6495 sayılı torba kanun neler getirdi

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi başta olmak üzere kamu personelini ilgilendiren pek çok yenilik getiren ve kamuoyunda torba kanun olarak bilinen 6495 sayılı Kanun, 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte kamu çalışanları yönünden Kanunun getirdikleri;


Sözleşmeli personele kadro;


Merkezi idare birimlerinde, İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda sözleşmeli olarak çalışan personel memur kadrolarına geçirilmiştir.


632 sayılı KHK kapsamında memurluğa geçemeyen personel;


632 sayılı KHK kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden, Kanunun yürürlük tarihinden önce idari yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılacaklardır.


Disiplin affı ile dönen memurların sigorta primleri/emekli kesenekleri;


23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanlardan, memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamlarının halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu kurumlarınca SGK’na defaten ödenmesi amacıyla 5510 sayılı Kanunun geçici 44’üncü maddesi uyarınca 12.10.2012 tarihine kadar başvuruda bulunmayanlara aynı kapsamda 31.12.2013 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru imkanı getirilmiştir.


Yine 28/2/1997 ile 23/4/1999 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 8/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanlar hakkında da 5520 sayılı Kanunun geçici 44’üncü maddesi hükümleri aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktır. Kısacası bu kişilerin de memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamlarının halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu kurumlarınca SGK’na defaten ödenecektir. Bu kişiler yönünden de son başvuru tarihi 31.12.2013 tarihidir.


Bu durumda olanlara ilişkin dilekçe örnekleri aşağıda yer almaktadır.


Disiplin affı sonrası kurumlarına dönmek isteyen memurlara kadro;


28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28/8/1999 tarihli 4455 sayılı Kanun veya 22/06/2006 tarihli 5525 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların; memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları, durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları ve üç ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmayacaktır. Kısacası bu kişiler yeniden atanmak için başvurduklarında kadro yokluğu engeliyle karşılaşmayacaklardır. Bu durumda olanlar için son başvuru tarihi 02.11.2013 tarihidir.


Aday memurken başörtüsü gerekçesiyle adaylığına son verilen bayan memurlara dönüş hakkı;


657 sayılı Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 01/01/1990 ile maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan “Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak” fiilini işlediği gerekçesiyle Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri hâlinde, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanacaklardır. Bu durumda olanlar içinson başvuru tarihi 02.11.2013 tarihidir.


Örnek başvuru dilekçesi aşağıda yer almaktadır.


Öğrenci affıyla dönüp mezun olan üniversite mezunları ve öğrencilerine memurluk içi yaş şartı muafiyeti;


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, 1992, 1995, 1997, 200, 2005, 2008 ve 2011 yıllarında çıkarılan öğrenci/disiplin affı hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmayacaktır.


Bazı memuriyet kadroları için yaş şartı;


Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan (il eğitim denetmen ve yardımcıları, milli eğitim uzman ve yardımcıları, milli eğitim denetçi ve yardımcıları, YÖK uzman ve yardımcıları gibi) kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı 35 yaş olarak belirlenmiştir.


Kadın memurlara gece nöbeti ve vardiyası;


Günün 24 saati devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek süre doğumdan sonraki bir yıldan iki yıla çıkarılmıştır.


Uzman yardımcılıkları;


Adalet Uzman Yardımcılığı, Millî Savunma Uzman Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı, Dışişleri Uzman Yardımcılığı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığı için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olma şartı kaldırılmıştır.


Ek 1 SGK başvuru dilekçesi prim ödemeleri

Ek 2 SGK başvuru dilekçesi yeniden atananlar

Ek 3 SGK başvuru dilekçesi prim ödemeleri 4455 sayılı Kanunla affa uğrayanlar

Ek 4 SGK başvuru dilekçesi 4455 sayılı affa uğrayanlardan yeniden atanananlar

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo