Emekli memur üst öğrenim bitirse intibakı yapılır mı?
25.05.2017

Sağlık meslek lisesi mezunu ve sağlık teknisyeni olarak çalışmaktayım. 1inci dereceden emekli olmak 2 yıllık sağlık meslek yüksek okuluna kayıt oldum. Ancak emeklilik yaş hadim gelmesi sebebiyle emekli olmadan okulumu bitiremiyorum. Emekli olduktan sonra SMYO bitirsem intibakım yapılır mı?

Cevap
Sağlık-Sen     25.05.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı bölümünün ( A) sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Mezkur maddenin A bendinin12 fıkrasının d alt bendinde genel intibak hususunda "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler."denilmektedir.

Devlet memurunun intibak şartları

1-Devlet memuru olmak,

2-Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 madde Kapsamındaki kurumlarda çalışanlar) üst öğrenimi bitirilmesi,

İntibak işlemleri de hakkında 657 sayılı Devlet memurları Kanunun uygulamalarını göstermek üzere Maliye Bakanlığınca tebliğler yayımlanmıştır. Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinden 45, 85, 95, 105, 113, 142 ve intibak konusuna ilişkindir.

657 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde “Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.” ve 187nci maddesinde ise “Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir.” denilmektedir.

Devlet memurlarının emeklilik hakları16/6/2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 31/5/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ile düzenlenmiştir.

Memurluğun sona ermesi 657 sayılı Kanunun 98’inci maddesinde yer alan “Devlet memurlarının

a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;

c) Memurluktan çekilmesi;

ç) İstek, yaş haddi, malûllük (…)  sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;

d) Ölümü;

hallerinde memurluğu sona erer.”hüküm ile düzenlenmiştir.

Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde; intibak memur olanlara yapılabilmekte olup, emekli olmak suretiyle memuriyet statüsü sona eren kişinin emekli iken üst öğrenimi bitirmesi halinde intibakının yapılması mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Ancak, yeni bir yasal düzenleme ile emeklilere de intibak yapılabileceği düzenlenebilir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo