Banka Promosyonlarının Çalışanlara Dağıtılması için Girişimlerimiz Sürüyor

 

hakkını sonuna kadar savunan Memur-Sen’in imza altına aldığı konuların hayata geçirilmesi için girişimlerimiz aralıksız devam ediyor. Banka promosyonlarının çalışanlara dağıtılması için başlattığımız mücadelemiz idari müracaatlar ve hukuki zeminde sürdürüyoruz. Sağlık Bakanlığı’na yaptığımız idari müracaatın ardından hastane başhekimliklerine idari müracaatta bulunmak isteyen üyelerimiz için hazırlanan dilekçe örneği ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne açılan dava dilekçesi aşağıdadır.

…………….. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE

Hastaneniz ……………sicil numaralı personeli olmakla ………………kadrosunda ………..yılından beri çalışmaktayım.
Bilindiği üzere Bankalarca verilen promosyonların çalışanlara dağıtımı konusunda kurum amirlerine insiyatif tanınmaktadır. Ancak konu hakkında yasal olarak herhangi bir düzenleme bulunmaması nedeniyle bankalarca verilen promosyonlardan çalışanlar olarak yeterince/yada hiç istifade edememekteyiz. 2006 yılı Toplu Görüşmelerinde banka promosyonlarının çalışanlara dağıtılması konusunda uzlaşmaya varılmış ve Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan mutabakat metninde konu taahhüt altına alınmıştır. 
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlünün 05.12.2005 tarih ve 22580 sayılı yazılarında Bankalarca verilen promosyonlar kast edilmek sureti ile “Sunulan ek mali imkanların tasarrufuna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte,uygulamada bu imkanlar kurum hizmetlerine tahsis edilebildiği gibi çalışanlara da paylaştırılabilmektedir” şeklinde görüş belirtilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.09.2006 tarih ve 18364 sayılı Promosyonlar hakkındaki yazısında konu hakkında mevzuat olmaması nedeniyle hastaneye sunulan ek mali imkanların ne şekilde kullanılacağı konusunda karar merciinin ilgili tahakkuk dairesi yani hastane başhekimliği olduğu belirtilmekle; devamında ise verilen promosyonların çalışan personelin maaşları ile ilgili bir işlem sonucu ortaya çıkmış olması nedeni ile Devletin sosyal adalet anlayışı çerçevesinde değerlendirilerek hastane personeline eşit olarak paylaştırılmasının uygun olacağı görüşü belirtilmiştir. 
Sonuç olarak yukarıdaki yazı ve görüşler doğrultusunda bankaca hastanenize verilen ve ek mali imkan oluşturan promosyonların çalışanlara eşit olarak dağıtılması ve tarafıma ödenmesi gereken miktarın hesaplanmak sureti ile teslimi için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

İdari Müracaatta Bulunan

 

 


ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Kanalı ile gönderilmek üzere
MERSİN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA


DAVACI : Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ( Sağlık – Sen) 
VEKİLİ : Av. Süleyman SALLI- Strazburg caddesi 44/4-5-6 Sıhhiye/Ankara 
DAVALI : Mersin Valiliği ( İl Sağlık Müdürlüğü) 
D.KONUSU : Davalı idarenin 20.12.2006 tarih, Banka promosyon konulu ve Sayı: özlük /7838 olan işlemin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve işlemin iptali taleplerine dair dilekçeye muhtevidir.
TEBLİĞİ TARİHİ : 20.12.2006

AÇIKLAMALAR VE İPTAL NEDENLERİ :

1-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanununun 19. maddesinin ‘ f ‘bendi uyarınca müvekkil Sağlık- Sen üyelerinin ortak hak ve menfaatlerinin korunması adına hukuka aykırı madde hükümlerini içeren ilgili işlem hakkında yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açma zarureti doğmuştur. İş bu nedenle 4688 sayılı yasa tarafından tanınan yetkiye dayanılarak açılan dava ile tesis edilen hukuka aykırı hükümler belirtilecektir. Müvekkil sendika Mersin Şube Yönetiminden ve aynı zamanda Mersin Devlet Hastanesi İşyeri Temsilciliğini A. 20.12.2006 tarihli idari müracaat dilekçesi Tacettin SAYAN bey tarafından verilmiş olmakla davalı idare tarafından iptal davasına konu işlem tesis edilmiştir. İdari Müracaat dilekçesi ile Mersin Devlet Hastanesinin Finansbank A.Ş. ile yapmış olduğu sözleşme gereği banka tarafından verilen promosyonunun hastane personeline dağıtılması talep edilmiş olmakla iş bu müracaat üzerine bunun mümkün olmadığına dair hastane başhekimliği tarafından iptal davasına konu olan olumsuz işlem tesis edilmiştir.

2-Davalı idarenin tesis etmiş olduğu işlem hukuka aykırı olmakla iptali gerekmektedir. Tesis edilen işlem sebep, konu, neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırı olmakla sakat bir idari işlemdir. Davalı idare takdir yetkisine de dayalı olarak tesis etmiş olduğu bu işlem idari yargı denetimine tabi olmakla birlikte takdire dayalı işlemlerin de idari yargı denetimi dışında bırakılamayacağı bilinen bir gerçekliktir. Davalı idare takdir yetkisini dava konu işlemde hukuka aykırı olarak kullanmış ve hukuki uyarlığı bulunmayan işlemin iptali gerekmektedir.

3- Davalı idareye yapılan müracaatta özetle Hastane Başhekimliği ile ilgili banka arasında yapılan sözleşme gereği 1.500.000.00-YTL yapılmış olan nakdi promosyonunun(ödemenin) hastane personelinin hakkı olması nedeni ile hastane personeline dağıtılması talep edilmiştir. Bu talepte gerekçe olarak “ Tarım Bakanlığı bağlı taşra teşkilatları, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluş ve hastaneleri Maliye Bakanlığına bağlı taşra ve merkez teşkilatlarının bir çoğunun personele promosyon dağıtılması konusunda uygulamasının olduğu belirtilmiştir.” Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.01.2006 tarih ve 350 sayılı yazısı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 05.12.2005 tarih ve 22580 sayılı yazısı ve Milli Eğitim Bakanlığı İdari Mali İşler Dairsi Başkanlığının 12.12.2006 tarih ve 3910 sayılı yazılarında banka promosyonlarının kurum çalışanlarına ödenmesi yönünde görüş bildirmişlerdir. Bankalardan alınan promosyonlar tamamen personelin maaş ve diğer mali haklarının ilgili banka tarafından ödenmesinden kaynaklı alacak hakları olduğu için iş bu elde edilen promosyonların aslında tamamının personele ödenmesi gerekmektedir. Ancak ilgili promosyonların dağıtıldığı kurumların da bir takım ihtiyaçlarının olması da göz önünde bulundurulduğundan uygulamada promosyonun bir kısmı hastane ihtiyaçların ayrıldıktan sonra diğer kısmı personele dağıtılmaktadır. Ancak olayımız da promosyonun tamamı davalı idare kontrolüne bırakılmakla personele hiçbir şey dağıtılmamıştır.İş bu tesis edilen işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkesi göz önünde bulundurulmamıştır.

4- Davalı idare ise tesis etmiş olduğu 20.12.2006 tarihli olumsuz işlem ile Hastaneye yapılmış olan 1.500.000.00-YTL nakdi promosyonun hastane inşaatında kullanılmak üzere İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına şartlı olarak devredildiğinden, mevcut olan bu promosyonun Başhekimliğimizce personele ödenmesi mümkün olmadığı yönünde gerekçe gösterilmiştir. Bu işlem gerekçesi yönünden de hukuka aykırıdır. Çünkü müvekkil sendika temsilcisi tarafında verilen dilekçede Başhekimlikçe yapılması planlanan binaya ihtiyaç bulunmadığı ve yapımının sakıncalı olması nedeni ile bu inşaatın yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Devletin Sosyal Adalet anlayışı çerçevesinde değerlendirildiğinde iş bu promosyonların hastane çalışanlarına dağıtılması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

HUKUKSAL NEDENLER :T.C. Anayasası , İYUK, DMK, ve ilgili tüm yasal mevzuat
SUBUT DELİLLERİ : İdari Müracaat, Tesis edilen işlem, Resmi Yazı ve Yazışmalar, İkamesi kabil her türlü yasal deliller,,
TALEP SONUCU VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle 
1- Davalı idarenin tesis etmiş olduğu işlemin uygulanması halinde telafisi güç yada imkansız zararların doğması ve işlemin açıkça hukuka aykırı olması nedeni ile öncelikle yürürlüğünün durdurulmasına,
2- Davalı idare tarafından tesis edilen 20.12.2006 tarih, Banka promosyon konulu ve Sayı: özlük /7838 olan işlemin iptaline, 
3- Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı idareye tahmiline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 19.02.2007

Davacı vekili 
Av.Süleyman SALLI

Ekleri : Onaylı vekaletname sureti 
İdari müracaat ve tesis edilen işlem 
Banka ile yapılan sözleşme suretleri 
İlgili Resmi Kurumlarca bildirilen görüşler 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo