4924'lülere Müjde!

 

Sendikamızın çıkması için yoğun çaba sarf ettiği 4924’lülerin eş ve sağlık durumundan dolayı yer değiştirmelerini öngören yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

  4924’lülerin 5 yıldır yaşadığı mağduriyet, Sendikamızın çabaları neticesinde son buldu.  Sendika olarak 10 Nisan ve 10 Haziran tarihlerinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile yapılan görüşmelerde, 4924’lülerin eş ve sağlık mazereti tayini konusunda sürecin en kısa sürede bitmesi talebinde bulunuldu. Akdağ da sözleşmeli personeli tek çatı altında toplayacak yasal düzenleme hayata geçirilinceye kadar geçen sürede 4924’lülerin mağduriyetini önleme amacıyla bir yönetmelik değişikliği çalışması yürütüldüğü ve mümkün olan en kısa zamanda bu sorunun çözüme kavuşturulacağı bilgisini vermişti.

 

4924’e tabi sağlık çalışanlarının eş ve sağlık durumundan dolayı yer değiştirmelerini ön gören yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre; 4924'lünün eş durumundan dolayı nakil isteyebilmesi için; pozisyonunun vizeli olduğu birimin bulunduğu ilde fiilen en az bir yıl görev yapması ve kamu personeli olan eşinin; kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde olması gerekmektedir.

 

 

22 Temmuz 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27296

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

 

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

            MADDE 1 – 2/9/2003 tarihli ve 25217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

            “b) Sözleşmeli personel atamalarında eş durumu ve sağlık mazereti hariç, öğrenim durumu ve diğer hususlar göz önüne alınmaz.”

            “l) Sözleşmeli personel; pozisyonunun vizeli olduğu birimin bulunduğu ilde fiilen en az bir yıl görev yapması, kamu personeli olan eşinin; kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu resmi yazıyla belgelendirmesi kaydıyla, Bakanlık tarafından, hizmet ihtiyaçları ve sözleşmeli personelin dengeli dağılımı göz önünde bulundurularak ilan edilen vizeli, aynı unvanlı boş pozisyonlara tercihleri doğrultusunda hizmet puanına göre eş durumu nedeniyle naklen atanabilir. Bu bendin uygulama esasları, Bakanlık tarafından yapılan ilanlarda belirtilir.

            m) Sözleşmeli personel; pozisyonunun vizeli olduğu ilde kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre oluşturulan sağlık komisyonu tarafından, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve uygulanacak tedavi imkanları dikkate alınarak söz konusu tedavinin yapılabileceği sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu bir ilin aynı unvan ve niteliğe sahip boş sözleşmeli personel pozisyonuna naklen atanabilir. Sağlık komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir. Bu bendin uygulama esasları, Bakanlık tarafından yapılan ilanlarda belirtilir.”

 

          MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo