Hastalık izni kullanan memurun aylığı düşer mi?
10.04.2017

Devlet memuruyum. Hastalandım. 10 gün hastanede yattım. Sonra doktor 10 gün rapor verdi. Hastalanan memurun maaşı düzmez diye biliyorduk. Rapor alan memurun maaşı düşer mi?

Cevap
Sağlık-Sen     11.04.2017

Devlet memurlarına ödenmekte olan maaş; 657 sayılı Devlet memurları Kanunun, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 631 sayılı KHK gibi farklı yasal düzenlemeler ile yapılmış olup maaşın unsurları genel olarak:

Gösterge Aylığı

Ek Gösterge Aylığı

Taban Aylığı

Kıdem Aylığı

Makam Tazminatı

Görev Tazminatı

Zam ve Tazminatı

Diğer sosyal yardım ve ödemeler olarak belirtilebilir.

Memurlara ödenecek olan zam ve tazminatlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152’nci maddesinin ortak hükümler başlıklı bölümünde “Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur…

Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.”hükmü yer almaktadır.

Anılan Maddede belirlenen yasal sınır belirlenmekte ve yasal sınırları aşmamak üzere ödenecek zam ve tazminatlar Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

Mezkur hüküm uyarınca 657 sayılı Kanunun ile ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ödenecek zam ve tazminat miktarlarının belirlenmesi amacıyla "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmek suretiyle 05 Mayıs 2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu'nca 27/12/2016 tarihli ve 2016/9670 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında da devam olunacağı kararlaştırılmıştır.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın hastalık izni başlıklı 8 inci maddesinde de “(1) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.”denilmektedir.

Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan Zam ve tazminat kararnamesi

Yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; devlet memurunun hastalık raporuna dayalı olarak verilen hastalık izin süresinin 7 günü aşan bölümü için zam ve tazminat tutarından %25 eksik ödenmektedir.

Hastalık izni kullanan memurun aylığının diğer unsurlarından ise kesinti yapılmamaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo