Köy Hizmetlerinden Sağlık Bakanlığına Geçen Personelin Sorununun Çözümü İçin Girişim Başlattık

 

Sağlık Bakanlığı’na geçen personelin sorunlarının çözümü için girişim başlattı. Köy Hizmetleri Bölge ve İl Müdürlüklerinde geçici işçi olarak çalıştırılan ihtiyaç fazlası personelin bir bölümü 4359 sayılı kanunun geçici 7.maddesine göre ve Bakanlıklar arası yapılan protokol gereği Sağlık Bakanlığı bünyesine atamaları yapılmıştır. İlgili kanun gereği ataması yapılan personelin sadece yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolara intibakları yapılmıştır. Yine aynı kanunda bu şekilde ataması yapılanların beş yıl süre ile diğer hizmet sınıflarına atanamayacakları hukuka aykırı bir biçimde düzenleme altına alınmıştır. Bu bağlamda, yapılan bu haksız ve hukuksuz düzenlemenin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı’na idari müracaatta bulunduk.

Sağlık-Sen tarafından Bakanlığa gönderilen idari müracaat dilekçemiz;

Sayı : MSK.03.SS.30/2007/ 16.03.2007
Konu : Köy Hizmetlerinden, Bakanlığınıza 
atamaları yapılan personel hakkında

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞINA
ANKARA

04.04.1998 tarih ve 23307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4359 sayılı kanunun geçici 7.maddesine göre ve Bakanlıklar arası yapılan protokol gereği Köy Hizmetleri Bölge ve İl Müdürlüklerinde geçici işçi olarak çalıştırılan ihtiyaç fazlası personelin bir bölümünün Bakanlığınız bünyesine atamaları yapılmıştır. İlgili kanun gereği ataması yapılan personelin sadece yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolara intibakları yapılmıştır. Yine aynı kanunda bu şekilde ataması yapılanların beş yıl süre ile diğer hizmet sınıflarına atanamayacakları hukuka aykırı bir biçimde düzenleme altına alınmıştır.
Konu hakkında mağduriyeti bulunanların durumlarının önem arz etmesi ve her geçen gün mali ve özlük hakları yönünden zararlarının artarak büyümesi nedeni ile sendika olarak Bakanlığınıza müracaat etme zarureti doğmuştur. Bu kişilerin mağduriyetleri ilk atama işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren başlamış ve günümüze kadar süregelmiştir. Ataması yapılan personeller Köy Hizmetlerinde geçici-mevsimlik işçi olarak çalıştıkları için iş garantileri bulunmamaktaydı. Devamlı bir iş imkanlarının olmaması ve işsiz kalma korkusu nedeni ile 4359 sayılı yasada belirtilen süre içerisinde yasada belirtilen Bakanlıklara geçmek için müracaat etmek zorunda kalmışlardır. Bunlar arasından ise ihtiyaç fazlası olarak tespit edilenlerin geçiş işlemleri yapılmıştır.
Ancak bu atamalar yapılırken personelin yetenek, bilgi birikimi ve daha önceki çalıştıkları kadrolar dikkate alınmamıştır. Yapılan uygulama ile çalışanlar hizmetli kadrosunda çalışmak yada işsiz kalmak arasında tercih yapmak zorunda bırakılmışlardır. Şahısların hiçbir vasfı, eğitim durumu, iş birikimi ve yetenekleri dikkate alınmaksızın hizmetli kadrolarına atamaları yapılmıştır. 
Bununla birlikte kanunda beş yıllık sürenin öngörülmesi ise başlı başına hukuka aykırılık teşkil etmekle; beş yıllık sürenin çoktan bitmiş olmasına rağmen bu şekilde çalışan personelin durumlarında hala herhangi bir düzenleme yapılmaması ve mağduriyetlerinin giderilmemesi daha büyük haksızlığa sebebiyet vermektedir. Yani hizmet sınıflarında ve unvanlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Beş yıl süre ile diğer hizmet sınıflarına atanamamış olunması aynı kurumda aynı işi yapan diğer personelle aralarında ayrımcılığa ve eşitsizliğe sebebiyet vermiştir. T.C. Anayasasında düzenleme altına alınmış olan eşitlik ilkesine de aykırı bir uygulama süreci geçirilmiştir. 
Bakanlığınızın 12.05.2007 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme sınavına yönetmelik gereği ilgili görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçmeyeceği hükmü düzenleme altına alınmış olduğundan hizmetli kadrosunda çalışan bu personellerin Köy Hizmetlerindeki çalışmaları hizmet puanına yansıtılmadığından görevde yükselme eğitimine dahi katılamamaktadırlar.

Hattı zatında hizmetli kadrosunda çalışan personel fiilen yada idari makamlardan alınan olurlar ile şoförlük, terzilik, memurluk v.b. gibi işleri zaten yapmaktadırlar. Bu şekilde çalışılması nedeni ile uygulamada da ciddi sorunlar ve suistimaller meydana gelmektedir. Mağdur olan bu kişiler hali hazırda yapmış oldukları bu işlerin kadrolarını almak istemektedirler. Ancak şu anki görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğiniz gereği ve kadroların doldurulmasında ki problemler nedeniyle bu personel hep hizmetli kadrosunda kalmaya mahkum edilmiş gözükmektedir. Diğer bir konu ise bu kişiler Köy Hizmetlerinden geçmiş olmakla bir nevi cezalandırılmışlardır. Gerekçesinde ise Köy Hizmetlerinden diğer kurumlara geçmeyip orada kalan geçici işçilere kadro tahsis edilmiş olmakla; Bakanlığınızda görev yapan emsali hizmetli personelden mali ve özlük hakları yönünden kat kat iyi duruma yükselmişlerdir. 
09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 23.maddesi ( b) fıkrasında “Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tutulmadan atama yapılabilir” hükmü düzenleme altına alınmıştır. Bu yönetmelik gereği öncelikle hizmetli kadrosunda bu şekilde çalışanların görevde yükselme sınavına girmeksizin ilgili kadrolarının verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
Ayrıca her ne kadar 4359 sayılı yasaya göre idarenin bu şekilde hizmetli kadrosunda istihdam ettiği personeli beş yıllık sürenin bitmesinden sonra memur , yada teknik hizmetler sınıfına atama mecburiyeti bulunmadığının bilinmesi karşısında; yukarıda bahsedilen yönetmeliğinizin ilgili maddesi gereği ve yıllardır çalışmalarına uygun bir kadro alabilmek için sabır gösteren, fedakarca çalışan ancak çalışmalarının karşılığını alamayan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesini arz ederiz.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo