Sağlık-Sen’den Bilgiye Dayanan İlkeli Sendikacılık Anlayışına Bir Örnek

 

SSK’dan devrolunan personele ait yapmış olduğmuz ” Danıştay 11. Dairesi’ nin 2006/6044 esas no ve 2008/2354 karar nolu kararı ile, Maliye Bakanlığı’ nın 01.08.2005 tarih ve 15307 sayılı genel yazısının 9.maddesi iptali” ile ilgili açıklamamızı, Sağlık Bakanlığı kendi sitesinde (saglik.gov.tr) 06.06.2008 tarihinde yaptığı açıklama ile doğruladı.

 

5283 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Devralınan Personele Uygulanan Fark Tazminatı Hakkındaki Danıştay Kararına İlişkin Açıklama

5283 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA DEVRALINAN PERSONELE UYGULANAN FARK TAZMİNATI HAKKINDAKİ DANIŞTAY KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

 

Danıştay 11. Dairesi’nin 10/03/2008 tarihli ve E.2006/6044-K.2008/2354 sayılı kararı ile; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Sağlık Birimlerinin Devri” konulu 01/08/2005 tarihli ve 15307 sayılı Genel Yazısının 9 uncu maddesinin ve bu maddeye dayanılarak tesis edilen bireysel işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle oluşan parasal kayıpların ödenmesi yolunda hüküm tesis edilmiştir. Danıştay tarafından verilen bu kararın, 5283 sayılı Kanun kapsamında Sağlık Bakanlığınca devralınan personele döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemenin fark tazminatından mahsup edilmesine ilişkin işlemin iptali şeklinde yanlış yorumlandığı anlaşıldığından kararla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Danıştay 11. Dairesi’nce iptal edilen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2005 tarihli ve 15307 sayılı Genel Yazısının 9 uncu maddesinde "Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeler aylar itibarıyla değişkenlik gösterdiği gibi tahakkuku yapılmış olmasına rağmen çeşitli nedenlerle ilgililere her ay düzenli bir şekilde ödenememektedir. Bu nedenle, tahakkuk ettirildiği halde ödemesi yapılmayan döner sermaye ek ödemelerinin ödendiği aydaki aylık ve mali haklarının toplamında dikkate alınmak suretiyle ilgili personele ödenecek fark tazminatı hesabında dikkate alınacaktır. Bu durumda personelin devredildiği yeni kurumundan almış olduğu aylık ve diğer mali haklar toplamının fark tazminatına esas eski kadrosunda aldığı mali haklar toplamından fazla olması halinde, artan tutarların takip eden ayların fark tazminatı hesabında dikkate alınması gerekmektedir" yolunda düzenleme mevcuttur. Maliye Bakanlığı’nın bu düzenlemesi ile, tahakkuku yapılmış olmasına rağmen muhtelif nedenlerle ödemesi yapılmayan döner sermaye ek ödemelerinin, daha sonra ödenmesi halinde fark tazminatı hesabında nasıl dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır.

 

Danıştay 11. Dairesi’nin mezkûr kararında, “5283 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan düzenlemeden, fark tazminatıhesaplamalarında kıyaslamaya esas alınacak eski kadrolara ilişkin ödemelerin devir tarihindeki ödemeler olduğu, buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17. maddesi uyarınca yapılan ödemeler ve diğer mali hakların toplam net tutarının, anılan yeni kadroya ait aylık, ek gösterge_her türlü zam ve tazminatlar, döner sermayeden yapılacak ek ödemeler ile diğer her türlü mali haklar toplamıyla kıyaslanması gerekeceği, eski kadroya ilişkin ödemelerin toplam net tutarının, yeni kadroya ilişkin olarak alınacak ödemelerin toplam net tutarlarından fazla olması halinde aradaki farkın tazminat olarak ödeneceği anlaşılacaktır.

Buna göre, ilgililerin devirle birlikte hak kaybına neden olunmaması için. 5283 sayılı Kanunun 5. maddesi altıncı fıkrasında eski kadroya ilişkin yapılan ödemeler ve diğer mali hakların toplam net tutarı, yeni kadroya ilişkin olarak alınacak ödemeler ve diğer mali hakların toplam net tutarlarından fazla olması halinde aradaki farkın tazminat olarak ödenmesi gerekmekte olup, yeni kadroda hak edilen parasal haklar toplamının eski kadrodaki parasal haklar toplamından fazla olması durumunda ise, ilgili personelin herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacağı İçin fark tazminatı da ortaya çıkmayacağından, yeni kadrodaki parasal hakların olduğu gibi ödenmesi gerekmektedir” yönünde gerekçeye yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla Danıştay 11. Dairesi’nce verilen söz konusu karar ile, Sağlık Bakanlığındaki döner sermaye ek ödemesi de dâhil olmak üzere hak edilen mali haklar toplamı, devir tarihinde sabitlenen mali hakların toplamından fazla olan personele ödenen döner sermaye ek ödemelerinin fark tazminatını aşan kısmının sonraki aylara devredilerek, sonraki aylarda mahsup edilmesine yönelik düzenleme iptal edilmiş olup, bu karar ile döner sermaye ek ödemesinin fark tazminatı hesabında dikkate alınması işlemi iptal edilmiş değildir. Bilakis, mezkûr kararda döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemenin fark tazminatından mahsup edilmesine ilişkin işlemin hukuka uygun olduğu vurgulanmıştır. Esasen Kanunda döner sermaye ek ödemesinin fark tazminatının hesabında dikkate alınacağı açıkça belirtilmiş olduğundan aksinin kabulüne imkân bulunmamaktadır.

 

Netice olarak; 5283 sayılı Kanun kapsamında Sağlık Bakanlığınca devralınan personelin, fark tazminatına esas olmak üzere yeni kadro ve pozisyonuna ilişkin mali hakları tespit edilirken döner sermaye ek ödemesinin de hesaba dâhil edilmesi uygulamasına devam olunacaktır. Söz konusu kararın yanlış yorumlanarak personelin mağdur olmaması ve yersiz ihtilaflara mahal verilmemesi bakımından önemle duyurulur.

 

 

 

Karar için tıklayınız.  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo