657 sayılı Kanunun 125. Maddesine dayanılarak devlet memurluğundan çıkarılanların yargı kararı ile göreve iadesi
17.02.2017

Ben hakkımda açılan soruşturma sonucu devlet memurluğundan çıkarıldım. Dava açtım ve kazandım şimdi geri göreve iade edileceğim ancak kurumumda münhal kadro bulunabilir mi?

Cevap
Sağlık-Sen     17.02.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33’üncü maddesinde  "Kadrosuz memur çalıştırılamaz.

            Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır.

            Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir."ifadesi yer almaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca 13/12/1983 tarih ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usul Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14/12/1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan 190 sayılı KHK kadrolar;

Kurumsal, Teşkilat(merkez, taşra, döner sermaye ve yurtdışı),

Hizmet sınıfları, Dereceler, Serbest, Tutulu, Dolu ve Boş durumları gösterilmek suretiyle yer almaktadır.

190 sayılı KHK’nin 6 ve 8’inci maddeleri uyarınca 13.5.1984 tarih ve 18400 sayılı Resmi Gazete'de 25.4.1984 tarih ve 84/8029 Bakanlar Kurulu Karar ile Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.

          Kamu kurumlarına tahsis edilmiş olan serbest ve boş memur kadrolarının kullanılması mümkün bulunmaktadır.

          Bazen bütçe kanunları veya başbakanlık genelgeleri ile boş kadroların kullanımına sınırlamalar getirilebilmektedir.

Devlet Memurları Kanunun uyarınca boş kadrolara

Açıktan; asaleten veya vekaleten,

Memurlar arasından; kurum içinden veya diğer kurumlardan asaleten veya vekaleten,

atama yapılması mümkün olabilmektedir

Belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; her hangi bir sebeple boşalan memur kadrolarına bütçe kanunları veya başbakanlık genelgeleri ile sınırlama getirilmemiş olması halinde bekleme süresine tabi olmaksızın atama yapılması mümkün bulunmaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo