Sevk Zinciri Uygulaması Temmuza Ertelendi

 

Aile Hekimliği kapsamındaki iller arasından seçilen Isparta, Denizli, Gümüşhane ve Bayburt İlleri’nde sevk zinciri uygulaması başlatılmıştı. Söz konusu uygulama çerçevesinde, 2. Basamak sağlık kuruluşlarına gidebilmek için ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına yapılması zorunluluğu getirilmişti.  Yaklaşık 4 aydır devam eden sevk zinciri uygulaması, karşılaşılan ciddi sorunlar nedeniyle 1 Temmuz 2009’a ertelendi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun konuyla ilgili tebliği 17 Ocak 2009 tarihli ve 27113 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i şöyle:

 

 

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) “Aile hekimliğine geçilen illerde sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri” başlıklı (3.1.1) numaralı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

             “24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçilen iller arasından Kurumca belirlenecek illerde, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına (ana çocuk sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri, ilgili mevzuatı doğrultusunda muayene ve tedavilerini yapmakla yetkili oldukları kişilerle sınırlı olmak üzere işyeri hekimleri ve kurum hekimlikleri, üniversitelerin medikososyal birimleri) yapılması zorunludur. Sevk zinciri uygulamasına geçilecek iller ile bu illerde sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerinin usul ve esasları Kurumca duyurulur.”

             MADDE 2 – SUT eki “Sevk Zinciri Uygulanacak İller Listesi” (EK-4) yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümleri 15/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo