Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda Taleplerimizi Dile Getirdik

Kamu Personel Danışma Kurulu’nda taleplerimizi tekrar dile getirdik.

Önceki gün yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu’na Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen'e bağlı yetkili sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve kamu işveren heyeti katıldı.

 

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplantıda, toplu sözleşmede karar altına alınan ama yasal düzenleme gerektirdiği için uygulamaya girmeyen konuların ele alındığını söyledi. Çelik, bazı konuların üzerinde tekrar çalışılması yönünde bir görüş birliğine varıldığını ifade etti.

 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise açıklamasında, “Yılın 365 gününde kamu görevlilerinin haklarını savunmak ve yeni kazanımlar elde etmek için çalışıyoruz. Biz toplu sözleşme sürecini 1 ayla sınırlı olarak görmüyoruz. Gerek Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda gerekse diğer görüşmelerimizde ve toplantılarımızda her zaman kamu görevlilerinin hakları için mücadele ediyoruz.” dedi.

 

Emeklilerin banka promosyonuyla ilgili soruyu cevaplandıran Gündoğdu, bankaların önerdiği promosyon miktarının düşük olduğunu belirterek, bunun çalışanlara verilen maaş promosyonu kadar olmasını istediklerini söyledi. 4/C'lilerin maaşlarının son toplu sözleşmeyle artırıldığını ama kadronun verilmediğine dikkati çeken Göndoğdu, 4/C'lilere kadro verilmesini istediklerini kaydetti. Gündoğdu, toplantıda ele alınan 17 farklı konunun hazırlanacak bir "torba kanun"la hayata geçmesiyle ilgili çalışılacağı konusunda uzlaşmaya varıldığını dile getirdi.

 

 

 

 

 

SAĞLIK-SEN

2014-2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ

1. Fiili hizmet süresi zammının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi

                        a. Radyasyonla çalışanlarının mesai saatinin tamamı üzerinden yıllık 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi

                        b. Ağız ve diş sağlığı merkezin göre yapan röntgen teknisyenlerine yıllık 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi

                        c. Özellik arz eden birimlerde görev yapanlara yıllık 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi

                        d. Nöbet usulü ile çalışanlara yıllık 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi

                        e. 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapanlara yıllık 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi

                        f. Birinci basamak sağlık tesislerinde görev yapanlara yıllık 30 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi

                        g. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görev yapanlara yıllık 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi

2. 4/C, vekil ebe-hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarının kadroya geçirilmesi

3. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son görevde yükselme sınavında 70 üzerinde puan alan 2351 kişinin VHKİ kadrolarına atamalarının yapılması

4. Sağlık hizmetleri sunumu esnasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin şehit ailesi/yakını gibi değerlendirilerek hizmet süresine bakılmaksızın dul ve yetim maaşı bağlanması, sağlık tesislerinden ücretsiz yararlanmaları, kardeş ve çocuklarına okullarda öncelik hakkı tanınması, yakınlarına kamu kurumlarına kadrolu atanma hakkı verilmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan öncelikle  yararlanmaları, kamu kurumlarının misafirhane ve tesislerinden ücretsiz yararlanmalarının sağlanması

5. Hizmet koluna bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışanlara primleri kurumca karşılanmak suretiyle ferdi kaza sigortası yaptırılması

6. Hizmet koluna bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışanlara bireysel emeklilik sisteminde %25 oranında işveren payı verilmesi

7. Sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek bir üst öğrenimi bitirenlere, bitirdikleri üst öğrenimleri esas alınarak zam ve tazminat ödenmesi

8. Kadroya geçirilen sözleşmeli personelden, döner sermayeden memur kadrosuna atananların, maaşları genel bütçeden ödenen kadrolu personel pozisyonuna geçirilmesi

9. Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan kadrolu personelin, sözleşmeli personelin ve geçici personelin kurumlarında yemek servisi bulunması halinde yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanması. Yemek servisi kurulmayan yerlerdeki personele ise (özellikle 112 çalışanlarına) öğün başı yevmiyelerinin 1/3’i oranında (8,00 TL) nakdi olarak yemek ücreti ödenmesi

10. Yükseköğretim kurumlarındaki disiplin kurullarına ve döner sermaye ödemelerinin belirleneceği yönetim kurullarına sendika temsilcisinin katılması

11. Sağlık hizmetleri sınıfı personeline kalkınmada öncelikli yöreler için uygulanan ek tazminat oranlarının 20 puan artırılması ve nüfusu 2 milyondan fazla olan şehirlerde görev yapanlara 20 puan ek tazminat verilmesi

12. Mesai saatinin 08.00-16.00 olarak düzenlenmesi ve 16.00’dan sonra yapılan hizmetlerin karşılığının fazla mesai ücreti olarak ödenmesi

13. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı personeli için 0,40 olan hizmet alanı-kadro unvan katsayılarının lisans mezunu sağlık çalışanları için 0,75 olarak uygulanması

14. Kadroları yardımcı hizmetler sınıfında olanlardan memur olma şartlarını taşıyanların herhangi bir sınava tabi olmaksızın memur kadrolarına atanması

15. Bütün sağlık çalışanlarına mesleki mali sorumluluk sigortası yapılması ve primlerin tamamının kurum tarafından ödenmesi

16. 0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş açılması. Yeterli sayı sağlanamadığı için (50 ve üzeri) kreş açılamayan kurumlar için merkezi bir alanda kreş açılması ve ücretsiz servis sağlanması. Bu kreşlerde 24 saat hizmet verilmesi. Ayrıca kadın kamu görevlilerine 0-6 yaş grubuna giren çocukları için 300 TL kreş yardımı yapılması

17. Radyoloji teknisyeni ve anestezi teknisyeni olarak görev yapan hemşire ve ebelere isteklerine bağlı olarak bu kadroların verilmesi

18. Sağlık teknisyeni, radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant vb. branşlardaki personelin sağlık memuru kadrolarına atanması

19. “Aile Sağlığı Elemanı” ibaresi yerine “Aile Sağlık Çalışanı” kavramının kullanılması

20.  Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelden yüksek lisans mezunu olanların hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme oranının %10 oranında, doktora yapanların ise hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme oranının %20 oranında artırılması

21. 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) fıkrasına tabi geçici personelin de döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması

22. 209 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi ve 2659 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca yapılan ek ödeme tutarının damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaması

23. Sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda görev yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin bu hizmetlerinin ¾’ünün, sağlık hizmetlerinde geçen hizmet sürelerinin ise tamamının kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi

24. Geçici işçi olarak görev yapmakta iken 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsüne ve daha sonra da 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereği kadroya geçenlerin geçici işçilikte geçen  sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve izin sürelerinin hesabında değerlendirilmesi

25. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunan tüm kamu görevlilerine, her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi

26. Kamu çalışanlarının emekli keseneğine esas aylığının hesabına ek ödemenin, döner sermaye ek ödemelerinin tamamının, nöbet ücretinin, ek ders ücreti ve fazla çalışma ücretlerinin dahil edilmesi

27. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sigorta primine esas kazançlarının hesabına kayıtlı kişiler için ödenecek ücret ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretlerinin dahil edilmesi

28. Hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değiştirmelerinin sağlanması için, boşalan kadrolar göz önüne alınarak her yıl sınav yapılması

29. Sağlık çalışanlarına, görevi nedeniyle, görevi başında olsun ya da olmasın herhangi bir şiddet uygulandığında, şiddet uygulayanın sağlık giderlerinin, 6 ay süre ile SGK tarafından değil, bizzat şiddet uygulayan kişi tarafından ödenmesi

30. Hizmet koluna bağlı tüm kurum ve kuruluşlardaki araçlara kurum tarafından kasko yapılması

31. Aşağıdaki sendikal hakların verilmesi

      a. Sendika yöneticisi ve temsilcilerine, sendikaca organize edilen toplantı ve eğitimler için yılda 20 güne kadar ücretli izin verilmesi

      b. Kurumların yayımladığı her türlü düzenleyici işlemler ile süreli ve süresiz yayımları sendikaya göndermesi

      c. Personelin mali ve sosyal hakları ile çalışma koşulları ve özlük haklarını ilgilendiren mevzuat hazırlık çalışmalarına sendika temsilcisinin de davet edilerek görüşünün alınması

      d. Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve çalışma koşullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlara sendika temsilcisinin de katılması

      e Kurumlarda işyeri sendika temsilciliği odası tahsis edilmesi ve donanımının kurumca karşılanması

      f. Sendikaların; eğitim, seminer ve konferans gibi toplantıları için kurumlara ait salon ile araç ve gereçlerin kullanılabilmesi

32. 375 sayılı KHK’daki sabit ek ödeme oranlarının sağlık çalışanları için 20 puan artırılması

33. Döner sermaye komisyonu ve hasta hakları kurulları ile birimlerinde görev yapanlara %10 ek puan verilmesi

34. 112 istasyonlarında çalışanlara icap nöbet ücreti ödenmesi

35. İlçe hastanelerinde görev yapanlar ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapanlara nöbet ve icap nöbet ücreti ödenmesi

36. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 633 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanların ücret mahsuplaşmasında eski kadrolarına ilişkin emsali personelin ücret ve katsayılarının esas alınması

37. YÖK Döner Sermaye Yönetmeliğindeki Kadro/Görev Unvan Katsayısı Cetvelindeki katsayılardan yüksek olanın uygulanması, yönetim kurullarına herhangi bir takdir hakkı verilmemesi

38. Üniversite hastaneleri ile Adli Tıp Kurumundaki hekimlere garanti gelir ödenmesi

39. Üniversiteler bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanının genel bütçeden karşılanması

40. 4/B, 4/C, vekil ebe ve hemşireler, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının da Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamına alınması

41. 375 sayılı KHK’daki ek ödeme oranlarının Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapan Kaptanlar için 50 puan, Teknisyenler (makinist) için 45 puan ve Gemi adamları için 40 puan artırımlı ödenmesi

42. Acil tıp teknisyenlerine karma öğretim (örgün ve uzaktan) paramedik lisans programı açılması

43. Önlisans mezunlarına lisans tamamlama programı açılması

44. Nüfusu 500 binin üzerinde olan yerlerde görev yapanlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanması, bunun sağlanamadığı hallerde ulaşım yardımı verilmesi

45. Aile hekimlerinden kesilen sendika aidatı hesabına gider kalemlerinin dahil edilmemesi

46. Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına aile yardımı verilmesi

47. Sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmemesi

48. Kamu Hastane Birliklerinde sözleşmeli statüde görev yapan tabip dışı personele sabit ek ödeme verilmesi

49. Kamu Hastane Birliklerinde sözleşmeli statüde görev yapan personele yapılacak ek ödemede Kamu Hastane Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin 8. Maddesinin değil, 663 sayılı KHK’da belirtilen oranların uygulanması

50. Üniversite hastanelerinde aynı unvan ve branşta ve aynı statüde görev yapan personele becayiş imkanı verilmesi ve kurumlar arası yer değişikliğinde muvafakatin objektif kriterlere (eş durumu, sağlık ve eğitim mazereti) bağlanması

51. Memurun bakmakla yükümlü olduğu kişiler veya eş ve çocukları ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşlerinden birinin hastalığının bulunması hâlinde, muayene ve tedavi süresince refakat izni verilmesi.

 

MEMUR-SEN'İN TALEPLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo