Mesai Dışı Çalışma ile İlgili Açıklama

 

Sendikamız hekim dışı personelin nöbet sürelerinin de döner sermaye hesabına katılmamasından doğan geriye dönük hak kayıplarının telafisi için dilekçe örneği hazırladı.

 

12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin (o) bendinde yer alan “o) Mesai dışı çalışma puanı : Tabip dışı personele haftalık mesai saatini aşan, mesai dışı çalışma saatinin 30 ile çarpılması  suretiyle bulunan puanı,” hükmü, 24.04.2009 tarih ve 27209 sayılı Resmi Gazetede Yönetmelik ile “o) (Değişik bent: 22/04/2009 - 27209 S.R.G Yön/1.mad.) Mesai dışı çalışma puanı: Tabip dışı personele - nöbet tutulan süreler hariç olmak üzere - haftalık mesai saatinin aşılması durumda mesai dışı çalışma saatinin 30 ile çarpılması suretiyle bulunan puanı,” şeklinde değiştirilmiştir. Yani tabip dışı personelin mesai dışı çalışma puanının hesaplanmasında nöbet tuttuğu süreler dahil edilmemiştir. Bu durum da tavandan döner sermaye ek ödemesi almayan tabip dışı personelin mağduriyetine sebebiyet vermiştir.

 

Yapılan değişiklik üzerine Sendikamız tarafından açılan davada; Danıştay İdari Dava Daireler Kurulunun 25.02.2010 tarih ve 2009/835 YD İtiraz No’lu kararı ile “nöbet tutulan süreler hariç olmak üzere” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Verilen karar yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar olup, nihai karar Danıştay 11. Dairesi tarafından verilecektir. Dairenin kararının olumlu olup olmayacağı kesin olmamakla birlikte, bu aşamada üyelerimiz idareye müracaat ederek dava açabilirler.

 

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı üzerine Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 26.05.2010 tarih ve 21156 sayılı 2010/33 nolu Genelge yayımlanarak; 01.05.2010 tarihinden itibaren haftalık mesai saatinin üstünde çalışan tüm tabip dışı personele, nöbet süreleri dahil olmak üzere, fazla çalışılan her saat için 30 puan olmak üzere, tavan ek ödeme tutarlarını aşmamak kaydı ile ilave ek ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

 

Oysaki Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararının, mezkur Yönetmelik hükmünde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 01.05.2009 tarihinden itibaren uygulanması gerekmektedir. Buna göre 01.05.2009 tarihinden itibaren mesai dışı çalışma puanına dahil edilmeyen nöbet sürelerinin haftalık mesai saatini aşan kısmınınyeniden hesaplanarak, ortaya çıkan farkın, tavan ek ödeme tutarının altında ek ödeme alan tabip dışı personele ödenmesi gerekmektedir.

 

Bu durumda üyelerimizin, görev yaptıkları kuruma müracaat ederek mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 01.05.2009 tarihinden itibaren mesai dışı çalışma puanına dahil edilmeyen nöbet sürelerinin haftalık mesai saatini aşan kısmınındahil edilerek yeniden hesaplanmasını ve mahrum kaldıkları döner sermaye ek ödeme tutarların iadesini talep etmeleri gerekmektedir. Bu müracaatlarına karşı idarenin olumusuz cevap vermesi veya 60 gün sessiz kalması halinde, sendikamız avukatları ile irtibata geçerek 60 gün içerisinde dava açmaları gerekmektedir.

  

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

 

……………………………………………….. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE

 

Konu : Mesai dışı çalışma puanı

 

            Hastaneniz emrinde ……………… olarak görev yapmaktayım.    

 

            Danıştay İdari Dava Daireler Kurulunun 25.02.2010 tarih ve 2009/835 YD İtiraz No’lu kararı ile; 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 24.04.2009 tarih ve 27209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik 4. maddesinin (o) bendindeki tabip dışı personelin mesai dışı çalışma puanında nöbette geçen sürelerin hesaplanmayacağına dair “nöbet tutulan süreler hariç olmak üzere” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu durumda mezkur Yönetmelik hükmünün yürürlüğe girdiği 01.05.2009 tarihinden itibaren nöbet tutulan sürelerin de mesai dışı çalışma puanına dahil edilerek hesaplanması gerekmektedir.

 

            Bu nedenle mezkur Yönetmelik hükmünün yürürlüğe girdiği 01.05.2009 tarihinden itibaren mesai dışı çalışma puanımın hesaplanmasına nöbet tuttuğum sürelerin de dahil edilerek yeniden hesaplanmasını ve yoksun kaldığım döner sermaye ek ödemelerimin geriye dönük olarak yasal faizi ile birlikte tarafıma iadesini talep ederim.

 

            Gereği bilgilerinize sunulur. TARİH

 

                                                                                                                   AD-SOYAD

                                                                                                                          İmza

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo