Sağlık Bakanlığı’ndan Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

 

Sağlık Bakanlığı 25 Mart 2011 tarihinde yayımladığı görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı. 7 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 18 Nisan 1999 tarihinde görevde ortaokul mezunu olan Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf unvanlarında görev yapanlara görevde yükselmeye tabi olmaksızın Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği kadrosuna geçebilmesine imkan tanındı.

 

 

 

 

 

 

7 Nisan 2011 PERŞEMBE                                            Resmî Gazete                                                             Sayı : 27898
                                                                              

                                                                                 YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:


SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 - 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1) Uzman tabip olmak,"


MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "11 inci" ibaresi "10 uncu" olarak değiştirilmiştir.


MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) 18/4/1999 tarihinde Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf unvanlarında görev yapan ve aynı tarih itibarıyla ortaokul mezunu olanlar diğer şartları taşımaları kaydıyla Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilirler."


MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı


25/3/2011 27885

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo