Sağlıkta Vizyon Sempozyumu Tıp Bayramı'na Damgasını Vurdu

 

Sağlık Çalışanlarının temel sorunları, sendikamızın organizasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın katkıları düzenlediğimiz “Sağlıkta Vizyon” sempozyumunda masaya yatırıldı.

 

Sendikamızın yetkili sendika olarak 30 Ekim 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirdiği Kurum İdari Kurulu’nda varılan mutabakat çerçevesinde 12-14 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdiği  “Sağlıkta Vizyon” sempozyumu 14 Mart Tıp Bayramına damgasını vurdu.

 

 

 

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın açılışını gerçekleştirdiği, sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm yolları sempozyumuna Bakanlık yetkilileri, bilim adamları,  il sağlık müdürleri, hastane başhekimleri ve hastane müdürleri, başhemşireler ile birlikte Sağlık-Sen Teşkilatının yönetim kurulları ile çeşitli meslek gruplarından sağlık çalışanlarından oluşan yaklaşık 1200 kişi katıldı.

 

 

GENEL BAŞKANIMIZ MAHMUT KAÇAR:

“HÜKÜMETTEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AÇILIM BEKLİYORUZ”

 

 

 

Sempozyumun açış konuşmasını Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar gerçekleştirdi. Sağlık hizmeti anlayışında yaşanan reform sürecinin daha ileriye taşınması için; eşit, adil ve çağdaş çalışma koşullarının da tam anlamıyla sağlandığı bir yapısal dönüşümün gerekliliğine inandıklarını söyledi.

 

Sağlık-Sen olarak bu toplantıdan 14 Mart Tıp Bayramını gerçek anlamda bayram haline dönüştürecek ve sağlık çalışanlarına çağdaş haklar getirecek yeni bir açılım beklediklerini ifade eden Genel Başkan, belirterek,  “Bu açılımın sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile olacağına inanıyor ve bunu talep ediyoruz. Bu açılımın geçirdiği iş kazası veya hastalık nedeniyle raporlu olduğu için veya en insani hakkı olan yıllık iznini kullandığında döner sermayesi kesilen sağlık çalışanlarının mağduriyetinin ortadan kaldırılması ile olacağına inanıyor ve talep ediyoruz. Bu açılımın, performansa dayalı ek ödeme sisteminin daha adil bir yapıya kavuşturulmasıyla olacağına inanıyor ve talep ediyoruz” dedi.

 

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI AHMET GÜNDOĞDU:

“ÇALIŞANLARIN GELECEĞİ AÇISINDAN DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNİ ÖNEMSİYORUZ”

 

 

 

Sempozyuma katılan Konfederasyonumuz Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye’de çalışanların haklarının gelişimi açısından demokratikleşme mücadelesini desteklediklerini söyledi. Kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkının önündeki engellerin kaldırılması konusunda önemli bir aşamaya gelindiğinin altını çizen Gündoğdu, “Toplu sözleşme ve grev hakkı olmazsa olmazlarımızdandır. Hükümetin yaptığı açılımları önemsediğimizi belirtirken, memur açılımının kaçınılmaz olduğu da görülmelidir” dedi. Gündoğdu sağlık çalışanlarının sorunlarının tartışılacağı sempozyumun sağlık çalışanların hakları noktasında önemli sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi.

 

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ:

“SENDİKACILIĞI İDEOLOJİLERE MAHKUM ETMEK ÇALIŞANA HAKSIZLIK”

 

 

 

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ise konuşmasına sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak başladı. Sağlıkta dönüşüm programının 7 yıllık başarısında sağlık çalışanlarının imzası bulunduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Akdağ, var olan sorunların çözümü noktasında son yıllarda işletilen diyalog süreci ile önemli gelişmeler kaydedildiğini dile getirdi. Sendikaların çalışanlarının sorunlarının çözümü ile uğraşmak yerine sendikacılığı ideolojilerinin aracı haline getirmelerinden, çalışanların zarar gördüğünü kaydeden Bakan Akdağ, Bakanlık olarak, çalışanların hakları ve sağlık sisteminin geleceği açısından getirilecek her öneri ve projeye önem verdiklerini kaydetti.

 

Sağlık Bakanlığı’nda sözleşmeli istihdamı konusundaki beklentilere de cevap veren Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ şunları söyledi:

 

“Sözleşmeli personelin hakları konusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Biz sözleşmeli statüde çalışanların mevcut haklarından kayıp yaşamadan tek çatı altında toplayacak  bir düzenlemenin hazırlıklarını yapıyoruz. Ancak şunu bilin ki, Sözleşmeli personelin hakları, kamudaki diğer sözleşmeli personelin özlük haklarının gerisinde olmayacak” şeklinde konuştu.

 

Bakan Akdağ, sağlık çalışanlarının medya haberlerinde haksız ithamlarla yıpratılmasını da eleştirerek, medyayı sorumlu davranmaya çağırdı.

 

SEMPOZYUMDAN ÖNEMLİ KARARLAR ÇIKTI

 

Sendikamız ile Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği “Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Yolları sempozyumunda önemli kararlar çıktı. Sempozyumda sağlık çalışanlarının çalışma güvenliğini ve sağlığını tehdit eden sorunlar, performans sistemi, sözleşmeli personel uygulamalarından kaynaklanan sorunlar, bakanlık yetkilileri, bilim adamları ve sendika temsilcileri tarafından tartışıldı.

Bakan Akdağ’ın sözleşmeli personel ile ilgili açıklamaları, sağlık çalışanlarını umutlandırdı. “Sözleşmeli personelin hakları, kamudaki diğer sözleşmeli personelin özlük haklarının gerisinde olmayacak” açıklamasında bulunan Akdağ’ın bu sözleri “sözleşmeli öğretmene kadro verildiği takdirde sağlık çalışanlarına da verilecek” şeklinde yorumlandı.

 

RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN ARTIRILMASI HATA

 

Sağlık çalışanlarının güvenliği başlıklı oturumda, sağlık çalışanlarını tehdit eden mesleki risklere karşı alınan fiili ve yasal tedbirler tartışıldı. Sağlık çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini tehdit eden en büyük sorunlar, enfeksiyonlar, radyasyon, laboratuar kaynaklı riskler ve şiddet olarak sıralandı. Bu risklere karşı alınan tedbirlerin yetersizliğinin vurgulandığı panelde, yoğun çalışmaya bağlı kazaların önlenmesinde var olan istihdam yetersizliği sorununun çözüme kavuşması gerektiği dile getirildi. Radyoloji çalışanlarının Tam Gün Yasası ile çalışma sürelerinin, radyoloji ortamlarında AB standartları yakalanmadan yükseltilmesinin  hata olduğu ifade edilen panelde,  sağlık çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik olarak “Hastane Sağlık ve Güvenlik Komitesi” kurulması gibi öneriler sıralandı.

 

MEDYA HABERLERİ ŞİDDETİ TETİKLİYOR, MESLEKİ SAYGINLIĞA ZARAR VERİYOR

 

Sağlık çalışanlarının güvenliği başlığı altında ayrı bir oturumda değerlendirilen şiddet konusunda ise medya yayınlarının şiddeti tetikleyici rolü olduğu yönünde ortak görüş oluştu. Medya yayınlarının ölçüsüzlüğünün şiddeti tetiklediği ve mesleki saygınlığa zarar verdiği ifade edilen panelde,  medyanın hasta hakları kadar sağlık çalışanlarının haklarını da önemsemesi gerektiği belirtildi. Şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerileri arasında, sağlık çalışanlarının yasal haklarını daha etkin kullanması, hastanelere şiddetin cezai müeyyidelerini gösteren duyuların asılması,  empati ve sağlık iletişimi eğitimlerinin önemsenmesi gibi maddeler sıralandı.

 

PERFORMANS KRİTERLERİNDE VE DÖNER SERMAYE DAĞILIMINDA ADALET TALEBİ

 

Sempozyumun performansa dayalı ek ödeme sisteminin tartışıldığı oturumunda, performans sisteminden ve döner sermaye dağılım oranlarından kaynaklanan adaletsizliklerin giderilmesi gerektiği görüşü ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarının gelirlerinde döner sermaye ödemelerinin teşkil ettiği ağırlığın yanlışlığına da vurgu yapılan panelde, sağlık çalışanlarının sabit gelirlerinin artırılması ve emekliliklerine ilişkin kaygılarının giderilmesi, hekim dışı sağlık çalışanlarının döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmesi görüşleri dile getirildi. Panelde, girişimsel işlemler listesinde yer alan performans puanlarının daha adil bir yapıya kavuşturulması, hekim dışı çalışanların emeğinin de performans değerlendirmesine tabi tutulması gibi öneriler sıralanırken, performans sisteminin 6 yıllık uygulama sürecinin sonuçlarını ve değerlendirecek bilimsel bir çalışmanın tam olarak yapılamamasının eksikliğine de vurgu yapıldı. Bakanlık temsilcileri sistemin daha adil bir yapıya kavuşturulması noktasındaki çözüm önerilerini önemsediklerini, bu bağlamda raporlu ve izinli olunan dönemlerde döner sermaye alınması konusunda çalışma yaptıklarını dile getirdiler.

 

FARKLI İSTİHDAM TÜRLERİ ÇALIŞMA BARIŞINI BOZUYOR

 

Sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm yolları sempozyumunun en hararetli oturumlarından birisi de  sözleşmeli personel uygulamalarının tartışıldığı panel oldu. Farklı türde istihdamın çalışma barışına zarar verdiği görüşü dile getirilen panelde taşeronlaşma ve hizmet satın alımının çerçevesinin genişletilmesi uygulamaları eleştirildi, Aile hekimliği uygulamasında yaşanan sorunlar ile  aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışanların yaşadığı mağduriyetler gündeme geldi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın sempozyumun açılışında sözleşmeli personel ile ilgili sarf ettiği sözler panelin seyrinde etkili oldu. Oturumun panelistlerinden olan Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Bakan Akdağ’ın açıklamalarını önemsediklerini belirterek, sözleşmeli personelin mağduriyetlerinin çözümünün yakın olduğunu kaydetti.

 

İki gün süren sağlık çalışanlarının sorunları ve Çözüm Yolları sempozyumdan çıkan sonuçların Sağlık-Sen Bilimsel Danışma Kurulu tarafından raporlaştırılacağı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a sunulacağı bildirildi. 

 

 

TOPLANTI ÖNCESİ  RESİM SERGİMİZİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

 

 

Sempozyum öncesi sendikamız tarafından düzenlenen “Geçmişten Günümüze Sağlığın Fotoğrafı” Sergisi Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Konfederasyonumuz Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar tarafından yapıldı. Fotoğraf sergisinde Canakkale ve Kurtuluş savaşı döneminde verilen sağlık hizmetlerinin yanı sıra, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyeleri tarafından çekilen ve cumhuriyet tarihimiz içinde sağlık hizmetlerini anlatan fotoğraflar yer aldı.

 

Sempozyumdan Görüntüler:

 

 

 

 

 

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo