4924’lülerin Ek Ödeme Farkı İçin Dava Açtık

 

 Sendikamız 4924’lüleri ek ödeme farkından yararlanmasını engelleyen idarenin işleminin iptali için dava açtı

 

Döner sermaye gelirleri, 308 TL’lik ek ödemenin altında kalan sağlık çalışanları için yıl sonunda yapılan mahsuplaşmadan, 4924 kapsamında çalışan sözleşmeli personelin yararlandırılmaması üzerine Sendikamız, Sağlık Bakanlığı aleyhine dava açtı.

 

Sendikamız Hukuk Bürosunun açtığı davada;  döner sermaye gelirleri, Hükümetin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği kamu çalışanlarına ödediği ek ödemenin altında kaldığı durumlarda, sağlık personeline aradaki farkın yıl sonunda yapılan mahsuplaşma ile ödendiği hatırlatılarak, 4924 Sayılı Yasa kapsamında çalışan sözleşmeli personeli, bu uygulamanın kapsamı dışı bırakan Bakanlık kararının yürürlüğünün durdurulması ve iptali istendi. Dava gerekçesinde, aynı işi yapan, aynı statüdeki personelden birisine tanınan haktan diğerinin mahrum bırakılmasının hiçbir yasal dayanağı olamayacağına işaret edildi.

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, kamuda yaşanan farklı istihdam modelleri nedeniyle her gün yeni bir adaletsizlik kapısı açıldığını belirterek, “Kadrolu-sözleşmeli ayrımının neden olduğu Anayasal ve evrensel hukuk kurallarıyla bağdaşmayan bir çok uygulama, yargı kararıyla iptal edilmektedir. Bu ayrımcılığın doğurduğu her yeni sorun karşısında yargı yoluna başvurmak durumunda kalınmaktadır. Bu tablo, sözleşmeli personel istihdamının özünde ne denli yanlış ve hukuksuzluğa neden olan bir uygulama olduğunu ortaya koymaktadır. Kamuda ayrımcılığı dolayısıyla da çalışma barışını bozan sözleşmeli istihdamına mutlaka son verilmelidir” şeklinde konuştu. 

 

 

 

 

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Yürütmenin Durdurulması taleplidir.

 

 

DAVACI                                : Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen)

 

VEKİLİ         : Av. Özlem TİTREK - Av. Serkan GÜÇLÜ                         

                                                              GMK Bulvarı Özveren Sok. No:9/3 Demirtepe/ANKARA

 

DAVALI                                : Sağlık Bakanlığı /ANKARA

 

TEBLİĞ TARİHİ                 : 09.09.2009

 

DAVA KONUSU                 : Davalı idarenin 09.09.2009 tarih ve 5809 sayılı 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personele 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme yapılamayacağına dair işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması, bilahare iptali talebi hakkında.

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1. 4688 sayılı Kanunun dördüncü kısım birinci bölüm’ünde Sendika ve Konfederasyonların Yetki ve Faaliyetleri başlığı altında düzenlenen 19. Maddenin f  bendinde belirtildiği üzere; “üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini ve mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak” yetkisi sendikalara verilmiştir.

 

            2. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının 11 Mart 2009 tarih ve 1585 sayılı 2009/16 Nolu Genelge’sinin 2. bendine göre;

 

“Bir önceki yıl içinde 209 sayılı Kanuna göre performansa dayalı olarak yapılmış olan ek ödemelerin toplam net tutarının, personelin yıllık izin, doğum izni, sağlık izni kullanması v.b nedenlerden dolayı döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alamaması veya düşük miktarda ek ödeme alması nedeniyle sonraki yılda Kararname hükmü kapsamında ödenen ek ödemeden daha az olması halinde, sonraki yılda Kararname hükmü kapsamında ödenen ek ödemelerin toplam net tutarının, ilgililerin almış olduğu performansa dayalı ek ödemelerinin toplam net tutarına ulaştığı tarihten itibaren ilgili yıl sonuna kadar aylıklara ilişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle ilgililere Kararname hükmü uyarınca ek ödeme yapılması gerekmektedir.”

 

            3. Davalı idarenin 09.09.2009 tarih ve 5809 sayılı işleminde ise mezkur Genelge’nin uygulanmasına yönelik hususlara yer verilmiş ve kimlerin bu Genelge kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. Buna göre 657 sayılı Kanuna tabi çalışan memurların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışan personelin de 375 sayılı KHK kapsamında hak edişi oluyor ise 2009/16 Nolu Genelge doğrultusunda kendilerine ek ödeme yapılabilecektir.

 

            Ancak davalı idarenin iptali talep edilen işleminin son paragrafında 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan personel mezkur Genelge kapsamı dışında bırakılmıştır.

 

            Davalı idarenin işleminde yer alan “Ancak, 4924 sayılı ‘Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personele 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme yapılması mümkün değildir.” şeklindeki düzenleme ile  4924 sayılı Kanuna tabi çalışan personel, 657 sayılı Kanuna tabi çalışanlar ve 4/B sözleşmeli personellerden farklı bir uygulamaya tabi tutulmaktadır. Bu nedenle davalı idarenin tesis etmiş olduğu işlem hukuka aykırı olmakla iptali gerekmektedir.

 

            4. 209 sayılı Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinde;

 

            “Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir.”

 

hükmüne yer verilmiştir. Bu Kanun hükmüne göre 209 sayılı Kanun kapsamında olanlar; 657 sayılı Kanuna tabi memurlar, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel ve 181 sayılı KHK’nın Ek 3. maddesine göre istihdam edilen 4/B sözleşmeli personeldir.

 

            5. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 3. maddesinin 3. fıkrasında ise;

 

          “Birinci fıkrada sayılan personelden bir önceki yılda (2005 yılı dahil); 3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin onbirinci fıkrası, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlar ile (Mülga ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi döner sermaye gelirlerinden döner sermaye katkı payı ödenenlere birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak, bir önceki yılda söz konusu ödemelerden yararlananlar ile birinci fıkra kapsamına girmeyen personelden bir önceki yılda 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre ödeme yapılanlar ve Sağlık Bakanlığı merkez teşkilâtı personeli hariç 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlara, bu fıkrada sayılan hükümlere göre önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ödemeler toplam net tutara ulaştıktan sonra birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır. Aynı yıl içerisinde yukarıda belirtilen ödemelerden yararlananlara 15 Aralık tarihinde yapılacak ödeme bir sonraki yılın 1 Ocak-14 Ocak dönemini kapsamayacak şekilde gün hesabıyla ödenir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile Adlî Tıp Kurumu kadrolarında bulunan personele döner sermaye bütçelerinden yapılır.”

 

hükmüne yer verilmektedir. İşbu madde hükmüne göre, 209 sayılı Kanunun 5. maddesine göre döner sermaye ödemesi yapılan personel 375 sayılı KHK, dolayısıyla Sağlık Bakanlığının 2009/16 Nolu Genelgesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

          6. Mevzuat hükümleri açıkça göstermektedir ki, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, 657 sayılı Kanun 4/B maddesine tabi ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personeller 209 sayılı Kanun kapsamında olduklarından, 2009/16 Nolu Genelge uyarınca 375 sayılı KHK’de düzenlenen ek ödemeden de yararlanmaları gerekmektedir.  Buna rağmen davalı idare tarafından, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin bu kapsam dışında bırakılmış olması yukarıda izah edilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gibi, Anayasa’nın “sosyal devlet” ve “eşitlik ilkesine” de aykırıdır.

 

          Davalı idarenin, aynı mevzuat hükümleri kapsamında olan memurlar ve 4/B sözleşmeli personeller için 2009/16 Nolu Genelge’yi uygularken, hiçbir yasal dayanağı olmayan nedenlerden ötürü 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapan sözleşmeli personelleri bu kapsam dışında bırakması Anayasa ve evresel hukuk prensipleri ile düzenleme altına alınan eşitlik ilkesine ve devletin çalışanı koruma ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

          7. Özetle; 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan sözleşmeli personel 209 sayılı Kanun kapsamında yer alır ve 209 sayılı Kanun kapsamındaki döner sermaye ek ödemelerinden yararlanır. 375 sayılı KHK’ye göre de 209 sayılı Kanun kapsamında olanlara bu KHK kapsamında ek ödeme verilir. Yani 209 sayılı Kanun kapsamında olan 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personele, 2009/16 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme verilmesi gerekmektedir. Aksi yöndeki dava konusu işlem hukuka aykırıdır.

 

          Sunulan nedenlerden ötürü davalı idarenin 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme alamayacağına dair işleminin ivedilikle yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

 

SONUÇ                                 : Yukarıda arz ve izaha çalılan ve resen gözetilecek nedenlerden ötürü;

 

1. Davalı idarenin 09.09.2009 tarih ve 5809 sayılı 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personele 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme yapılamayacağına dair işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, bilahare iptaline,

 

            2. Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. 06.11.2009

 

                                                                                               Av. Özlem TİTREK

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo