Mehil müddeti hastalık izninde kesilir mi?
29.10.2016

Tayin döneminde başka bir il’e tayin istedim. Tayinim çıktı. Kurumla ilişiğimi kesim. Mehil müddetini kullanmakta iken kalp krizinden hastaneye yattım. Hastanede yattığım süre ve akabinde sağlık kurulu raporu ile hastalık izni kullanmak zorunda kaldım. Raporun bitim tarihinde mi göreve başlamalıyım yoksa kullanamadığım mehil müddetini kullanabilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     09.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi” başlıklı 62 maddesinde “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

         a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

         b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

         İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

         Yukarıdaki süreler;

         1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

         2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

         3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

         tarihinde başlar.

            Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

             Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.”hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İşe başlamama halinde yapılacak işlem" başlıklı 63 üncü maddesinde "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
            Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
" hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurların hastalık ve refakat izinlerinin düzenlendiği değişik 105’inci maddesinin son fıkrasında “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır...”ifadesi yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 105’inci maddesinin 6’ncı fıkrası hükmü uyarınca, Devlet memurlarının hastalanmaları durumlarında verilecek raporların usule ve esaslarını düzenlemek üzere 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

1- Kalp krizi sonucu hastaneye yatan ve sonucunda sağlık kurulu kararı hastalık raporu verilen memura yürürlükteki mevzuat uyarınca özlük haklarına dokunulmaksızın hastalık izni verilmesi gerekir.

2-Devlet memuruna taşınması için tanınan mehil müddetinde hastalanması halinde yasal izin olan hastalık izin süresince mehil müddeti kesilir. Hastalık izin süresinin bitiminden itibaren kullanılamayan mehil müddeti kullanılabilir.

3- Mezkur Yönetmeliğin 62’nci maddesi hükmünün amacı ile 657 sayılı Kanunun yürürlükteki hükümleri birlikte değerlendiğinde hastalık iznin mehil müddetini kestiği ve hususta uygulamada farklılık bulunmamaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo