Tam Gün Yasası TBMM’den Geçti

 

Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 

Yasa ile Sağlık Bakanlığı, üniversite, veya özel sektör (Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan) hastanelerinde çalışan hekimlerin aynı zamanda muayenehane çalıştırması uygulaması kaldırıldı

Sağlık çalışanlarının çalışma süresi günlük 9 saatten 8 saate indi. Daha önce 25 yatak ve üstü sağlık kurumlarda bulunan nöbet ücreti uygulaması, ağız diş sağlığı merkezleri, 112 acil servislerde çalışan tüm memur ve sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde genişletildi. Nöbet ücretleri yüzde 50-66 oranında artırıldı.

 

NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ 8 SAATE İNDİ.

 

2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanununda sağlık çalışanlarının haftalık çalışma süresini 45 saat olarak belirleyen düzenleme, Tam Gün Yasası ile birlikte yürürlükten kaldırıldı. Böylece kamuda sadece sağlık çalışanları için uygulanan 9 saat günlük normal mesai uygulaması tüm kamu çalışanlarında olduğu gibi 8 saate indi.

 

HEKİMLERİN ÜCRETLERİNDE VE EMEKLİLİKLERİNDE İYİLEŞTİRME

 

Yasada ayrıca hekimlerin ücretlerinde ve emekli maaşlarında iyileştirme sağlayan düzenlemeye gidildi. Hekimlerin döner sermaye gelirlerinin bir kısmı emeklilik aylıklarına yansıtıldı.

Yasada yer alan düzenlemeye göre; Sağlık Bakanlığı ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 180'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmadan döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacak. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde, aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak.

 

NÖBET ÜCRETLERİ ARTTI KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

 

Tam Gün Yasası ile birlikte nöbet ücretlerinde yüzde 50-66 oranlarında artışa gidildi. Daha önce 25 yatak ve üstü sağlık kurumlarında çalışan sağlık ve yardımcı sağlık hizmeti personeli için geçerli olan nöbet ücreti uygulaması, tüm yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız diş sağlığı merkezleri, 112 acil servislerde çalışan tüm memur ve sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde genişletildi.

  

NÖBET ÜCRETLERİYLE İLGİLİ TABLO

 

 

Mevcut Gösterge / Nöbet Saat ücreti

Tam Gün Yasasında gösterge / Nöbet Saat ücreti

a) Klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip

60 / 3,42

100 / 5,72

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, 90 aynı dallarda doktora belgesi alanlar

55 / 3.14

90 / 5,13

c) Diş tabibi ve eczacılar

50 / 2,85

80 / 4,55

ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli

40 / 2,28

60 / 3,42

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

30 / 1,71

50 / 2,85

e) Diğer Personel

20 / 1,14

35 / 2,00

 

Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere, mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara, bu oranların yüzde 30'unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecek.

 

TIP FAKÜLTELERİNDE DE TAM GÜN ÇALIŞMA

 

Yasaya göre, öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapacak. Bu durumda, üniversitelerin tıp fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları da tam gün çalışacak.

Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremeyecekler, ek görev alamayacaklar, serbest meslek icra edemeyecekler.

Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlü tutulacak. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise haftada asgari 12 saat ders verecekler.

Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü bulunmayacak. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları haftada asgari 5 saat ders vermekle yükümlü olacak.

 

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN DÖNER SERMAYE ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

 

Tam Gün Yasası’nda yapılan düzenleme ile 2847 Sayılı YÖK Kanununun döner sermaye ile ilgili 58. maddesine; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) ile aynı Kanunun 4 uncu maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme matrahının; hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde 250'sini, başhemşireler için yüzde 200'unu, diğerleri için yüzde 150'sini, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, sut çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200'unu geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılır” ibaresi eklendi.

 

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME HAKKI

 

Yasa’ya Genel Kurul görüşmelerinde eklenen maddeyle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde çalışan memurlar ile sözleşmeli personelden taşra teşkilatında görev yapan tabipler için en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge yüzde 400'ünü, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan diğer personele de yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılması düzenlendi.

 

KIZILAYDAN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLEN SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR HAKKINDA DÜZENLEME

 

Genel Kurul görüşmelerinde Yasada eklenen bir diğer düzenleme Sağlık Bakanlığı’ndan Kızılay’a devredilen hastane ve tıp merkezlerinde çalışanları ilgilendiriyor. Söz konusu düzenleme ile Türkiye Kızılay Derneğince işletilen hastane ve tıp merkezlerinde çalışanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde Sağlık Bakanlığı ile Kızılay arasında yapılacak protokolle memur kapsamına alınacak. Bu personelden tabip ve diş tabipleri, istedikleri takdirde, çalıştıkları ilde ihtiyaç bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek. Tabip ve diş tabibi dışındaki personel ise istedikleri halde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü, Maliye Bakanlığının izniyle, çalıştıkları ildeki sağlık kurum ve kuruluşlarında, bakanlık veya döner sermaye teşkilatı adına vizelenecek pozisyonlarda, sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek. Bu şekilde istihdam edilecek tabip sayısı 180'i, sağlık personeli sayısı 490'u ve diğer personel sayısı 705'i geçemeyecek.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo