Sağlık-Sen’den Bir Hizmet Daha: 4924’lüler Geriye Dönük Nöbet Ücreti Alacak

 

Sağlık-Sen'in başvurusunu değerlendiren Sağlık Bakanlığı, 4924 kapsamındaki sözleşmeli personelin 30 Ocak 2010 tarihinden itibaren alamadığı nöbet ücretlerinin ödenmesi talimatı verdi.

 

4924 Kapsamındaki sözleşmeli personelin nöbet ücreti alması konusunu 2010 toplu görüşmelerinde mutabakata aldıran, Maliye ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerle de sorunu çözüme kavuşturan Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığına yeni bir başvuru yaparak, 4924'lülerin Tam Gün Yasası'nın yürürlük tarihi olan 30 Ocak 2010'dan bugüne ödenmeyen nöbet ücretlerinin ödenmesini talebinde bulunmuştu.

 

Sağlık-Sen'in başvurusuna olumlu cevap veren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile, 4924 Kapsamındaki çalışan personelin 30 Ocak 2010 tarihinden itibaren alamadıkları tüm nöbet ücretlerinin başvuru şartı aranmaksızın 15 gün içinde ödenmesi talimatı gönderdi.

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, yetkiyi hizmete dönüştüren Sağlık-Sen'in etkili sendikacılığı sayesinde önemli bir sorunun daha çözüme kavuştuğunu belirterek, "4924 Kapsamındaki Sözleşmeli Personele hayırlı olsun" dedi.

 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 21 Şubat 2011 tarihli Genelgesi:

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

 

 

Sayı : B.10.0.SGB.0.74.00.06/010/1856                                                                                                  21.02.2011
Konu : Nöbet ücretleri hk.

 

 

 

5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi ile sağlık personelinin nöbet ücretlerini düzenleyen hükmü 30 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, Bakanlığımıza gelen görüş yazılarından 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak çalışan sağlık personeline 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek-33 üncü maddesi hükmüne göre nöbet ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hakkında tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun "Hizmet Sözleşmesi" başlıklı 5 inci maddesinde, "Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır. Belirli sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, sözleşmeli personel normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmaları karşılığında sözleşmeli personele herhangi bir ek ücret ödenmez. Ancak, zorunlu çalışılan hafta tatili ve diğer dinlenme süreleri başka günlerde kullandırılır.""Malî haklar ve ödül" başlıklı 6 ncı maddesinde,"...Sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında görev yaptıkları birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuatı dahilinde ödeme yapılabilir. Sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenen aile, doğum, ölüm yardımları ödeneği verilir ve bu personel 657 sayılı Kanunun 209, 210, 211 ve 212 nci maddelerindeki yardım ve haklardan yararlandırılır. Sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz." hükümleri yer alırken aynı kanunun 5 inci maddesine istinaden Bakanlığımızca hazırlanan ve Maliye Bakanlığınca vize edilen Sözleşmeli Sağlık Personeli Hizmet Sözleşmesi'nin 8 inci maddesinde, belirli sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışması durumunda, bu çalışmaları karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmeyecek ancak, zorunlu çalışılan hafta tatili ve diğer dinlenme süreleri başka günlerde kullandırılabileceğinden nöbet ücreti ödemelerinin bu kapsamda değerlendirilmeyeceği ifade edilmektedir.

 

Diğer taraftan, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek-33 üncü maddesinde; yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında icap, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanmayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), belirlenen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödeneceği, icap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanmayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin %40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödeneği hüküm altına alınmıştır

 

Anılan Kanun maddesinde değişiklik yapan 5947 sayılı kanunun ilgili madde gerekçesinde; sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık personelinin yanı sıra diğer hizmet sınıflarında ki personelin de nöbete kaldığı, bu personelin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bunlara da nöbet ücreti ödenmesine imkan tanındığı belirtilmektedir. Ayrıca, anılan Kanun maddesinde sözleşmeli personelin kapsamı sınırlandırılmamış, nöbet tutan tüm sözleşmeli personel madde kapsamına dahil edilmiştir.

 

Öte yandan, Maliye Bakanlığınca vize edilen T.C. Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Hizmet Sözleşmesi'nin 26 ncı maddesinde, "Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan diğer mevzuat hükümleri uygulanır." hükmü ile 4924 sayılı Kanunun "Kanunda hüküm bulunmayan haller" başlıklı 8 inci maddesinde de, "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna tabi personel hakkında diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yazılı mezkûr mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, 4924 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen sözleşmeli personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek-33 üncü maddesi çerçevesinde tuttuğu nöbetler karşılığında nöbet ücreti ödenmesi gerektiğinden, 30.01.2010 tarihinden itibaren sözleşmeli personele bu zamana kadar hak ettiği halde ödenmeyen nöbet ücretlerinin; personelin başvurusu aranmaksızın en geç 15 gün içerisinde ödenmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 
Prof.Dr.Nihat TOSUN
Müsteşar

 

 

 


DAĞITIM :
Gereği Bilgi
- 81 İl Valiliğine - Teftiş Kurulu Başkanlığı
(Sağlık Müdürlükleri) - Tedavi Hizmetleri Gn. Md.
-Temel Sağlık Hizmetleri Gn. Md.
- Hukuk Müşavirliği

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo