En erken memur olma yaşı kaçtır?
29.10.2016

Sağlık meslek lisesini bitirdim. Hemşire olmaya hak kazandım. KPSS den 80 puan aldım. 16 yaşındayım. Memur olarak atanmamam engel bir husus var mı?

Cevap
Sağlık-Sen     10.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlet memuru olmanın genel özel şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinde "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
            A) Genel şartlar:
            1. Türk Vatandaşı olmak,(1)
            2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
            3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
            4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
            5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
            6. Askerlik durumu itibariyle;
            a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
            b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
            c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
            7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak,

            8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.​
            B) Özel şartlar:
            1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
            2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun “Memuriyete girişte yaş” başlıklı 40 ıncı maddesinde “Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.

            Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.”denilmektedir.

Anılan hükümler çerçevesinde;

-18 yaşını tamamlayanların devlet memuru olarak atanmaları mümkündür.

-Meslek ve sanat okulunu bitirip 15 yaşını tamamlamış olup medeni kanun uyarınca kazai rüşt kararı alanlarında memur olmaları mümkün bulunmaktadır.

-Bu itibarla 16 yaşında olmanız ve kazai rüşt kararı almanız halinde hemşire olarak atmanıza engel bulunmamaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo