Kamu Görevlilerinin Sendikal Ve Demokratik Hakları Çalıştayı Tamamlandı

 

2009 Toplu Görüşme Tutanağı gereği gerçekleştirilen kamu görevlilerinin sendikal ve demokratik hakkıyla ilgili çalıştay tamamlandı.

 

Bolu Abant'ta 3 gün boyunca gerçekleştirilen çalıştay sonunda, bir sonuç bildirisi yayınlandı. Bildiri açıklanmadan önce kısa bir konuşma yapan Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, katılımcılara teşekkür etti.

 

Daha sonra Devlet Personel Başkanı Mehmet Tekinarslan, hazırlanan bildiriyi okudu. Tekinarslan tarafından okunan bildiride, Türkiye’nin örgütlenme ve toplu pazarlıkla ilgili olarak 87, 98 ve 151 sayılı ILO Sözleşmeleri, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile 5 ve 6. maddelerine  çekince koyduğu Avrupa Sosyal Şartı’yla Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri’ni onayladığı hatırlatılarak, bu sözleşmelerin çalışanların örgütlenme ve buna bağlı toplu pazarlık ve grev hakkını katılımcı ülkelere önerdiği hatırlatıldı.

 

Hazırlanan sonuç bildirisi şu şekilde:

“Örgütlü toplum, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurudur. Şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcı yönetim gibi çağdaş yönetim prensipleri, kam çalışanlarımızın temsilcilerinin yönetsel süreçlere katılımını gerekli kılmaktadır. Grev ve toplu sözleşme hakkı da çalışma hayatının izlediği gelişimin vardığı çağdaş noktadır.

 

Türkiye Cumhuriyeti, örgütlenme ve toplu pazarlıkla ilgili olarak 87, 98 ve 151 sayılı ILO Sözleşmelerini, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesini, 5 ve 6 ncı maddelerine çekince koyduğu Avrupa Sosyal Şartı’nı ve ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmelerini onaylamıştır. Bu sözleşmeler, çalışanların örgütlenme ve buna bağlı toplu pazarlık ve grev haklarını katılımcı ülkelere önermektedir.

 

Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiyi bütün kurumlarıyla hayata geçirmeyi benimsemiş ülkeler camiasının saygın bir üyesi olarak; vatandaşlarının yaşam kalitesinin artırılması, yüksek demokratik standartlara kavuşturulması ile sosyal ve ekonomik refahının sağlanmasını öncelikli bir hedef olarak değerlendirdiğinden; taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin, üyesi veya üye adayı olduğu uluslararası toplulukların öngördüğü düzenleme ve uygulamalar olmasaydı dahi vatandaşlarına ileri demokrasilerin gerekli kıldığı hakları sağlamayı öncelikli bir amaç olarak görmektedir.

 

Bu anlayış çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Görevlilerinin Sendikal ve Demokratik Hakları Çalıştayı, bu alanda yıllardır emek harcayıp düşünce üreten değerli akademisyenlerimizin yol göstericiliğinde, kamu görevlilerimizin temsilcisi sendikalarımızın yönetici ve uzmanları ile değerli kamu yöneticilerimiz ve uzmanlarımızın geniş katılım ve katkıları ile çalışmalarını tamamlamış; aşağıda belirtilen hususlar Çalıştay’ın sonuç bildirisi olarak benimsemiş ve kamuoyunun bilgilerine sunmayı uygun görmüştür:

 

1-    Kamu görevlilerimizin toplu pazarlık ve grev hakları, ülkemiz tarafından imzalanan ve onaylanan insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerde mevcut olduğundan, anayasada bu hakların kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

 

2-    Kamu görevlilerinin sendikal haklarının anlamlı bir bütünlüğe kavuşturulması için toplu sözleşme ve grev haklarını hayata geçirecek düzenleme yapılması, insan haklarına saygılı, demokratik ve sosyal bir devlet olmanın gereğidir.

 

3-    Kamu çalışanlarının örgütlü yaşamlarının grev ve toplu sözleşme düzeniyle geliştirilmesi ve ileri haklarla donatılması için katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde gerekli yasal düzenleme hazırlık çalışmalarına zaman geçirilmeden başlanması, Avrupa Sosyal Şartı'nın 5 ve 6. maddelerindeki çekincelerin kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

 

İlgili kesimlerin ve bilim adamlarının özgürlükçü ve katılımcı bir anlayışla iştirak ettiği, ön şartsız, medeni ve bilimsel bir çalışma ortamı yaratılmasının sorumlu kamu yönetiminin önemli bir yansıması olduğu gerçeğinden hareketle düzenlenen Kamu Görevlilerinin Sendikal ve Demokratik Haklarına İlişkin Çalıştay’ın takdirle karşılandığı görülmüş, Çalıştay sonuçlarının tüm katılımcılarla birlikte Devlet Personel Başkanlığı’nca da sürekli izlenmesi öngörülmüştür.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo