Memiş: “Çalışan Aleyhine Olan Maddelere Dava Açacağız”

Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genel Başkanımız Metin Memiş yönetmelikte çalışan aleyhine olan düzenlemelere dava açacaklarını ifade etti.

Sözleşme döneminin 2 yıla çıkarılması, nöbete gitmeme ihtar puanının 20 puana çıkarılması, tek birimlik aile hekimliği çalışanlarının izinlerinden 7 güne kadar kesinti yapılmaması, eğitim, izin ve raporda geçen sürelerin çalışılan gün sayısına dahil edilmesi ve izinlerle ilgili yapılan düzenlemeler yönetmelikte dikkat çeken maddeler olarak öne çıkmaktadır.

Yönetmelikle ilgili değerlendirme yapan Genel Başkanımız Metin Memiş, genel olarak yönetmeliğin çalışan lehine düzenlemeler içerdiğini ancak çalışan aleyhine olan düzenlemelerin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle aile hekimliği ve aile sağlığı çalışanlarına savunma hakkı getirilmesinin zaten olması gereken bir uygulama olduğunu belirten Memiş, eğitim ve rapor sürelerinin çalışılan gün sayısına dahil edilmesinin de olumlu bir düzenleme olduğunu ifade etti.

“NÖBETE GİTMEME EYLEMİMİZ DEVAM EDECEK”

Memiş, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının bakanlığın dayatması ile uygulanan nöbetlere gitmeme eylemini devam ettireceklerini kaydederek sözlerini şu şekilde sürdürdü “Tüm üyelerimize çağrımız verimsiz olan ve sanki bir iddia ile sürdürülen bu nöbetlere gitmemeleridir. Sendik olarak aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımızın arkasındayız. Çalışan lehine olan uygulamaları her zaman destekliyoruz ancak bu yönetmelikte özellikle ihtar puanı ile ilgili düzenleme olmak üzere çalışan aleyhine olan maddelere dava açacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

 

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK NELER GETİRDİ?

 

Madde 1 : Yönetmeliğin adı, “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2: (Değişiklik: Madde 2); “ Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin ödeme esasları, Yönetmelik  kapsamına alınmıştır.

Madde 3 ( Değişiklik: Madde 4, f bendi);

 “ Ayakta ve yatarak tıbbi ve cerrahi müdahale” ayrı şekilde  de değerlendirilmektedir.

Madde 3, ( Değişiklik: Madde 4 i bendi);

Yetkili müdürlüğün, “il sağlık müdürlüğü yerine, halk sağlığı müdürlüğü” olarak değiştirilmesi tanımlanmıştır.

Madde 4, ( Değişiklik Madde 6/1);

Yapılacak sözleşmeler, EK 1/A ve EK 1/B şeklinde açıkça ifade edilmiştir.

Madde 4, ( Değişiklik Madde 6/2);

Sözleşme yapma yetkisinin, il sağlık müdürü yerine halk sağlığı müdürüne devredilebileceği ifade edilmiştir.

Madde 4, ( Değişiklik Madde 6/3);

Sözleme süresi ve dönemi, asgari ve azami yerine net bir şekilde “2 mali yıl” olarak ifade edilmiştir.

Madde 5 (Değişiklik Madde 8);

Sağlık Bakanlığı dışında, “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” tarafından da hizmet içi eğitim veya olağanüstü durumlarda görevlendirme yapılabileceği eklenmiştir.

Hizmet içi eğitimler için görevlendirme süresinin, “1 yılda en fazla 30 gün” olması eklenmiştir.

“Birden fazla birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aynı aile sağlığı merkezinde görev yapan diğer sözleşmeli aile hekimleri veya aile sağlığı elemanlarından görevlendirme yapılır. Ancak, görevlendirme yapılacak sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanı bulunmadığı takdirde, müdürlükçe sözleşmeli aile hekimliği çalışanları dışından görevlendirme yapılır." ifadesine yer verilmiştir.

Madde 6 ( Değişiklik Madde 13)

Daha önceden sözleşmeli sağlık çalışanının herhangi bir savunma hakkı yok iken, “Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi, feshi gerektiren fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren, yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görüldüğü takdirde sözleşmeler sona erdirilmeyecektir.

Madde 13/ı; Sekiz haftayı aşan gözaltı ve tutuklanma halinde sözleşme feshi yürürlükteyken;  ayrıca “hükümlülük” nedeniyle aynı süre görev başında bulunamama durumu da eklenmiştir.

Madde 13: (5) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, etik dışı haksız çıkar ilişkisi veya 657 sayılı DMK’nın 125/e bendindeki fiillerin işlendiği hallerde, 2 aya kadar sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle görevden uzaklaştırılabilirler. Soruşturma sonunda işlenen fiiller sabit görülürse, sözleşmenin feshedileceği hükmü eklenmiştir.

 (6) Söz konusu fiillerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılır. Belirtilen fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde sözleşme feshedilmediği takdirde fesih yetkisinin zaman aşımına uğrayacağı belirtilmiştir.

Madde 7 ( Değişiklik: Madde 14)

İhtar puanı gerektiren fiillerin tespiti konusunda, daha önceki yönetmelikte yer almayan savunma hakkı için fiillerin kişiye tebliğinden itibaren 7 günlük süre verilmiştir.

İhtar yapma yetkisi de, Bakanlık yerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna verilmiştir.

Madde 14/2:

İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanının, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık Müsteşarına itirazda bulunabilmesi, itiraz mercilerinin otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlaması ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirmesi hükmü getirilmiştir.

Madde 14/6: …İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtarın devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisinin zamanaşımına uğraması hükmü kaldırılmıştır.

Madde 8: (Değişiklik Madde 15):

"(2) Aile sağlığı elemanları, sözleşme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer değiştirmesi durumunda, sözleşme döneminin bitimine kadar, o pozisyonda görevine devam edebilir ya da sözleşmesini sona erdirebilir. Bu sebeple sözleşmesini sona erdirmek istemesi halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz." ifadesi eklenmiştir.

Madde 9 (Değişiklik Madde 16/1):

Aile hekimleri için izin, rapor ve eğitimlerdeki görevlendirme sürelerinin, çalışılan gün sayısına dahil edilmesi hükmüne yer verilmiştir.

Madde 16/1-a:

Kayıtlı kişiler için ödenecek ücretlerde, 5 grupta katsayılar belirlenmiş olup, bu gruplara göre yüksek olan gruptan başlanarak puan hesaplamasının yapılacağı hükme bağlanmış, katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Söz konusu ücretler için;

“Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır.

Kayıtlı ilk 4.000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak maaşa esas puan hesaplanır.

Hesaplanan maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil);

1) Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin %78,5'i, (Önceki Hali: 2.167 (ikibinyüzaltmışyedi) TL),

2) Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin %113,5'i, (Önceki Hali: 3.139 (üçbinyüzotuzdokuz) TL),

tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin onbinde 5,22'si ile çarpılması sonucu bulunan tutar ayrıca ödenir.

Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde olması halinde, kayıtlı kişi sayısının 2.400'den fazla, diğer yerlerde ise 4.000'den fazla olması halinde; büyükten küçüğe göre grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere ödeme yapılır ve bu sayıları aşan kısım için ise aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde ilk 1.350 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Bu toplam puan 2 katsayısıyla çarpılır (Ax2). Daha sonra, 1.351 ile 2.400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş olan puana eklenir ((Ax2)+B) ve maaşa esas puan hesaplanır.

Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde de, 2.400 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (Axl,65) maaşa esas puan hesaplanır.” hükmü getirilmiştir.

 

Madde 16/1-c:

Aile hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, gider ödemesi müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderlerinin, karar defterinin ibrazı üzerine, müdürlüğün döner sermayesinden karşılanması hükme bağlanmıştır. Yeni yönetmelikte, “karar defterinin ibra edilmesi” hükmü eklenmiştir.

“Yeni açılan ve müdürlükçe, hizmet verilecek aile sağlığı merkezi mekânı gösterilemeyen birimler için aile sağlığı merkezi giderleri on ay boyunca belirlenen kriterlere bağlı olmaksızın tavan ücretin %100'ü olarak ödenir. Bu birimlerin açılmasını müteakiben üst üste iki yerleştirme sonucunda boş kalması halinde müdürlüğün teklif ettiği ve Bakanlıkça uygun görülen yerler için giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere müdürlükçe aile sağlığı merkezi oluşturulur. Oluşturulan birime on aylık süre dolmadan aile hekimi yerleşmesi halinde on aylık sürenin sonuna kadar tavan ücretin %50'si aile hekimine kalan %50'si ise müdürlük döner sermayesine ödenir” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca; “Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile sağlığı merkezi giderlerinin kendisine isabet eden kısımlarım ödemediği yönetim karar defteri ile ispatlandığı takdirde, aile sağlığı merkezi giderlerini karşılamak üzere söz konusu aile hekimine yapılan ödemelerden müdürlükçe kesinti yapılır” hükmü de eklenmiştir.

Madde 16/1-ç: Gezici sağlık hizmeti giderlerinde değişikliğe gidilmiştir:

Yeni haliyle; “Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için; asgari kat edilmesi gereken her bir kilometre için tavan ücretin onbinde 5'i ve gezici hizmet bölgesindeki kendisine kayıtlı her kişi için tavan ücretin yüzbinde 7,5'i kadar ödeme yapılır. Kat edilecek mesafenin hesabına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü eklenmiştir.

Madde 16/2: Hormon ve ELISA tetkik giderleri, “Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin %100'ünü geçmesi halinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur” şartının dışında tutulmuştur.

Madde 10 (Değişiklik madde 17/1):

Özellikle tek birimli çalışan aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimlerinin, izin ve rapor durumundaki mağduriyetleri aşağıdaki düzenleme ile kısmi olarak çözülmüştür;

“Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine, 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde görev başında bulunmadığı süre içinde, hizmetin görülmesini sağlaması halinde ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile hekimleri veya Bakanlık personelini geçici aile hekimi olarak görevlendirir. Bu durumda;

a)      16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının %50'si yasal kesintiler yapıldıktan sonra asıl aile hekimine, %50'si ise geçici aile hekimine ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına, tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan asıl aile hekimine, toplam yıllık izin süresinin ilk yedi günlük kısmı için ise %100'ü” ödenir.

Madde 17/2

Net ödeme miktarının %50’si ifadesi, “Brüt ödeme miktarının %50’si, kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına ödenir” olarak değiştirilmiştir.

Madde 17/3- Ödemelerde, yurtdışı görevlendirmelerin yanına yurtdışı izinler mevcut iken;  yeni yönetmelikte izinler çıkartılmıştır.

Madde 17/5- Madde metnine, aşağıdaki ifade eklenmiştir.“ Sözleşmeli aile hekimleri haricinde geçici aile hekimi olarak görevlendirilenlere, bu maddeye göre yapılacak ödemenin (gezici sağlık hizmeti hariç) brüt tutarı, kadrosunun bulunduğu görev yeri ve unvanı göz önünde bulundurulmak suretiyle 209 sayılı Kanun uyarınca döner sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dahil) brüt tutarından az olamaz (18 inci maddeye göre yapılacak performans kesintisi hariç). Ancak, geçici aile hekimlerine ödenmek üzere döner sermaye emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa döner sermayeden yapılan sabit ödeme mahsup edilip, yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile hekimine ödenir.”

17. maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“(6) Bakanlıkça onaylanan veya yapılan eğitimlerde görevlendirilen aile hekimlerine bir yılda en fazla otuz gün olmak kaydıyla ödeme tam olarak yapılır. Bu süre içerisinde pozisyona görevlendirilen geçici aile hekimine birinci fıkrada geçici aile hekimi için öngörülen ödemeler yapılır.”

“(7) Aile hekimi aynı anda en fazla iki aile hekimliği biriminin sorumluluğunu üstlenebilir."

Madde 11 (Değişiklik madde 19/1):

Aile sağlığı çalışanları için de, izin, rapor ve eğitimlerdeki görevlendirme sürelerinin çalışılan gün sayısına dahil edilmesi hükmüne yer verilmiştir.

Madde 19/1-a:

Kayıtlı kişiler için ödenecek ücretlerde 5 grupta katsayılar belirlenmiş olup, bu gruplara göre yüksek olan gruptan başlanarak puan hesaplamasının yapılacağı hükme bağlanmış, katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Söz konusu ücretler için;

“Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır.

Kayıtlı ilk 4.000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak maaşa esas puan hesaplanır.

Hesaplanan maaşa esas puamn, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil);

1) Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına tavan ücretin %41,85'i, (Önceki Hali: 1.158 (binyüzellisekiz) TL),

2) Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına tavan ücretin %49,15'i, (Önceki Hali: 1.360 (binüçyüzaltmış) TL),

tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların tavan ücretin onbinde 2'si ile çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenir.

Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde olması halinde kayıtlı kişi sayısının 2.400'den fazla, diğer yerlerde 4.000'den fazla olması halinde, büyükten küçüğe göre grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere ödeme yapılır, bu sayıları aşan kısmı için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde ise ilk 1.350 kişiye kadar her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Bu toplam puan 2 katsayısıyla çarpılır (Ax2). Daha sonra, 1.351 ile 2.400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş olan puana eklenir ((Ax2)+B) ve maaşa esas puan hesaplanır.

Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde de, 2.400 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (Axl,65) maaşa esas puan hesaplanır.” düzenlemeleri getirilmiştir.

19. maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(7) Bakanlıkça, aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlara tahsis edilen aile hekimliği biriminde çalışan sözleşmeli aile sağlığı elemanı bulunması halinde, eğitim kurumuna yapılacak ödemeden aile sağlığı elemanı için yapılması gereken ödeme mahsup edilir."

Madde 12 (Değişiklik madde 20):

Özellikle tek birimli çalışan aile sağlığı merkezinde görev yapan aile sağlığı çalışanlarının izin ve rapor durumundaki mağduriyetleri, aşağıdaki madde ile kısmi olarak çözülmüştür:

 “Sözleşme ile çalıştırılan aile sağlığı elemanına, 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde görev başında bulunmadığı süre içinde, hizmetin görülmesini sağlaması halinde ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile sağlığı elemanlarım veya Bakanlık personelini geçici aile sağlığı elemanı olarak görevlendirir. Bu durumda;

a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının %50'si yasal kesintiler yapıldıktan sonra asıl aile sağlığı elemanına, %25'i geçici aile sağlığı elemanına ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına, ancak tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan asıl aile sağlığı elamanına, toplam yıllık izin süresinin ilk yedi günlük kısmı için ise %100'ü,” ödenir 

Madde 20/2

Net ödeme miktarının %50’si ifadesi, “Brüt ödeme miktarının %50’si, kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına ödenir” olarak değiştirilmiştir.

Madde 20/3

Ödemelerde yurtdışı görevlendirmelerin yanına yurtdışı izinler mevcutken; yeni yönetmelikte izinler çıkartılmıştır.

Madde 20/5- Aşağıdaki ifade eklenmiştir.

“ Sözleşmeli aile sağlığı elamanı halicinde geçici aile sağlığı elamanı olarak görevlendirilenlere bu maddeye göre yapılacak ödemenin brüt tutarı, kadrosunun bulunduğu görev yeri ve unvanı göz önünde bulundurulmak suretiyle 209 sayılı Kanun uyarınca döner sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dahil) brüt tutarından az olamaz (21 inci maddeye göre yapılacak performans kesintisi hariç). Ancak, geçici aile sağlığı elamanına ödenmek üzere döner sermaye emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa döner sermayeden yapılan sabit ödeme tutarı mahsup edilip, yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile sağlığı elamanına ödenir.”

Madde 14:

EK MADDE 1 olarak “KİRALAMA” ile ilgili düzenlemeler,             EK MADDE 2 olarak “SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ” ile ilgili düzenlemeler eklenmiştir.

Madde 15: Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 GEÇİCİ MADDE 2 ile ücret farkı uygulamalarına açıklık getirilmiştir:

“ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde sözleşmeli olarak çalışan aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, bu Yönetmelikle değiştirilmeden önceki mevcut düzenlemelere göre yapılan ödemeler, bu ödemeler için öngörülen artışlar yapılmaksızın, bu Yönetmelikle değiştirilen hükümlere göre ödenmesi gereken tutarlara eşitleninceye kadar aynı şekilde hesaplanarak ödenmeye devam edilir. Söz konusu aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının herhangi bir nedenle sözleşmesi sona erdiği takdirde yerlerine yerleşenlerin ödemeleri, bu Yönetmelikle getirilen yeni düzenlemelere göre hesaplanır.”

GEÇİCİ MADDE 3’ te, eğiticilere yapılan ödemeler düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4’ te, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının izinleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

(1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izin haklarına yönelik kanuni düzenleme yapılıncaya kadar sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izinleri hakkında bu maddedeki usul ve esaslar uygulanır.

(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, mali yılsonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir, hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına mazeretleri sebebiyle yıllık izninin bitiminden sonra beş gün daha izin verilebilir.

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine;

a) Kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi,

b) Eşinin, çocuğunun; kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü,

c) Eşinin doğum yapması,

halinde yedi gün izin verilir.

(4) Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplanı on altı hafta süreyle ücretli izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği halinde, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir. Anneye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde iki saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. Seçim hakkını yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı çalışma saatlerini aile sağlığı merkezinin görünür bir yerinde duyurur.

(5) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları halinde, bir sözleşme dönemi içindeki her bir mali yılda, tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler halinde, toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İdarenin sağlık raporlarının fenne ve usule uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. Doksan günü aşan hastalık raporlarının Bakanlığın belirlediği hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden işgününün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla ilgili toplum sağlığı merkezine intikal ettirilmesi, örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

(6) Belgelendirilmesi kaydıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca veya müdürlükçe aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinliklere katılım için bir mali yılda en fazla beş gün izin verilebilir.

(7) İzin vermeye ve hastalık raporlarım izne çevirmeye müdürlük yetkilidir. Aile sağlığı elemanlarının izinlerinde veya görevlendirmeleri öncesinde aile hekimi bilgilendirilir.

(8) 1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlayan aile hekimlerinden hastane rotasyonu nedeniyle aile hekimliği görevlerini yürütemeyenler bu süre zarfında izinli sayılır.

(9) Bulunduğu pozisyonda fiili olarak altı ay çalışmış olmak şartıyla; askerlik nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun olarak sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde müracaatları üzerine yapılacak ilk yerleştirmeye, doğum nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun olarak sona erdirenler ise doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin bitimi tarihinden başlayan iki yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıştıkları ilde, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan atama ve nakillere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde aile hekimi olarak başlatılırlar.

 

(10) Aile hekimliği uygulamaları için aile hekimliği sözleşmesi olmaksızın valilikçe görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları, izin kullanmaları yönünden kendi mevzuatına tabidir."

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo