4/C’lilerin Sözleşme Feshinde Yönetici Keyfiyetine Son

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık-Sen’in başvurusu üzerine 4/C’lilerin sözleşme hükümlerine uymadığı gerekçesiyle birim amirlerinin teklifiyle yönetime uyarma veya sözleşmenin tek taraflı olarak feshetme yetkisi veren maddenin yürütmesini durdurdu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 4/C’lilere yönelik elde ettikleri kazanımların devam edeceğini söyledi. Memiş, 4/C’li kamu görevlilerinin ek ödeme almasını sağlayan mahkeme kararı ardından birim amirinin inisiyatifiyle sözleşmenin feshedilmesinin önüne geçtiklerini kaydetti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu söz konusu kararında, hizmet sözleşmesinin 6/B maddesiyle, yönetime uyarma veya sözleşmeyi fesih yetkisi verdiğini, ancak söz konusu sözleşmeye dayanak olan 2011/2543 Sayılı Bakanlar Kurulu kararında bu uygulamaya cevaz veren bir hüküm bulunmadığını vurguladı.

İlgili Bakanlar Kurulu kararının 13. Maddesinde, çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımların bu karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerli olduğu belirtilmekte olup, bu hüküm uyarınca geçici personelin devlet memurlarıyla aynı disiplin hükümlerine tabi olacağının ifade edildiği belirtildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bakanlar Kurul kararında olmamasına karşın, hizmet sözleşmesinde yer alan yetkiyle, uyarma cezasını gerektirecek bir fiil için bile sözleşme feshine gidilebilecek olmasını disiplin hukukunun yerleşik ilkeleri ve hakkaniyet ilkesi gözetilmeksizin sınırsız bir sözleşme feshi yetkisi olarak tanımladı. Söz konusu kararda, üst hukuk normlarında dayanağı bulunmaksızın idareye muğlak ve sınırsız şekilde göreve son verme yetkisi tanınmasının, hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkeleriyle bağdaşmadığı dile getirildi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo