TORBA YİNE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADI

Kamu çalışanlarını ve işçileri ilgilendiren 6552 Sayılı Torba Yasa 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasada getirilen düzenlemeye göre aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapanlara ayda 60 saate kadar nöbet ücreti ödenecek.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda yapılan değişikliğe göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilecek.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede nöbet konusu ile ilgili daha önce defalarca görüşme ve açıklama yaptıklarını, tutulacak olan bu nöbetlerin gerçekten ihtiyaç olduğunun objektif kriterlere göre tespit edilmesi ve nöbeti tutacak personelde gönüllüğün esas alınmasının önemli olduğunu ifade etti. Nöbet ücretlerinin arttırılarak nöbetin cazip hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Genel Başkan Metin Memiş torba yasada bunların ifade edilmediğini, yasanın yine yetersiz kalarak sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılamadığını söyledi

Torba yasada 28 Şubat mağdurları için de önemli bir kazanım sağlandı. Sendikamızın üzerinde hassasiyetle durduğu prim borçlarının ödenmesi konusu torba yasada yer aldı. Buna göre prim borçlarını ödemek için yasada belirtilen süreyi kaçıran 28 Şubat mağdurlarına yeniden müracaat hakkı verildi. Ayrıca o döneme ilişkin prim borçlarını kendileri ödeyenlere de bu ödemeleri iade edilecek.

Büyükşehir belediyeleri sınırlarında çalışanların yaşadığı harcırah mağduriyeti de yapılan düzenleme ile giderildi. Büyükşehir belediyelerine ilişkin yasal düzenlemeden sonra harcırah ödemelerinde memuriyet mahalli tanımı ile ilgili sıkıntılar yaşanmakta idi.  Daha önceden büyükşehir sınırları içerisindeki herhangi bir ilçeye göreve giden bir çalışana harcırah ödemesi yapılamıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile bu sorun çözülmüş oldu.

TORBA YASADA YER ALAN DÜZENLEMELER

1.      5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklik ile kadın kamu görevlileri de doğumdan sonraki ücretsiz doğum izni süresini (iki yıla kadar) borçlanabilecektir. Borçlanılacak çocuk sayısı da ikiden üçe çıkarıldı.

 

2.      28 Şubat mağdurlarından 5510 sayılı Kanunun geçici 44. maddesi kapsamında prim borçları ödenmesi hakkından yararlanabilecek olup da yasada belirtilen süreyi kaçıranlara yeniden müracaat hakkı verilmiştir.

 

Bu döneme ilişkin prim borçlarını kendileri ödemiş olanların ise bu ödemeleri kendilerine iade edilecektir.

 

3.      657 sayılı Kanunun 4/C maddesine yapılan eklemeye göre Özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri, kamu ya da özel sektör işverenlerince feshedilen ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek

 

4.      Adaylık süresi içerisinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların ilişikleri kesilecektir.

 

5.      657 sayılı Kanunun nöbet ücretini düzenleyen ek 33. maddede yapılan değişikliğe göre aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapanlara ayda 60 saate kadar nöbet ücreti ödenecektir.

 

6.      Büyükşehir belediyelerine ilişkin düzenlemeden sonra harcırah ödemelerinde memuriyet mahalli tanımı ile ilgili sıkıntılar yaşanmakta idi. Bu nedenle 6245 sayılı Harcırah Kanundaki memuriyet tanımı değiştirilmiştir. Buna göre; Memuriyet mahalli: “Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri” ifade eder.

 

7.       2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunada gösterilen unvanları taşıyan görevler (üst düzey kamu görevlileri) ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere; açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilecektir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkansız zararları doğuran hallerden sayılmayacaktır.

 

Mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılmayacaktır. Ancak disiplin hükümleri saklı tutulmaktadır.

 

8.      5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda yapılan değişikliğe göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilecektir. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo