SENDİKAL İNOVASYON VE SASAM

Sivil toplum kuruluşları, bilgiyi ve örgütsel hizmet yönetimini etkileyen faktörlerin fazlalığı ve çeşitliliği ile karşı karşıyadırlar. Önemli hizmet alanlarında faaliyet gösteren STK’ların, özellikle de sendikaların, bu faktörleri kavrama, etkili stratejiler geliştirme, fırsata çevirme, getireceği olası zorluklarla baş etme gibi bir kabiliyete sahip olması beklenir. Sendikalarda gittikçe genişleyen uğraş evreni, bilgiyi paylaşma, öğrenme ve değişim süreçlerine kaçınılmaz olarak pratik ve yaratıcı yollarla yaklaşmayı, yani inovasyonu gerekli kılmaktadır.

Tam karşılamasa da “yenilikçilik ve değişim” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz inovasyon kavramı, bireysel değil, ekip olarak bir dönüşümü ifade eder. OECD ve Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzuna göre inovasyon; “Yeni ve önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir yöntemin, iş uygulamalarında, iş yeri koordinasyonlarında veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması” olarak tanımlanmıştır.

Sağlık-Sen olarak, kurumsal amaçlarımıza uygun yeni önerilerin, değer ve doyum oluşturan yöntem, ürün ve hizmetlere dönüşmesi bağlamında inovasyonu önemsiyoruz.

Başarı, sürekli ve etkili öğrenmeyi becerebilen kuruluşlara özgü bir ödüldür. Sadece sendika olarak değil, ülkemiz için de sürdürülebilir başarı,  etkileşim ve yönetişimle tamamlanan hizmetlerle ve etkin politikalarla sistemleştirilebilir. Hem bilgi ve hizmetin üretilmesi hem de ilgililere ulaştırılabilmesi, inovasyon anlayışının kurumsal olarak içselleştirilebilmesi ile mümkündür. 

Bu anlamda, (Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü) SASAM olarak, hem kurumsal hem de akademik tüm aktörlerin katılımıyla dinamik bir “sendikal inovasyon” yeteneğinin ve dinamizminin sorumluluğunu üstleniyoruz. Sağlık-Sen bünyesinde bir araştırma enstitüsü olarak işlev gören SASAM, başta üyelerine olmak üzere, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakları ve yaşam standartlarını yükseltmek için mücadele vermektedir. Aynı zamanda ülke kalkınması için bilimsellik, bağımsızlık güvenilirlik, tarafsızlık, değerlere bağlılık ve paydaşlık gibi ilkeleri kendine rehber edinen SASAM; Sağlık, sosyal ve işgücü politikalarını bilimsel çalışmalar ışığında çağdaş standartlara kavuşturarak ve akılcı çözümler üreterek,  hizmet inovasyonu sürecine girmiştir. 

Bilgi üretiyoruz, bilgi üretirken bir yandan da kendimizi pekiştirip yenilemenin yollarını arıyoruz. Çalıştay, sempozyum ve platform gibi etkinliklerle, saha araştırmaları ve güncel analizlerle sorunlara ışık tutuyor, politika yapıcıların yol gösteriyor ve hem kurumsal hem de insani yetkinliklerimizi sürekli geliştirmeye dönük bir anlayışla hareket ediyoruz. İnsanımıza, “her gün bir balık verme” yerine “balık tutmayı öğrenme” düsturuyla hareket ediyoruz. İnsanlarımızın, sağlık ve sosyal haklar, bireysel ve ekonomik özgürlükler bağlamında özerk ve müreffeh bir yaşamı hak ettiğine inanıyoruz.  

SASAM Enstitüsü üyelerimiz, sürekli ve yaratıcı tarzda düşünen, içsel motivasyona sahip ve Sağlık-Sen’imizin amaçlarını gözeten bir anlayışla çalışmaktadır. Bireysel ve kurumsal farkındalık, içtenlik ve sorumluluk düzeyinde kalarak bilimsel çalışma ve araştırmalarını sürdürmektedir. SASAM olarak bilgi yönetimi stratejimiz; hitap ettiğimiz saha için oluşturduğu değerlerle ve bu değerlerin her yönlü iyileşmeye nasıl katkı sağladığı ile kendini sürekli sorgulamaktadır.

SASAM Koordinatörü olarak, desteklerinden dolayı başta Genel Başkanımıza ve Yönetim Kurulundaki ekip arkadaşlarıma, SASAM Akademik Direktörleri ve yardımcılarına ve çalışmaların sahayla buluşmasında emeği geçen tüm Sağlık-Sen personeline bu vesile ile teşekkür ediyorum.
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo