlandırılması,

28) KÜLTÜR VE SANAT HİZMET KOLUNDAKİ KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPILMASI

3.Dönem Toplu Sözleşmenin Kültür ve Sanat hizmet kolu bölümünün 13.maddesinde “Bu hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarına ilişkin konulara yönelik çalışma yapılacaktır.”  Bu çerçevede Kültür Sanat Hizmet Kolu çalışanlarından; Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının, bakımında ve onarımında, korunmasında,  araştırma ve geliştirilmesinde ve gelecek kuşaklara aktarılmasında fiilen görev yapanlara ilave ücret ödenmesi.

ÇALIŞMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo