Önerilerimiz'Tam Gün Yasa Taslağı'nda' Yer Aldı

 

Bireyi merkeze alan hizmet sendikacılığı anlayışımızla; sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yaşam standardını artırmayı, toplumda ve iş hayatında hak ettiği değeri görmelerini gaye edinmiş sendikamız, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının çözümüyle ilgili yaptığı çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyor. Sağlık-Sen olarak başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ olmak üzere TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet ERDÖL ,YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Uz.Dr. O. Fevzi Gümrükçüoğlu ile yaptığımız görüşmelerde sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili ilettiğimiz taleplerin bir çoğu “Tam Gün Yasa Taslağı’nda” yer aldı.

 

 

Taslağın yasalaşmasıyla çözüme kavuşacak sorunlar:

1. 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle tüm sözleşmeli personelin ek ödemeden yararlanmasısağlanmıştır. Böylece geçici işçi iken sözleşmeli personel olanlar da ek ödemeden yararlanabileceklerdir.

2. İdarî sağlık müdür yardımcılarının ek ödeme oranı, hastane müdürleri ve eczacılarla, profesör ve doçentlerinki ise klinik şefi ve şef yardımcıları ile eşitlenmektedir.

3.  Sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması halinde, ilgilinin ve kurumlarının muvafakatiyle, üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelin kısmî zamanlı olarak veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilmesi ve bunlara yaptıkları iş karşılığı döner sermayeden ödeme yapılması öngörülmektedir.

4. Üniversite Hastanelerinde ek ödeme oranları yeniden düzenlenmiş, sözleşmeli personel de kapsama alınmıştır.

5. Üniversite Hastanelerinde, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı; ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, profesör ve doçent unvanlı öğretim üyelerine yüzde 800 ünü, yardımcı doçent, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerine yüzde 700’ünü, araştırma görevlileri, pratisyen tabip, ve diş tabiplerine yüzde 500’ünü, hastane başmüdürü ile eczacılara yüzde 250’sini, başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü ile hastanedeki diğer müdürlere yüzde 200’ünü, diğer personele ise yüzde 150’sini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanması öngörülmektedir.

6. Üniversite içinde özel çalışma uygulamasına son verilerek, 209 sayılı Kanundaki düzenlemeye paralel şekilde, tavan tutarların tamamını hak eden personele, mesai dışında çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak kanunî oranların yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılması sağlanmıştır.

7. İyonlaştırıcı radyasyona maruz olarak çalışan personelin çalışma süresi diğer kamu görevlileri gibi 40 saat olarak düzenlenmektedir. Bununla birlikte, iyonizan radyasyonla çalışmanın sağlık açısından taşıdığı özel önem dikkate alınarak,  maruz kalınan radyasyon dozu takip edilecektir. Çalışma süresi içinde doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler yönetmelikle belirlenecektir.

8. Nöbet ücretleri iki kat artırılarak yeniden düzenlenmektedir. Mevcut hükümde sadece 25’den fazla yatağı bulunan yataklı tedavi kurumları ile sınırlı olarak ödenen nöbet ücretinin mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına teşmil edilmesi amaçlanmaktadır.

9. Sağlık hizmetleri dışında çalışan personele de nöbet ücreti ödenmesine imkan tanınmaktadır.

10. Nöbet ücreti ödenebilmesi için nöbet süresinin kesintisiz 8 saat sürmesi hükmü 4 saate indirilmekte, aylık 80 saatten fazlası için ödeme yapılamaması hükmü kaldırılmaktadır.  İcap nöbetinde  uygulanan normal nöbet ücretinin  % 30’u oranı ise, % 50’ye  çıkartılmaktadır.

11. Tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı unvanına sahip personele, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği oranlarda  görev tazminatı ödenmesi öngörülmekte, bu suretle kamu sektöründe çalışma teşvik edilmektedir. 

12. 2368 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması suretiyle kısmi zamanlı çalışma sisteminden vazgeçilmekte, haftalık 45 saat çalışma süresi diğer kamu görevlileri gibi

40 saate indirilmektedir.

13. Daha önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışıp da istifaen ayrılanlara, bu Kanunun yayımını takiben üç ay içinde başvurmaları halinde, aynı görev yerlerine, bu yerde durumuna uygun kadro olmaması halinde ihtiyaç duyulan münhal yerlere açıktan atanma hakkı tanınmıştır.   

Sağlık personelinin tam gün çalışmasına ve sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağı  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo