Doktora yapan devlet memuru unvan değişikliği sınavından muaf mı?
23.05.2017

Tıbbı ilaç kumrunda devlet memuruyum. Mühendislik mezunuyum. Yüksek lisans yaptım. Doktoraya devam ediyorum. Doktora eğitimini tamamlamak üzereyim. Doktoramı tamamladığımda sınava girmeden unvan değişikliği yapabilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     25.05.2017

657 sayılı Devlet Memurlar Kamunun temel ilkeleri 3 üncü maddesinde Sınıflandırma, Kariyer ve Liyakat olarak belirtilmiş olup,  Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile memurların görevde yükselmeleri unvan değişiklikleri bu çerçevede sınıf değişiklikleri objektif kriterlere bağlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin kapsamı 2’nci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılmış olup anılan Maddenin 2’nci fıkrasında ise istisnalar sayılmış bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasında “Ancak;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara,

b) (Değişik: 12/12/2016-2016/9742 K.) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Emniyet Hizmetleri, Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına dahil kadrolara,

c) Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere,

d) Dışişleri Bakanlığı uzmanlıklarına,

e) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ait 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları, atanma usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle belirlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları ile Diyanet İşleri Bakanlığında protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü kadrosuna,

f) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,

g) Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına, ilçe müdürü kadrolarına, atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara,

h) Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına,

ı) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına,

yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, mezkur Yönetmeliğin ek 3’üncü maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”denilmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumsal görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri yürürlüğe konulmaktadır.

17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin hizmet grupları arasında geçişlerin düzenlendiği 20’nci maddesinde “(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”ifadesi yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadroların düzenlendiği 5 inci maddesinde “(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, avukat, mühendis, mimar, veteriner hekim, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, sağlık fizikçisi, çocuk gelişimcisi, biyolog, psikolog, sosyolog, antropolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, iş ve uğraşı terapisti (ergo terapist), perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti, tercüman, mütercim, kütüphaneci, tekniker, teknik ressam, ressam, grafiker, şehir plancısı, programcı, tıbbî teknolog, sağlık teknikeri, hemşire, hemşire yardımcısı, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, odyolog, teknisyen ve imam hatip.”denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar uyarınca; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında doktora yapan Devlet memuru unvan değişikliği sınavına girmeksizin Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde hariç tutulan unvanlar dışında öğrenimle elde ettiği görevlere atanabileceği değerlendirilmektedir.

Doktoranızı tamamladığınızda sınavsız olarak mühendis kadrosuna atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

 

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo