Döner Sermaye Yönetmeliği’ne Dava Açtık

 

17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı ibarelerinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtık.

 


Söz konusu yönetmelikte yer alan maddelerin hukuka aykırılık içerdiği gerekçesiyle açılan dava dilekçesinde; Vekâleten görevlendirilenlerin vekâlet edilen kadro veya görevleri için öngörülen "Tavan Ek Ödeme Katsayısı" ile "Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı"ndan yararlandırılması, vekâleten görevlendirilenlerin vekâlet edilen kadro veya görevleri için öngörülen ek ödeme matrahından yararlandırılması, ek ödemenin gelir vergisinden muaf olması, ek ödemelerin 6 aya kadar dağıtılabilme süresinin kısaltılması, hekim dışı personelin hakettiği döner sermayeyi alabilmesi için tavan şartının kaldırılması taleplerine vurgu yapıldı.


MEMİŞ: DÜZENLEMELER, MAĞDURİYETLERİN GİDERİLEREK İŞ BARIŞININ SAĞLANMASINA DÖNÜK YAPILMALIDIR


Kazanılmış hakları yoksayan bir düzenlemeyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, çalışanların kazanılmış haklarının geri alınması anlamı taşıyan bu düzenlemenin kabul edilemez olduğunu söyledi.


Memiş, yönetmelikte özellikle döner sermaye ile ilgili toplu sözleşmede karar altına alınan hiçbir düzenlemeye yer verilmemiş olduğunu dile getirerek, "01.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 29.05.2012 tarih ve 2012/1 karar numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının sağlık ve sosyal hizmet koluna ilişkin hükümlerinin ilgili kısımları yönetmeliğe eklenmelidir. Yönetmelikte, bazı hususlara hiçbir şekilde değinilmemiş ve yapılan bazı düzenlemeler ise personelin tamamını kapsamamaktadır. Yönetmeliğin, bu haliyle personelin mağduriyetine sebebiyet vereceği ortadadır. Yönetmelikler ve yapılan düzenlemeler, mağduriyetlerin giderilerek iş barışının sağlanmasına dönük olması gerekirken, yapılan düzenlemeler "dağın fare doğurması" deyimini akla getirmektedir. Hukuka aykırılık içeren ilgili hükümler konusunda acilen yeniden düzenleme yapılarak eksiklikler giderilmelidir" dedi.

 

Buna göre; Sendikamız tarafından "Döner Sermaye Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine ilişkin açılan davada iptalini istediğimiz ilgili maddeler şöyle;


1. Hem halk sağlığı müdürlüğü hem de il sağlık müdürlüklerinde vekaleten görevlendirilen personele vekalet görevi Valilik oluruyla verilse de vekalet ettiği kadro veya görevler için öngörülen "Tavan Ek Ödeme Katsayısı" ile "Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı"ndan yararlanabilmesi için aşağıdaki hükümlerin iptal edilmesi istenmiştir.


"1) Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,"

 

2. Hem halk sağlığı müdürlüğü hem de il sağlık müdürlüklerinde vekaleten görevlendirilen personelin döner sermaye matrahının toplu sözleşmede karar altına alındığı gibi ödenebilmesi için aşağıdaki hükümden "asıl kadrosuna ait" ibaresinin iptal edilmesi.

 

"Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

 

3. Halk sağlığı müdürlüğü, merkez laboratuarı ve il sağlık müdürlüklerinde görevli personelin döner sermayesinden gelir vergisi kesilmemesi için madde 11/e, 12/ç ve 17/e'deki "gelir vergisi" ibaresinin iptali ile 20. maddesindeki "31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve" ibarelerinin iptal edilmesi istenmiştir.


4. Döner sermaye gelirlerinin ilgili ayda tahsilâtında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden 6 ayın sonuna kadar değil de, takip eden ayın sonuna kadar ödeme yapılabilmesi için mezkûr yönetmeliğin 18. maddesindeki "Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmasına karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilâtında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilât yapıldığı zaman ödeme yapılabilir." hükmündeki "altıncı" ibaresinin iptal edilmesi istenmiştir.


5. Hekim dışı personelin tavan şartı olmaksızın hak ettiği döner sermayeyi alabilmesi için mezkur yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'deki Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar başlığı altındaki Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi, acil servis-poliklinik, AMATEM, Çocuk İzleme Merkezleri, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece kapalı psikiyatri servisleri, organ ve doku nakli gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel ile başhemşireler için 2, bunların dışında kalan diğer personel için 1,5 katsayısının iptal edilmesi istenmiştir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo